سایت فتوکده

تعبیر خواب ماهی + تعبیر کامل دیدن ماهی در خواب نشانه چیست

دیدن ماهی قرمز و سیاه در خواب نشانه چیست

 

تعبیر خواب ماهی قرمز چیست دیدن ماهی در خواب نشانه چیست تعبیر خواب ماهی گرفتن با دست معنی گرفتن ماهی سیاه مرده بزرگ را در سایت فتوکده می خوانید

 

دیدن ماهی در خواب نشانه چیست

 

 

از دید معبران غربی ددن مهای در خواب نمایانگر حالات درونی انسان است

 

مفسران اسلامی اما بر این باورند که ماهی در خواب نشاندهنده  ثروت و غنیمت است و در کل دیدن ماهی در خواب نیکو بوده و خبر از خیر و برکت برای شخص بیننده خواهد داد

 

خوردن ماهی در خواب

 

اگر ببینید که در حال خوردن ماهی پخته هستید به مال و اموال فراوان دست خواهید یافت

 

خوردن گوشت ماهی کبابی یا بریان شده برای شخص پاکدامن علمی روز افزون و سفر بسیار و هم نشینی با مردان بزرگ در پی خواهد داشت

 

اگر شخص گناهکار باشد به فساد و بدبختی رسد و گرفتار غم و اندوه بسیار گردد همچنین باید گفت که تعبیر خوردن ماهی تازه بسیار نیکو تر از ماهی شور می باشد

 

خواب ماهی تازه در آب زلال 

 

دیدن ماهی نشانه ای نیک از دیدگاه یوسف پیامبر (ع) رزق و روزی است

 

اگر ماهی در آبی زلال و پاکیزه حوض، رودخانه، دریا یا استخر در هر کدام از آن ها در حال شنا کردن باشد بسیار خوب است مخصوصا اگر که ماهی ها فراوان باشند خیر و برکت و آینده ای روشن برای شخص رقم خواهد خورد

 

ماهی در آب تیره و گل آلود

 

اگر آبی که ماهی ها در آن شناور بودند تیره و گل آلود بود خبر از رسیدن به ثروت و مال و مقام فراوان برای شخص می دهد اما در این راه شخص با با مشکلات و غم و رنج بسیاری مواجه خواهد شد و با مشکلات بسیاری باید مبارزه نماید

 

اگر آبی که ماهیان زیبا در آن شنا میکنند متعفن و آلوده باشد بدین معنی است که فرد به هر چیزی که بخواهد دست بیابد رنج و سختی خیلی زیادی را باید متحمل شود

 

در کل آب متعفن نشان از مریضی و تبعید و حبس می باشد

 

ماهی سفید در خواب

 

اگر ماهی های شناور سفید رنگ باشند بخت شخص بیننده باز خواهد شد و به مراد دل خود خواهد رسید

 

تعبیر خواب ماهی قرمز در خواب

 

اگر ماهی در خواب قرمز یا سرخ رنگ بود به شکوه و بزرگی و شادی بسیار دست خواهد یافت

 

اگر این ماهی ها تنگ یا ظرفی بلورین محبوس باشند یا اگر آن را از کسی هدیه گرفته باشد یا به رسم عید سال جدید آن را در خانه گذاشته شوند بسیار خوش یمن خواهد بود و از نزدیکان خود خیر و سود بزرگی خواهد رسید

 

در مجموع ماهی قرمز برای فرد خوش شانسی می آورد

 

دیدن ماهی زرد رنگ

 

در خواب هر گاه که ماهی را به رنگ زرد مشاهده نمایید نماد پول و مال و ثروت خواهد بود و به زودی به آن دست پیدا خواهید کرد

 

هدیه گرفتن ماهی

 

اگر کسی به شما ماهی را هدیه دهد به تمام آرزوها و خواسته هایتان می رسید

 

اگر شما به کسی ماهی دهید به او در زندگی محبت و کمک می رسانید و با یاری و همراهی شما او به مراد خود می رسد

 

قورت دادن ماهی زنده و درسته

 

اگر ماهی را به شکل خام و درسته در خواب بخورید یا قورت بدهید در واقعیت اسیر حرص و طمع بسیار خواهید گشت و آن چه طمع کردید دست پیدا نمی کنید

 

تعبیر خواب ماهی گرفتن یا ماهیگیری

 

اگر در خواب ببینید که به دنبال گرفتن ماهی هستید به سود و مال فراوانی می رسید

 

از دیدگاه روانشناختی نیز کسی که در خواب ماهی گیری می بیند بدین معنی است که در حال مبارزه با احساسات سرکوب و جریحه دار شده اش است

 

تعبیر خواب صید ماهی

 

جابر مغربی نیز می گوید صید ماهی از دریا نشانه کسب روزی حلال و گستردگی معیشت است

 

اگر شخص ماهی را صید کنداگر در این راه وارد آب شوید یعنی با کمک قدرت و توانایی و شهامتی که دارید به مال و منال بسیاری خواهید رسید

 

دیدن ماهی های بزرگ و غول پیکر

 

تعبیر ماهی بزرگ از ماهی های کوچک بهتر است و در کل تعبیر دیدن ماهی کوچک به معنای مسافرت می باشد

 

برخی معبران نیز آن را به معنی شکست تعبیر می نمایند مچنین ابن سیرین در این باره می گوید ماهی کوچک ر خواب ممکن است باعث آسیب و ضرر از نزدیکان یا غلامان فرد خواهد رسید

اما دیدن ماهی بزرگ رضایت و کامیابی را برای شخص به همراه خواهد داشت

 

دیدن ماهی مرده در خواب

 

ناراحتی و غم بسیار با دیدن ماهی سیاه مرده در خواب برای شخص به وجود خواهد آمد

 

از دیدگاه مفسر غزبی آنلی بیتون ماهی مرده نشان ازاتفاق دردناک و از دست دادن مال و ثروت و مشکلات فراوان خواهد بود و اویتنها نیز می گوید دیدن ماهی مرده غم و نارحتی را برای فرد در پی دارد

 

ماهی فروشی در خواب

 

اگر ماهی در خواب بفروشید یا ببینید که ماهی فروشی می کنید از طریقی به سود و منفعت بسیاری می رسید

 

دیدن ماهی از دیدگاه امام صادق (ع)

 

از دیدگاه ایشان دیدن ماهی در خواب بر چند وجه است

 

1- وزیر

2- لشکر

3- دختر (دوشیزه)

4- غنیمت

5- غم و اندوه رسیدن

6- داشتن کنیزکی هندو

 

تعبیر دیدن خواب ماهی برای دختر

 

اگر دختری ماهی در خواب ببیند بدین معنی است که به زودی همسر زیبا و با استعدادی نصیبش خواهد شد و اگر ماهی سرخ باشد همسر مردی ثروتمند و دارا خواهد شد

 

دیدن ماهی برای زن باردار

 

ماهی برای زن باردار نمادی از فرزند او خواهد بود و حالت ها نشان از وضعیتی که او در آینده خواهد داشت، اگر ببیند که ماهی از فرج او بیرون زند فرزندش دختر می باشد

 

اگر از آلتی مردانه بیرون آید فرزند پسر است و اگر از دهان شخص زاده شود او در واقعیت دروغ بسیاری می گوید

 

تعبیر خواب ماهی از دیدگاه دانیال نبی

 

ماهی اگر در دریای گرمسیر باشد نشانه بدبختی، مشکلات، گرفتاری، مشقت، بلا و سختی و رنج بسیار است اما اگر در دریای سردسیر باشد خوش یمن و نیکوست

 

تعبیر خواب ماهی قرمز سیاه مرده چیست | سایت فتوکده

این مطلب کامل بود ؟ 6 3

مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران