سایت فتوکده

سیما تیرانداز ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩ

.

  

  سیما تیرانداز ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩ
 


 
سایت فتوکده : سایتی برای همه سلیقه ها
 

سیما تیرانداز / بازیگر

 

 

به گزارش سایت فتوکده :  متن جالبی از سیما تیرانداز بازیگر خانوم سینمای ایران در شبکه اجتماعی اش با عنوان افراد رو باید عصبانی کرد تا بهتر شناخت منتشر شده است : او با انتشار عکسی از خود نوشت :

 

سیما تیرانداز ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩ,متن جالب سیما تیرانداز در مورد شناخت بهتر افراد در عصبانیت,عکس سیما تیرانداز,متن جالب سیما تیرانداز در اینستاگرام 

 
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ، ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩ ؛ ﺗﺎ ﺧﻮﺏ ﺷﻨﺎﺧﺖ !
 
 
ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ، ﺩﺭ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ، ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ؛ ﻣﯿﺰﺍﻥ منطﻖ ﺷﺎﻥ ، ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﺩﺏ ﺷﺎﻥ ، ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺭﻭﺣﺸﺎﻥ، ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺷﻌﻮﺭﺷﺎﻥ، ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﺎﻥ،میزان اصالت شان ﻭ ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺰﺍﻥ؛ﻣﻬﺮﻭ ﻣﺤﺒﺖ راستین ﺷﺎﻥ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ،ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ! ﮔﺎﻫﯽ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ؛ﺍﻓﺮﺍﺩ،ﻣﺎﺩﺍﻡ ﮐﻪ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﻭﻓﻖ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ؛ﭼﻨﺎﻥ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ،ﻭ ﻣﻮﺩﺏ ﻭ ﻓﺮﻭﺗﻦ أﻧﺪ؛ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﺷﺎﻥ،ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻓﺮﻭﻣﺎﯾﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ! ﻭﻟﯽ ﮐﺎفی ست؛ﺑﻪﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﯼ،ﯾﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻭ ﯾﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﯼ،ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﯼ،ﺭﻧﺠﯿﺪﻩ خاطر ﺷﻮﻧﺪ؛ﺗﺎﺯﻩ،ﺁﻥﺭﻭﯼ ﻧﺎﻣﺒﺎﺭﮎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ،ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ …!
 
 
ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﺍﺩﺏ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ؛ ﻭ ﻧﻪ ﻣﺮﺍﻡ ، ﻭ ﻧﻪﻣﻌﺮﻓﺖ ، ﻭ ﻧﻪ ﻣﺤﺒﺖ ..! ﺍﺯ اﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ، ﺑﺮ ﺣﺬﺭ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،،، ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ، ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻣﻼﯾﻤﺖ ، ﺍﻫﻞ ﺍﺩﺏ ﻭ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﺳﺖ ؛ ﻭ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺖﻫﺎ ، ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺘﺶ ﮔﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ؛ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ی ﺩﻭﺳﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ ! ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ، ﺭﻭﺡ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ؛ که ﻓﻘﻂ ، ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺍﺣﻮﺍﻟﭙﺮﺳﯽ ﻫﺎﯼ ، گاه ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪ ،،، بزرگی و معرفت ، ادب ، اصالت و نجابت ، آدمیان را ؛ به هنگامه ی خشم و عصبانیت بیازمائید!
 
 

سیما تیرانداز ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩ,متن جالب سیما تیرانداز در مورد شناخت بهتر افراد در عصبانیت,عکس سیما تیرانداز,متن جالب سیما تیرانداز در اینستاگرام

این مطلب کامل بود ؟ 7 1

مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران