سایت فتوکده

تعبیر خواب بچه دار شدن + تعبیر خواب زایمان و دیدن نوزاد در خواب

.تعبیر خواب بچه دار شدن + تعبیر خواب زایمان و دیدن نوزاد در خواب

 
  خواب بچه، نوزاد و زایمان

 


 
سایت فتوکده : سایتی برای همه
 
 

تتعبیر خواب بچه دار شدن + تعبیر خواب زایمان و دیدن نوزاد در خواب

 

 

دکتر لیلا سینکلر رایت انسان شناس انگلیسی می گوید : اگر ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﭽﻪ ‏ﺍﻯ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﺮﺩید، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ‏ ﺍﻳﺪ

 

ﺩﻳﺪﻥ ﺑﭽﻪ‏ ﻻﻏﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻰ ‏ﺷﻮﻳﺪ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﭽﻪ‏ ﭼﺎﻗﻰ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ, ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻰ ‏ﺷﻮﻳﺪ

 

ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ‏ﺍﻯ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻩ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮﺑﻰ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ‏ ﺍﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ‏ ﺍﻳﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﭘﻰ ﻣﻰ‏ﺑﺮﻳﺪ.ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﺎﺯﻯ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ‏ﻫﺎ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻰ ‏ﺭﺳﻴﺪ

 

تعبیر خواب بچه دار شدن + تعبیر خواب زایمان و دیدن نوزاد در خواب

 

تعبیر خواب به دنیا آوردن دختر

 

● ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ : اگر شخصی خواب ببینید که دختر دار می شود (دختر زاییدن)، تعبیر آن سلامتی و شادی از اهل است

 

● امام صادق (ع) : ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺩﺧﺘﺮﻯ ﺯﺍﻳﻴﺪ، ﺍﺯﻧﺴﻞ ﺍﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﻯ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ

 

● در کتاب سرزمین رویاها : اگر یک ﺯﻥ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺧﺘﺮ می ﺯﺍﻳﺪ : ﻳﻚ ﺯﻧﺪگی ﺩﻟﭙﺬﻳﺮ ﺟﺎی ناراحتی ها ﺭﺍ می ﮔﻴﺮﺩ

 

تعبیر خواب به دنیا آوردن پسر

 

● ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ : اگر شخصی خواب ببینید که پسر دار می شود نشانه این است که او صاحب فرزند دختر می شود

 

● امام صادق (ع) : ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺴﺮﯼ ﺯﺍﻳﻴﺪ ﻭ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺴﺮﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ، ﻣﺮﮒ ﺯﻥ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﻦ نزدیک ﺍﺳﺖ

 

● در کتاب سرزمین رویاها : اگر یک ﺯﻥ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺴﺮ می ﺯﺍﻳﺪ : ﺍﻭ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﻭﺑﺮﻭ می ﺷﻮﺩ

 

تعبیر خواب بچه بازیگوش

 

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ : ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﭽﻪ‏ ﺑﺎﺯﻳﮕﻮﺵ ﻭ ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻳﺪ، ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻓﺮﺍﻁ ﺩﺭ ﺗﻔﺮﻳﺤﺎﺕ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻰ ‏ﺷﻮﻳﺪ

 

تعبیر خواب بچه شیرخواره

 

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ : ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ‏ﻯ ﺑﭽﻪ‏ﻯ ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭ، ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻰ ‏ﺷﻮﻳﺪ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ‏ﺍﻯ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻰ‏ ﺁﻭﺭید

 

 ﺍﮔﺮ ﺑﭽﻪ‏ﺍﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺷﻴﺮ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ، ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ‏ﺍﻯ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺍﺳﺖ

 

تعبیر خواب زایمان

 

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ :

 

ﺧﻮﺍﺏ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ، ﻧﺸﺎنه ﺑﺪﻧﻴﺎ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻛﻮﺩکی ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺳﺖ

 

زایمان دختر مجرد در خواب : ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮی ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ می ﻛﻨﺪ، ﻧﺸﺎنه ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺳﺘﻜﺎﺭی ﺭﻭ ﺑﺮ می ﮔﺮﺩﺍﻧﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭی ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺭﻭ می ﺁﻭﺭﻳﺪ، در سرزمین رویاها امده است زایمان یا بچه دار شدن دختر مجرد درخواب به این معنی است که ﻋﺸﻘﺶ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﺮک ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ

 

زایمان زن شوهردار و متاهل : ﮔﺮ ﺯنی ﺷﻮﻫﺮﺩﺍﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻮﺩکی ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ می ﺁﻭﺭﺩ، ﻧﺸﺎنه ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺭتی ﻛﻼﻥ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ

 

تعبیر کلی دیدن بچه در خواب

 

ﺩﺭ کتاب ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪه است :

 

● دیدن خواب ﺧﻮﺍﺏ یک ﺑﭽﻪ : خوشبختی ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ

● دیدن خواب ﺑﭽﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ : کمک ﺑﺰﺭگی ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ

● دیدن خواب ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺘﺎﻥ : ﺷﺎﺩی ﻧﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ

● دیدن خواب ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺩﻳﮕﺮ : ﺁﻏﺎﺯ ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﻫﺎی ﻓﺎمیلی

 

تعبیر دیدن نوزاد در خواب

 

ﺩﻳﺪﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩی ﺗﺎﺯﻩ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ، ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺰﻭﺩی ﺳﺮﮔﺮمی ها ﻭ ﺷﺎﺩی های ﻟﺬتبخشی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ

 

ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮی ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻧﻮﺯﺍﺩی ﺩﺍﺭد، ﻧﺸﺎنه ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﻁ ﺩﺭ ﺧﻮﺷﮕﺬﺭﺍنی های ﻏﻴﺮﺍﺧﻼقی ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

 

نوازد در حال شنا

 

ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻧﻮﺯﺍﺩﻱ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺷﻨﺎ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺳﺖ , ﻧﺸﺎنه ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻖ می ﺷﻮﻳﺪ ﺍﺯ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭی ﻭ سختی ﺟﺎﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺑﺒﺮﻳﺪ

 

نوازد مرده

 

ﺩﻳﺪﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻣﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻰ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﺍﺳﺖ

 

نوازد در حال مکیدن سینه

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده است : اگر شخص خواب دید یک ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﻜﻴﺪﻥ سینه ﻣﺎﺩﺭﺵ است به این معنی است که ﺧﻮشی ﻭ ﻟﺬﺕ ﺩﺭ ﺯﻧﺪگی را تجربه خواهد

 

اگر ﻧﻮﺯﺍﺩی ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﻜﻴﺪﻥ سینه ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ است یعنی :

 

1- یک ﺑﻴﻤﺎﺭی ﺭﻧﺞ ﺁﻭﺭ

2- ﺧﻄﺮﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ می ﻛﻨﺪ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ

 

نوازد بیمار

 

دیدن یک نوزاد بیمار در خواب نشانه یک بیماری سخت در فامیل است

 

نوازد زشت

 

دیدن یک نوزاد زشت در خواب خبر از بدشنی در آینده است

 

نوازد در بغل

 

دیدن یک نوزاد در بغل یعنی بزودی بچه دار خواهید شد

 

تعابیر کلی در مورد نوزاد

 

● یک ﻧﻮﺯﺍﺩ می ﮔﻴﺮﻳﺪ : ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

● یک ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺳﺮﺭﺍهی : ﻧﺎﻛﺎمی ﺩﺭ ﻋﺸﻖ

● یک ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﮔﻬﻮﺍﺭﻩ : ﻳﻜﻨﻔﺮ ﻣﺮﺍقب ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺍﻭ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﺧﻮبی ﻧﺪﺍﺭﺩ

● ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺩﻳﮕﺮ : ﻳﻚ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺮﺍی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺷﻤﺎ

● ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩی ﻧﻮﺯﺍﺩ : ﻓﺮﺍﻭﺍنی ﺩﺭ ﺯﻧﺪگی

 

تعبیر خواب وضو گرفتن در خواب

 

تعبیر خواب بچه دار شدن تعبير خواب زايمان طبيعی تعبیر خواب به دنیا آوردن دختر تعبیر خواب به دنیا آوردن پسر تعبیر خواب دختر دار شدن دیگران تعبیر خواب دختر دار شدن چیست

این مطلب کامل بود ؟ 192 92

مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران