تعبیر خواب بچه دار شدن + تعبیر خواب زایمان و دیدن نوزاد در خواب

.تعبیر خواب بچه دار شدن + تعبیر خواب زایمان و دیدن نوزاد در خواب

 
  خواب بچه، نوزاد و زایمان

 


 
سایت فتوکده : سایتی برای همه
 
 

تتعبیر خواب بچه دار شدن + تعبیر خواب زایمان و دیدن نوزاد در خواب

دکتر لیلا سینکلر رایت انسان شناس انگلیسی می گوید : اگر ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﭽﻪ ‏ﺍﻯ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﺮﺩید، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ‏ ﺍﻳﺪ

ﺩﻳﺪﻥ ﺑﭽﻪ‏ ﻻﻏﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻰ ‏ﺷﻮﻳﺪ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﭽﻪ‏ ﭼﺎﻗﻰ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ, ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻰ ‏ﺷﻮﻳﺪ

ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ‏ﺍﻯ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻩ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮﺑﻰ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ‏ ﺍﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ‏ ﺍﻳﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﭘﻰ ﻣﻰ‏ﺑﺮﻳﺪ.ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﺎﺯﻯ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ‏ﻫﺎ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻰ ‏ﺭﺳﻴﺪ

تعبیر خواب بچه دار شدن + تعبیر خواب زایمان و دیدن نوزاد در خواب

 

تعبیر خواب به دنیا آوردن دختر

● ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ : اگر شخصی خواب ببینید که دختر دار می شود (دختر زاییدن)، تعبیر آن سلامتی و شادی از اهل است

● امام صادق (ع) : ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺩﺧﺘﺮﻯ ﺯﺍﻳﻴﺪ، ﺍﺯﻧﺴﻞ ﺍﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﻯ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ

● در کتاب سرزمین رویاها : اگر یک ﺯﻥ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺧﺘﺮ می ﺯﺍﻳﺪ : ﻳﻚ ﺯﻧﺪگی ﺩﻟﭙﺬﻳﺮ ﺟﺎی ناراحتی ها ﺭﺍ می ﮔﻴﺮﺩ

تعبیر خواب به دنیا آوردن پسر

● ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ : اگر شخصی خواب ببینید که پسر دار می شود نشانه این است که او صاحب فرزند دختر می شود

● امام صادق (ع) : ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺴﺮﯼ ﺯﺍﻳﻴﺪ ﻭ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺴﺮﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ، ﻣﺮﮒ ﺯﻥ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﻦ نزدیک ﺍﺳﺖ

● در کتاب سرزمین رویاها : اگر یک ﺯﻥ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺴﺮ می ﺯﺍﻳﺪ : ﺍﻭ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﻭﺑﺮﻭ می ﺷﻮﺩ

تعبیر خواب بچه بازیگوش

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ : ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﭽﻪ‏ ﺑﺎﺯﻳﮕﻮﺵ ﻭ ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻳﺪ، ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻓﺮﺍﻁ ﺩﺭ ﺗﻔﺮﻳﺤﺎﺕ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻰ ‏ﺷﻮﻳﺪ

تعبیر خواب بچه شیرخواره

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ : ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ‏ﻯ ﺑﭽﻪ‏ﻯ ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭ، ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻰ ‏ﺷﻮﻳﺪ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ‏ﺍﻯ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻰ‏ ﺁﻭﺭید

 ﺍﮔﺮ ﺑﭽﻪ‏ﺍﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺷﻴﺮ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ، ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ‏ﺍﻯ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺍﺳﺖ

تعبیر خواب زایمان

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ :

ﺧﻮﺍﺏ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ، ﻧﺸﺎنه ﺑﺪﻧﻴﺎ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻛﻮﺩکی ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺳﺖ

زایمان دختر مجرد در خواب : ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮی ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ می ﻛﻨﺪ، ﻧﺸﺎنه ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺳﺘﻜﺎﺭی ﺭﻭ ﺑﺮ می ﮔﺮﺩﺍﻧﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭی ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺭﻭ می ﺁﻭﺭﻳﺪ، در سرزمین رویاها امده است زایمان یا بچه دار شدن دختر مجرد درخواب به این معنی است که ﻋﺸﻘﺶ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﺮک ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ

زایمان زن شوهردار و متاهل : ﮔﺮ ﺯنی ﺷﻮﻫﺮﺩﺍﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻮﺩکی ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ می ﺁﻭﺭﺩ، ﻧﺸﺎنه ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺭتی ﻛﻼﻥ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ

تعبیر کلی دیدن بچه در خواب

ﺩﺭ کتاب ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪه است :

● دیدن خواب ﺧﻮﺍﺏ یک ﺑﭽﻪ : خوشبختی ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ

● دیدن خواب ﺑﭽﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ : کمک ﺑﺰﺭگی ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ

● دیدن خواب ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺘﺎﻥ : ﺷﺎﺩی ﻧﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ

● دیدن خواب ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺩﻳﮕﺮ : ﺁﻏﺎﺯ ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﻫﺎی ﻓﺎمیلی

تعبیر دیدن نوزاد در خواب

ﺩﻳﺪﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩی ﺗﺎﺯﻩ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ، ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺰﻭﺩی ﺳﺮﮔﺮمی ها ﻭ ﺷﺎﺩی های ﻟﺬتبخشی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ

ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮی ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻧﻮﺯﺍﺩی ﺩﺍﺭد، ﻧﺸﺎنه ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﻁ ﺩﺭ ﺧﻮﺷﮕﺬﺭﺍنی های ﻏﻴﺮﺍﺧﻼقی ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

نوازد در حال شنا

ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻧﻮﺯﺍﺩﻱ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺷﻨﺎ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺳﺖ , ﻧﺸﺎنه ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻖ می ﺷﻮﻳﺪ ﺍﺯ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭی ﻭ سختی ﺟﺎﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺑﺒﺮﻳﺪ

نوازد مرده

ﺩﻳﺪﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻣﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻰ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﺍﺳﺖ

نوازد در حال مکیدن سینه

در کتاب سرزمین رویاها آمده است : اگر شخص خواب دید یک ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﻜﻴﺪﻥ سینه ﻣﺎﺩﺭﺵ است به این معنی است که ﺧﻮشی ﻭ ﻟﺬﺕ ﺩﺭ ﺯﻧﺪگی را تجربه خواهد

اگر ﻧﻮﺯﺍﺩی ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﻜﻴﺪﻥ سینه ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ است یعنی :

۱- یک ﺑﻴﻤﺎﺭی ﺭﻧﺞ ﺁﻭﺭ

۲- ﺧﻄﺮﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ می ﻛﻨﺪ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ

نوازد بیمار

دیدن یک نوزاد بیمار در خواب نشانه یک بیماری سخت در فامیل است

نوازد زشت

دیدن یک نوزاد زشت در خواب خبر از بدشنی در آینده است

نوازد در بغل

دیدن یک نوزاد در بغل یعنی بزودی بچه دار خواهید شد

تعابیر کلی در مورد نوزاد

● یک ﻧﻮﺯﺍﺩ می ﮔﻴﺮﻳﺪ : ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

● یک ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺳﺮﺭﺍهی : ﻧﺎﻛﺎمی ﺩﺭ ﻋﺸﻖ

● یک ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﮔﻬﻮﺍﺭﻩ : ﻳﻜﻨﻔﺮ ﻣﺮﺍقب ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺍﻭ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﺧﻮبی ﻧﺪﺍﺭﺩ

● ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺩﻳﮕﺮ : ﻳﻚ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺮﺍی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺷﻤﺎ

● ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩی ﻧﻮﺯﺍﺩ : ﻓﺮﺍﻭﺍنی ﺩﺭ ﺯﻧﺪگی

تعبیر خواب وضو گرفتن در خواب

تعبیر خواب بچه دار شدن تعبير خواب زايمان طبيعی تعبیر خواب به دنیا آوردن دختر تعبیر خواب به دنیا آوردن پسر تعبیر خواب دختر دار شدن دیگران تعبیر خواب دختر دار شدن چیست

مطلب مفید بود ؟ ۲۰۵ ۱۰۱

31 نظر برای این مطلب ثبت شده است:

...

۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱


سلام من ۱۵ سالمه و خواب دیدم یه پسر با چشمای طوسی بدنیا اوردم و انقد کوچولوعه میترسم بغلش کنم میشه تعبیرش کنید؟

Mr. Sh

۱۲ فروردین ۱۴۰۱


سلام من به تازگی از عشقم جدا شدم نزدیک یه ماهه و الان خواب دیدم که بچه ای رو آوردن و گفتن بچه ایشونه و من بگیرمش تا خودش میاد بچه به حدی خوشگل بود و خوش خنده توی خواب هوا خیلی بد بود و باد شدیدی میومد خواستم بپرسم تعبیرش چی هست ممنونم بگین

صحرا

۰۷ فروردین ۱۴۰۱


من ۶ ماه طلاق گرفتم خواب دیدم نامزد سابقم که مجرد است یه پسر بچه به بغل دارد واز کنار من می‌گذرد و رفت بچه را به یه خانم داد اون خانم رو نمی‌شناختم تعبیرش چیست هرکی میدونه لطفا بگه ممنون

