سایت فتوکده

سیما تیرانداز ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩ

.

  

  سیما تیرانداز ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩ
 


 
سایت فتوکده : سایتی برای همه سلیقه ها
 

سیما تیرانداز / بازیگر

 

 

به گزارش سایت فتوکده :  متن جالبی از سیما تیرانداز بازیگر خانوم سینمای ایران در شبکه اجتماعی اش با عنوان افراد رو باید عصبانی کرد تا بهتر شناخت منتشر شده است : او با انتشار عکسی از خود نوشت :

 

سیما تیرانداز ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩ,متن جالب سیما تیرانداز در مورد شناخت بهتر افراد در عصبانیت,عکس سیما تیرانداز,متن جالب سیما تیرانداز در اینستاگرام 

 
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ، ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩ ؛ ﺗﺎ ﺧﻮﺏ ﺷﻨﺎﺧﺖ !
 
 
ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ، ﺩﺭ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ، ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ؛ ﻣﯿﺰﺍﻥ منطﻖ ﺷﺎﻥ ، ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﺩﺏ ﺷﺎﻥ ، ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺭﻭﺣﺸﺎﻥ، ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺷﻌﻮﺭﺷﺎﻥ، ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﺎﻥ،میزان اصالت شان ﻭ ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺰﺍﻥ؛ﻣﻬﺮﻭ ﻣﺤﺒﺖ راستین ﺷﺎﻥ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ،ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ! ﮔﺎﻫﯽ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ؛ﺍﻓﺮﺍﺩ،ﻣﺎﺩﺍﻡ ﮐﻪ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﻭﻓﻖ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ؛ﭼﻨﺎﻥ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ،ﻭ ﻣﻮﺩﺏ ﻭ ﻓﺮﻭﺗﻦ أﻧﺪ؛ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﺷﺎﻥ،ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻓﺮﻭﻣﺎﯾﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ! ﻭﻟﯽ ﮐﺎفی ست؛ﺑﻪﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﯼ،ﯾﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻭ ﯾﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﯼ،ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﯼ،ﺭﻧﺠﯿﺪﻩ خاطر ﺷﻮﻧﺪ؛ﺗﺎﺯﻩ،ﺁﻥﺭﻭﯼ ﻧﺎﻣﺒﺎﺭﮎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ،ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ …!
 
 
ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﺍﺩﺏ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ؛ ﻭ ﻧﻪ ﻣﺮﺍﻡ ، ﻭ ﻧﻪﻣﻌﺮﻓﺖ ، ﻭ ﻧﻪ ﻣﺤﺒﺖ ..! ﺍﺯ اﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ، ﺑﺮ ﺣﺬﺭ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،،، ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ، ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻣﻼﯾﻤﺖ ، ﺍﻫﻞ ﺍﺩﺏ ﻭ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﺳﺖ ؛ ﻭ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺖﻫﺎ ، ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺘﺶ ﮔﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ؛ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ی ﺩﻭﺳﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ ! ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ، ﺭﻭﺡ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ؛ که ﻓﻘﻂ ، ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺍﺣﻮﺍﻟﭙﺮﺳﯽ ﻫﺎﯼ ، گاه ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪ ،،، بزرگی و معرفت ، ادب ، اصالت و نجابت ، آدمیان را ؛ به هنگامه ی خشم و عصبانیت بیازمائید!
 
 

سیما تیرانداز ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩ,متن جالب سیما تیرانداز در مورد شناخت بهتر افراد در عصبانیت,عکس سیما تیرانداز,متن جالب سیما تیرانداز در اینستاگرام

از این مطلب راضی بودید؟ 2 0
مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران