تعبیر خواب
صفحه اصلی  /  سرگرمی  /  تعبیر خواب
تعبیر خواب گم شدن و گم کردن با تمام تفاسیر علمی و مذهبی

تعبیر خواب گم شدن و گم کردن با تمام تفسیر علمی و مذهبی خواب گم شدن در دریا و و گم کردن فرزند (بچه) را می خوانید تعبیر خواب گم شدن و گم کردن روح انسان در خواب از کالبد او جدا شده و به فراتر از زمان و مکان حاضر می رود و به اموری آگاه می شود ک...

تعبیر خواب گم شدن و گم کردن با تمام تفاسیر علمی و مذهبی
تعبیر خواب اعضای بدن زنده و مرده در شرایط مختلف

تعبیر خواب اعضای بدن زنده و مرده چیست و تعبیر خواب امعا و احشا و خواب قطع شدن و بزرگ شدن اعضای بدن را می خوانید تعبیر خواب اعضای بدن زنده و مرده خواب های مفهومی و رویاهای صادقه ای که می بینیم تلنگری هستند که قصد دارند ما را نسبت به پیراهمون...

تعبیر خواب اعضای بدن زنده و مرده در شرایط مختلف
تعبیر خواب تجاوز و رابطه ناموسی در شرایط مختلف

تعبیر خواب تجاوز و رابطه ناموسی در شرایط مختلف و دیدن خواب تجاوز کردن در شرایط مختلف نشانه چیست را می خوانید تعبیر خواب تجاوز و رابطه ناموسی خواب های مفهوهمی و رویاهای صادقه اخطار، هشدار و تلنگری برای ما هستند تا نسبت به اطرافیان، پیرامون و...

خواب رابطه جنسی و تجاوز نشانه چیست
تعبیر خواب شستن و نظافت از بدن و لباس تا وسایل

تعبیر خواب شستن و نظافت از بدن و لباس تا وسایل خانه و ماشین و دیدن خواب شستن نشانه چیست را می خوانید تعبیر خواب شستن و نظافت خواب های مفهومی و رویاهای صادقه در تلاشند تا انسان را نسبت به پیرامون خود آگاه کنند تا بتواند هوشیارانه تر عمل کند ...

تعبیر خواب شستن و نظافت از بدن و لباس تا وسایل
تعبیر خواب مریضی (بیماری) در شرایط و حالات مختلف

تعبیر خواب مریضی خود و نزدیکان و دیدن خواب مریضی نشانه چیست و تعبیر خواب عیادت بیمار و خواب بیماری را می خوانید تعبیر خواب مریضی (بیماری)  روح ما انسان ها در خواب به وراء زمان و مکان حاضر سفر می کند و تصاویر و رویدادهایی را می بیند که در مغ...

تعبیر خواب مریضی (بیماری) در شرایط و حالات مختلف
تعبیر خواب عقرب در انواع رنگ و شرایط خاص چیست

تعبیر خواب عقرب امام صادق و حضرت یوسف و دیدن خواب عقرب زرد و سیاه و قهوه ای نشانه چیست را می خوانید کامل ترین تعبیر خواب عقرب خوابهای مفهومی و رویاهای صادقه تلنگری برای ببیننده هستند که نسبت به پیرامون خود آگاهانه تر و هوشیارانه تر عمل کند ...

دیدن خواب عقرب نشانه چیست
تعبیر خواب فرزند پسر داشتن در شرایط مختلف و خاص

تعبیر خواب داشتن فرزند پسر برای دختر مجرد و زن متاهل و تعبیر خواب فرزند پسر برای دیگران نشانه چیست را می خوانید تعبیر خواب فرزند پسر در همه شرایط خواب های مفهومی و رویاهای صادقه حاصل سفر روح در وراء زمان و مکان هستند و قصد دارند که بیننده ر...

تعبیر خواب فرزند پسر داشتن در شرایط مختلف و خاص
تعبیر خواب زیارت امام رضا و حرم تا سفر به مشهد

تعبیر خواب زیارت امام رضا و حرم امام هشتم و دیدن امام رضا در خواب چه تعبیری دارد با تعبیر خواب سفر به مشهد را می خوانید تعبیر خواب زیارت امام رضا و حرم رویاهای صادقه و خواب های مفهومی در تلاش هستند تا انسان را نسبت به پیرامون خود آگاه تر کن...

تعبیر خواب زیارت امام رضا و حرم تا سفر به مشهد
تعبیر خواب مکه و حج رفتن با شرایط مختلف از معبران

تعبیر خواب مکه رفتن دیگری و خانوادگی و دیدن خواب حج رفتن نشانه چیست و تعبیر خواب مکه و مدینه رفتن را می خوانید تعبیر خواب مکه و حج رفتن خواب بعد ماورایی زندگی ما انسان هاست و حاصل سفر روح در وراء زمان و مکان و تجزیه و تحلیل آن در مغز می باش...

تعبیر خواب مکه و حج رفتن با شرایط مختلف از معبران
تعبیر خواب آتش گرفتن و آتش سوزی خانه تا باغ و بستگان

تعبیر خواب آتش گرفتن و آتش سوزی خانه تا باغ و مغازه دیدن آتش در خواب چه تعبیری دارد و خواب آتش گرفتن مادر و پدر را می خوانید تعبیر خواب آتش گرفتن و آتش سوزی خواب ها دو دسته هستند دسته اول خواب های آشفته و نا مفهومی که حاصل تجزیه و تحلیل اتف...

تعبیر خواب آتش گرفتن و آتش سوزی خانه تا باغ و بستگان
تعبیر خواب شیرینی از خوردن تا خریدن با شرایط مختلف

تعبیر خواب شیرینی چیست و دیدن خواب شیرینی خامه ای نشانه چه تعبیری دارد و تعبیر خواب شیرینی امام صادق را می خوانید تعبیر خواب شیرینی از خوردن تا خریدن گاها ما خواب هایی می بینیم که مفهومی و نشانه دار هستند به صورتی که پس از بیداری کاملا آن ر...

تعبیر خواب شیرینی خریدن و خوردن
تعبیر خواب نوزاد دختر و پسر در شرایط مختلف

تعبیر خواب نوزاد دختر و پسر در شرایط مختلف و خواب نوزاد چه تعبیری دارد و تعبیر خواب نوزاد دیگران در بغل داشتن را می خوانید تعبیر خواب نوزاد دختر و پسر همانطور که می دانید رویاهای صادقه و خواب های مفهوهمی نتیجه کنکاش روح ما در وراء زمان و مک...

تعبیر خواب نوزاد دختر و پسر در شرایط مختلف
تعبیر خواب روباه با انواع رنگ و در شرایط مختلف

تعبیر خواب روباه با انواع رنگ و در شرایط مختلف با دیدن خواب روباه نشانه چیست و تعبیر خواب روباه نارجی و سفید در خانه را می خوانید کامل ترین تعبیر خواب روباه اگرچه برخی از خوابها آشفته و نتیجه تجزیه و تحلیل اتفاق های روزمره در مغز می باشد ام...

کامل ترین تعبیر خواب روباه
تعبیر خواب مارمولک از خانه تا واژن با انواع رنگ ها

تعبیر خواب مارمولک از خانه تا واژن با انواع رنگ و دیدن مارمولک در خواب نشانه چیست و خواب مارمولک سیاه و سفید از نظر را می خوانید تعبیر خواب مارمولک از خانه تا واژن خواب های مفهومی یا رویاهای صادقه تلنگری برای ببینده خواب هستند تا نسبت به اط...

تعبیر خواب مارمولک در خانه
تعبیر خواب نان با انواع مدل و رنگ در شرایط مختلف

تعبیر خواب نان با انواع مدل و رنگ در شرایط مختلف با دیدن نان در خواب نشانه چیست و تعبیر خواب نان خوردن را می خوانید تعبیر خواب نان با انواع مدل و رنگ خواب ها دو دسته هستند دسته اول خواب های آشفته و نا مفهومی که حاصل تجزیه و تحلیل اتفاقهای ر...

تعبیر خواب نان با انواع مدل و رنگ در شرایط مختلف
تعبیر خواب کفش از انواع رنگ و در شرایط خاص

تعبیر خواب کفش از انواع رنگ و در شرایط خاص و دیدن کفش در خواب نشانه چیست و تعبیر خواب کفش سیاه و سفید را می خوانید تعبیر خواب انواع کفش چیست خواب های واضح و مفهومی تعابیر مختلفی دارند و خبر از مکان، زمان، اتفاق هایی می دهند که ما در در آن ق...

تعبیر خواب کفش از انواع رنگ و در شرایط خاص
تعبیر خواب زندان و زندانی شدن با تمام تفاسیر و شرایط

تعبیر خواب زندان و زندانی شدن با تمام تفاسیر و شرایط و دیدن زندان در خواب نشانه چیست با تعابیر زندان رفتن را می خوانید تعبیر خواب زندان و زندانی شدن خواب های مفهوهمی و واضح یا همان رویاهای صادقه آگاهی روح و ابعاد پیچیده مغز را نسبت به زمان ...

تعبیر خواب زندان و زندانی شدن با تمام تفاسیر و شرایط

تازه ها