اکرم سادات

۱۶ بهمن ۱۴۰۰


سلام من خواب دیدم نوزاد داشتم وراهی کربلا بودم نوزادم پسر بود خیلی زیبا رو بود و تو راه بهش شیر میدادم شروع کرد به سخن گفتن وشیر رو نخورد تعبیرش چیست

ع.ک

۰۴ بهمن ۱۴۰۰


با سلام من 42 سالمه ازدواج کردم. من و خانمم صاحب یک پسر و دخترم هستیم. دوستم خواب دیده که من در جایی شبیه سالنی نوزاد پسری با رنگ لباس خاکستری در آغوشمه و با حالت ناراحتی میگم این پسره جدیدمه!! و کسان دیگه ای هم در اون محل بودن که با بچه در آغوش خوشحال بودن!!

فرجی

۱۶ آبان ۱۴۰۰


خاک بر سر همتون با این خواب دیدناتون

فاطمه

۱۶ مرداد ۱۴۰۰


سلام من ۴۸ سالمه و ازدواج کردم و یک پسر ۲۰ ساله دارم، دختر برادرم ۱۲ سالشه که تو خواب دید من ۲ تا بچه گربه به دنیا اوردن میشه تعبیر کنید سپاس

فراهانی

۰۳ مرداد ۱۴۰۰


منخواب دیدم مادرم که ۱۸ سال پیش فوت شده داره وضع حمل میکنه ولی بچه نمیاید وفقط آب زیادی میزایدتعبیرش چیه؟

Ayda

۳۰ تیر ۱۴۰۰


سلام. نامزدم خواب دیده که تو دوران نامزدی یه پسر به دنیا آوردم که خوشگله و چشماش آبی رنگه بعد صورت نوزادو میبوسه و لپش کنده میشه. تعبیرش چیه؟

Ayda

۳۰ تیر ۱۴۰۰


سلام نامزدم خواب دیده که تو دوران نامزدی بچه دار شدیم و یه پسر خوشگل با چشمای آبی به دنیا آوردم بعد لپ بچه رو میبوسه و لپش کنده میشه. تعبیرشو لطف میکنین؟

زینب

۲۵ تیر ۱۴۰۰


خواب دیدم من حامله ام ولی مادرم زایمان کرده، تعبیرش چیه

فاطمه سلیمی

۲۳ خرداد ۱۴۰۰


خواب دیدم خواهر خونمون بود دم در وایستاد و بهم گف خواب دیدم خواهر خونه ما بود و دم درب وایستاده بود و گف آبجی محمد رضا کجاس منم حیران و سرگردان گفتم محمد رضا‌؟! منظورش تو خواب بچه تازه ب دنیا اومده ام بود درصورتی ک من یک پسر دارم ب نام یاسین تعبیر چیه کمکم کنین لطفا

فاطمه

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰


من حوو دارم ولی بچه نداره من همش خواب می بینم ی دختر بچه داره این یعنی چی؟

ژیوان

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰


خواب دیدم ، کسی که بچه دار نمیشن در فامیل ما ، بچه دار شدن و دختری خیلی خیلی زیبا به دنیا آوردن و کلی دورهمی و مهمونی هست ، تعبیرش چیه ؟؟؟؟

زهرا ن

۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰


مادرم 54 سالشونه خواب دیدن صاحب یه بچه ی زیبا شدن و به یه جای سرسبزی میرن که یک آقای خوش صورت بچه را میگیرن و سه تا شکلات(دوتاش یه جور و یکیشم یه شکل دیگه و کوچکتر) تو پتوی بچه میذاره و بچه را برمیگردونه به مادرم. تعبیرش چی میشه؟

افسانه مولانا

۳۰ فروردین ۱۴۰۰


من مطلقه هستم و دیشب خواب دیدم که باردارم هستم و شکمم بزرگ هست و عمم و دختر عمم اینا با من همشون سونگرافی رفتیم منو بردن وسونگرافی یک خانوم بود با لباس سفید که عکس داد توی عکس یه بچه و چند تا مار پشت بچه که دکتر گفت بچه ات طلسم شده و بردن بیمارستان که زایمان کنم ولی از من آب اومد خیلی و یکم خون ولی بچه دنیا آمد ولی بچه رو ندیدم و تو خواب گفتم گفتن طلسم شده بچه پس کو و تو خواب نگران بودم

اعظم

۱۵ فروردین ۱۴۰۰


خواب دیدم یه بچه پسر به دنیا اوردم و بهش شیر دادم و بچه نوک سینه منو کند تعبیر داره؟

ناشناس

۰۳ فروردین ۱۴۰۰


منم دیشب در خواب دیدم ک مادر بزرگم باردار هست و همون لحظه خودش بیرون از اتاق رفت و بچه رو ب دنیا آورد.ی پسر بود اما چهره اش رو یادم نیست. چند وقتی هم هست ک من با عمه هایم با مادر بزرگم شوخی میکنیم و من بهش میگم ک من عمه میخوام. لطفا تعبیر خوابم رو بگین مچکر

ناشناس

۰۳ فروردین ۱۴۰۰


آنچه ک میخواستم رو پیدا نکردم و نفهمیدم ک معنی خوابم چی میشه.

مرضیه

۳۰ اسفند ۱۳۹۹


سلام تعبیر خواب اینکه خواهرم با اینکه بچه دار نمی شود پس بچه ای به دنیا آورده چیست

زهرا صابری

۲۴ بهمن ۱۳۹۹


سلام خسته نباشید من خواب دیدم که خواهرم زایمان کرده بود ودر بیمارستان من رفتم عیادت وبچه اش دختر بود وخودم نگاهم به بچه بود وبرای پدرم که فوت شده بود گریه میکردم ممنون میشوم که تعبییر خواب را برایم توضیح دهید

Negin

۲۸ دی ۱۳۹۹


سلام من ی دختر خاله دارم که هنوز عروسی نگرفتن به خاطر این شرایط کرونا بعد من خواب دیدم که دختر خالم بچه دار شدند و یک دختر 2یا3 سالش بود.

هدي

۲۵ دی ۱۳۹۹


يكي از اقوام خواب ديده كه بچه دار شدم (نوزاد)بسيار زيبا بوده و پرسيده چرا نگفتي باردارم گفتم دوست نداشتم جار بزنم تعبيير چي هست

مریم

۰۸ آذر ۱۳۹۹


من دیشب خواب دیدم دوست پسر سابقم با یکی ازدواج کرده که نمیشناختمش و نینی شون رو اتفاقی من دیدم و یهو غش کردم نمیدونم تعبیرش چی میشه؟؟

هانیه

۱۳ شهریور ۱۳۹۹


سلام خواب دیدم خالم که دوساله فوت کرده دیدم اومده بهش میگم پس نمردی با یه بچه بغلش اومده بود بعد خیلیم ناراحت بود که بچه داشت همش میگفت که چجوری این بچه رو تنهایی بزرگش کنم ممنون میشم اگه برام تعبیرش کنید

فریده

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹


سلام من دیشب خواب دیدم فرزندی زیبا به دنیا اورده ام جنسیت را نمیدانم اما کمتر از یک ماه داشت که راه میرفت در خواب دیدم دست به دیوار گرفته و راه میرود من متاهل هستم در ضمن من مدتی دچار بیماری شده بودم که خواب های اشفته زیادی میدیدم بیشتر درمورد مردن و مرده و اون دنیا و بیشتر اوقات درطول روز به چیزی که فکر میکنم شب خوابش را میبینم لطفا تعابیر را برایم بگویید ممنون

Sogol

۲۲ فروردین ۱۳۹۹


سلام. خواب دیدم خالم ک ازواج کرده صاحب ی فرزنددخترشده، دخترشم خیلی کوچیک وسفید وچشماشم رنگیه، همینطورک من بهش نگاه میکردم یهو یی ب حرف اومد و ب من گفت ابجی. انقد این دختر زیبابود ک من همش نگاهش میکردم. ممنون میشم اگ کسی برام تعبیرش کنه

بی ادعا

۱۴ اسفند ۱۳۹۸


خواب دیدم دختربچه دنیاآوردم خیلی زیبابودولی شیرخودموبهش ندادم دادمش زن داداشم بهش شیربده تعبیرش چیه؟

مرجان روحانی

۰۳ اسفند ۱۳۹۸


خواب دیدم بچه دارشدم بسیار زیباست ولی تنش تکه های کبودی در بدنش بود هم در اغوشم بود هم در گهواره

فاضله

۱۲ آذر ۱۳۹۸


من وشوهرم رابطه ی خوبی نداریم..خواب دیدم که اومدبهم میگه ماباید ساله دیگه بچه بیاریم..منم تودلم میگم بااین وضعیته زندگی این چرامیگه بچه بیاریم

سمیه سامی

۲۳ خرداد ۱۳۹۸


سلام من خواب دیدم یه خانم ناشناس که کم سن هم بود ظاهرا بچه دار شده بچش خیلی کوچیک بود میخواست بچشو لباس بپوشونه زیاد بلد نبود من رفتم بهش یاد دادم کامل که چی کار کنه دست بچه گیر نکنه و بچه اذیت نشه دست بچه رو که گرفتم دستم موقع لباس پوشیدن یه کوچولو بود دستش

شما هم بخوانید