قتل غیر عمد
صفحه اصلی  /  قتل غیر عمد
مجازات رانندگی بدون گواهینامه (تصادف، فوت و جرح)

رانندگی بدون گواهینامه بخصوص در زمان بروز حادثه، می تواند دردسر بزرگی ایجاد کند که تنها با یکبار فکر کردن به عواقب جبران ناپذیر آن دیگر این کار را انجام نخواهد داد

مجازات رانندگی بدون گواهینامه (تصادف، فوت و جرح)

تازه ها