تعبیر خواب آتش گرفتن و آتش سوزی خانه تا باغ و بستگان

تعبیر خواب آتش گرفتن و آتش سوزی

تعبیر خواب آتش گرفتن و آتش سوزی خانه تا باغ و مغازه دیدن آتش در خواب چه تعبیری دارد و خواب آتش گرفتن مادر و پدر را می خوانید

تعبیر خواب آتش گرفتن و آتش سوزی

خواب ها دو دسته هستند دسته اول خواب های آشفته و نا مفهومی که حاصل تجزیه و تحلیل اتفاقهای روزمره در مغز هستند و معمولا تعبیر خاصی ندارند

دسته دیگر رویاهای صادقه هستند که نتیجه آگاهی روح و مغز از مکانها و زمانهای است که فرد در آینده با آن مواجه می شود و تلنگری برای هوشیاری بیشتر ما نسبت به موقعیت، وضعیت زندگی و اطرافیان است

خواب آتش گرفتن و آتش سوزی

خواب آتش سوزی  نشانه چیست و چه تعبیری دارد

تعبیر کلی خواب آتش

آتش در خواب دیدن نشانه جنگ و دشمنی یا شکست خوردن در زندگی است، هر چه دود آتش بیشتر و غلیظ تر باشد تعبیرش بدتر است

اگر آتش جهت روشنایی افروخته شده باشد نشانه این است از جستجو و کنجکاویی که در عالم واقعیت برای حل کردن معما انجام میدهید سود میبرید و بینایی و هشیاری حاصل میکنید

از دیدگاه امام صادق علیه السلام

دیدن خواب آتش بیست و چهار وجه میتواند داشته باشد که شامل: فتنه، جنگ و کارزار، فساد، رنج، خصومت و دشمنی، سخن های زشت، منع و جلوگیری از رسیدن به مراد، خشم پادشاه یا حاکم، کیفر، دورویی، کجروی، علم و دانایی، راه هدایت، مصیبت، ترس، سوختن، بیماری، سرسام، گشایش کارها، فضیلت، مال حرام، رزق و روزی و سود است

از دیدگاه حضرت یوسف

یوسف نبی می فرماید :دیدن آتش در خواب خوب نیست و نشانه فتنه و آشوبی است که وارد زندگی شما میشود

آتش افروختن در خواب

ابن سیرین میگوید:اگر در خواب ببینید که آتشی برای گرم کردن خود یا فرد دیگری افروختید نشانه این است که به دنبال چیزی خواهید رفت که برای شما بسیار سودمند است اما اگر آتشی که افروختید بی فایده بود نشانه این است که بدون دلیلی خاصی دنبال ایجاد جنگ و خصومت خواهید بود

اگر آتش را برای ایجاد نور و روشنایی افروختید نشانه این است که معما و کاری را با دلیل و برهان، روشن و آشکار میکنید

ابراهیم کرمانی میگوید: اگر در خواب ببینید که در جا و یا مکانی آشنا آتش می افروزید نشانه این است که به غیبت و بدی کردن افراد اهل آن منطقه یا مکان خواهید پرداخت

آتش در حال خاموش شدن

جابر مغربی میگوید: اگر ببینید که آتشی که افروختید در حال خاموش شدن است نشان دهنده اینست که اجل شما نزدیک است و اگر آن آتش رو به زوال را در بیابان افروختید نشانه این است که علم و آگاهی شما باعث گمراهی مردم خواهد شد

آتش افروختن برای پخت غذا در خواب

ابن سیرین میگوید: اگر در خواب ببینید که آتش افروختید تا غذایی بپزید نشانه این است که به در آینده به دنبال شخصی می گردید تا پیدایش کنید و اگر ببینید که زیر دیگی که آتش افروختید مقداری گوشت هست نشانه آنست که کاری میکنید که به واسطه آن به کدبانوی خانه نیز منفعت میرسد

ابراهیم کرمانی میگوید: اگر در خواب ببینید که آتشی برای پخت غذا افروختید نشانه اینست که با یکی از آشناهای خود درگیر خصومت میشوید و ثروتتان نیز زیاد میشود

تعبیر آتش سوزی چیزی در خواب

آنلی بیتون میگوید: اگر در خواب ببینید که جایی آتش گرفته اما در آن آتش سوزی کسی جان خود را از دست نداده نشانه اینست که حادثه ای برای شما رخ میدهد که سرانجامش شادمانی و نشاط خاطر شماست

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه

یوسف نبی می فرماید: اگر در خواب ببینید که خانه ای میسوزد نشان دهنده این است از طرف حاکم یا پادشاه به دردسر و زحمت نه چندان بزرگی می افتید

آنلی بیتون میگوید: اگر در خواب ببینید که خانه شما در آتش میسوزد نشان دهنده این است که صاحب همسر و فرزندانی نیکو خواهید شد

تعبیر خواب آتش گرفتن مغازه

ابراهیم کرمانی میگوید:اگر تاجری در خواب ببیند که آتش در مغازه اش افتاد نشانه این است که کالاهای آن مغازه از بین خواهند رفت یا حراج میشوند

آتش گرفتن درخت یا جنگل در خواب

در سرزمین رویاها آمده: اگر در خواب ببینید که درختان یا درختی در حال سوختن است نشانه یاس و ناامیدی است که وارد زندگی شما خواهد شد و اگر در خواب ببینید که جنگلی در حال آتش گرفتن است نشانه خبر های خوشحال کننده و اتفاق های خوشایندی است که نصیب شما میشود‌

تعبیر خواب آتش گرفتن باغ یا گل و علف

اگر در خواب ببینید که باغی یا گل و علفی آتش گرفته خواب خوبی نیست و نشان دهنده این است که زندگی شما خوب پیش نخواهد رفت و در آینده ای نزدیک دچار زیان و ضرر خواهید شد

خواب آتش گرفتن موی سر

علامه طباطبایی میگوید: سوختن موی سر در خواب نشانه خطر جدی برای شما نمی تواند باشد و بدترین نشانه آن این است که بعضی لذت های دنیایی را از دست میدهید

خالد اصفهانی میگوید: اگر در خواب ببینید که موهای سرتان آتش گرفته و با این حال خونسرد هستید نشانه این است که با صبر و پشتکار به مشکلات غلبه میکنید و در نهایت موفق خواهید شد اما اگر ببینید که موهای سرتان آتش گرفته و فرار میکنید و پریشانید نشانه این است که به خاطر یک لحضه غفلت دچار خسارت و زیان میشوید

اگر موها بدون دلیل آتش گرفت نشانه این است که دشمنتان ضربه سختی به شما خواهد رسید و آزرده میشوید

تعبیر خواب آتش گرفتن و نسوختن

امام صادق میفرماید: اگر در خواب ببینید که آتش گرفتید اما آتش نور نداشت نشان دهنده اینست که دچار سردرد خواهید شد

حضرت دانیال نبی می فرماید: اگر در خواب ببینید که آتش گرفتید اما نسوختید نشانه این است که به اجبار و اکراه به سفری خواهید رفت اما اگر ببینید که آتش اندام شما را سوزاند نشان دهنده این است که به اندازه آن آتش به شما رنج و مصیبت خواهد رسید

تعبیر خواب سوختن بستگان

اگر در خواب ببینید که بستگان شما اعم از مادر و پدر و خواهر و برادر و … در آتش میسوزد نشانه اینست که دچار بیماریی خواهید شد که به واسطه آن به شدت تب میکنید

آتش بازی در خواب

آنلی بیتون میگوید:دیدن آتش بازی در خواب خوب است و نشانه تندرستی و سلامتی شما خواهد بود و اگر دختری در خواب ببیند که آتش بازی میکند نشانه این است که آن دختر از مکان های دوری دیدن خواهد کرد

در سرزمین رویاها آمده: دیدن آتش بازی در خواب نشانه به دنیا آمدن نوزاد و خبر های خوش است

مطلب مفید بود ؟ ۸ ۱

شما هم بخوانید