تعبیر خواب روباه با انواع رنگ و در شرایط مختلف

تعبیر خواب روباه در انواع رنگ و شرایط مختلف

تعبیر خواب روباه با انواع رنگ و در شرایط مختلف با دیدن خواب روباه نشانه چیست و تعبیر خواب روباه نارجی و سفید در خانه را می خوانید

کامل ترین تعبیر خواب روباه

اگرچه برخی از خوابها آشفته و نتیجه تجزیه و تحلیل اتفاق های روزمره در مغز می باشد اما برخی خواب ها نیز رویای صادقه و مفهومی می باشند

برخی از خواب ها حاصل سفر روح انسان در مکان و زمان می باشد و به نوعی روح تلاش می کند که شما را نسبت به محیط اطراف و آنچه اتفاق خواهد افتاد و گاه کند

تعبیر خواب روباه ابن سیرین

ابن سیرین می گوید: دیدن روباه در خواب نشانه مردی مکار و فریب کار یا زن و کنیزی درغگو و نابکار از نزدیکان است و اگر کسی ببیند در خواب با روباه می جنگد نشانه دشمنی خویشان او می باشد

همچنین بازی با روباه نشانه اینست که زنی او را دوست داشه اما دوستی او ضعیف می باشد

تعبیر خواب روباه لیلا برایت

لیلا برایت می گوید: کسی که در خواب روباهی را رام کند با افراد ناباب همنشین می شود و اگر ببیند که روباهی گرفته از مکر دیگران آگاه می شود و اگر دم روباه را ببیند باید بیشتر مراقب خود باشد

تعبیر خواب روباه حضرت یوسف

حضرت یوسف (ع) تعبیر دیدن روباه در خواب را دشمنی می داند که اظهار دوستی می کند

تعبیر خواب روباه ابراهیم کرمانی

کرمانی می گوید: دیدن پوست روباه در خواب نشانه به دست آوردن مال است و پوشیدن پوستین نو روباه نشانه خواستن زنی پارسا و توانگر اما حیله گر و فریبنده است

همچنین دیدن بانگ و فریاد روباه در خواب را نشانه مردی حیله گر و نیرنگ باز در زندگی ببینده دانسته و خوردن گوشت روباه را نشانه بیماری و ترس می داند

تعبیر خواب روباه آنلی بیتون

آنلی بیتون می گوید: دویدن دنبال روباه نشانه وارد شدن به معامله نامطمئن و روابط عاطفی پر خطر می باشد و کسی که ببیند روباهی دزدانه به حیاط او وارد می شود به روابط دوستانه شما حسودی می کنند و با زیرکی قصد آسیب زدن به شهرت شما را دارند

تعبیر خواب روباه منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی می گوید: چه مرد و چه زن اگر ببیند روباهی را با ریسمان به دنبال خود می کشد نشانه وجود زنی فریب کار فتنه و حیله گر در زندگی شما است که کششی نسبت به شما نداشته و به ناچار به دنبال شما می آید و حتی ممکن است چنین مردی در زندگی شما باشد

اگر روباه خودش دنبال شما بیاید و رام باشد نشانه زنی با الفت و سازشگر است اما نباید از مکر و دغل او غافل شوید و اگر دیدید روباهی را پوست زیبا نوازش می کنید نشانه عشق شما به زنی دغل کار است

پوشیدن لباس پوست روباه نشانه فریب خوردن است و خوردن شیر روباه نشانه رهایی از غم و اندوه می باشد و بچه گذاشتن روباه در خانه و ملک شما نشانه رخنه کردن زنی فریبکار در زندگی شما است که ممکن است همسر آینده شما باشد

تعبیر خواب روباه نارنجی جابر مغربی

به روایت مغربی: گرفتن و به دست آوردن روباه نشانه ازدواج و یا مصاحبت و رابطه با زنی دغل کار و حیله گر است اگر دیدید که روباهی به خانه شما آمد و در آنجا ماند با زنی که شما را دوست دارد ازدواج خواهید کرد

تعبیر خواب اهلی کردن روباه

چنین خوابی نشانه این است که احتمالا شیفته و عاشق کسی که مناسب شما نیست می شوید و یا اینکه فرد مورد نظر لیاقت شما را ندارد و باید بیشتر مراقب روابط و افرادی که به زندگی شما وارد می شوند باشید

تعبیر خواب زوزه کشیدن روباه

زوزه، فریاد و بانگ کردن روباه در خواب هشدار و اخطار است و ممکن است در موقعیت خطرناکی قرار داشته باشید و باید فاصله خود را با برخی از افراد حفظ کنید و بعضی از دوستان شما به خوبی که نشان می دهند نیستند

تعبیر خواب روباه قرمز

تعبیر خواب دیدن روباه قرمز این است که احتمالا دوست صمیمیتان شما را فریب خواهد داد و یا به شما خیانت خواهد کرد و با انجام دادن کاری علیه شما دلسردتان خواهد کرد

تعبیر خواب کشتن روباه

آنلی بیوتین می گوید اگر در خواب روباهی را کشتید نشانه آن است که در هر کاری موفق می شوید و در تعبیری دیگر نشانه پیدا کردن راه حلی برای مشکلاتتان است و یا از چیزی که شما را آزار می دهد رهایی می یابید

تعبیر خواب روباه مرده

اگر در خواب روباه مرده ای دیدید در حرفه و کار خود بی رقیب خواهید شد و این خواب نشانه پیروزی شما در سرمایه گذاری و پروژه های کاری شما می باشد

تعبیر خواب دیدن روباه در قفس

این خواب نشانه آن است که شما به قدر کافی قوی و قدرتمند شده اید و اجازه نمی دهید که کسی مانع شما شود و ضعیف بودن دشمنان شما را نشان می دهد

همچنین ممکن است پیشرفت و موفقیت کاریی یا پیروزی در قمار داشته باشید

تعبیر خواب دم روباه

دم روباه در خواب نیکو و نشانه خوش شانسی انجام فعالیت های سرگرم کننده می باشد و هر اندازه که دم روباه زیبا تر و کلفت تر باشد تعبیرش بهتر خواهد بود

تعبیر خواب روباه خاکستری

تعبیر دیدن روباه خاکستری در خواب وجود زنی در زندگی شما است که در ظاهر خیر خواه و مهربان است و به شما خوبی می کند اما ممکن است از پشت سر به شما ضربه بزند پش مراقب باشید و این خواب برای زن باردار نشانه جنین پسر است

تعبیر خواب روباه سفید

ابن سیرین می گوید: تعبیر روباه سفید برای بیننده خواب ثروت فراوان است و بزودی صاحب خواب ثروتمند خواهد شد

اگر زنی باردار چنین خوابی ببیند جنینش دختر می باشد و برای زن متاهل رسیدن پول به دست همسرش است و برای مرد مجرد با زنی زیبا رو اما مطلقه یا بیوه است

تعبیر خواب روباه قهوه ای

ابن سیرین می گوید: دیدن روباه قهوه ای نشانه وجود فردی حیله گر با نیت بد در زندگی شما است که می خواهد به شما آسیب بزند و نماد مردی ریا کار است که هیچ عهد و پیمان و امانتی را به درستی نگه نمی دارد

تعبیر خواب روباه سیاه

ابن سیرین می گوید: دیدن روباه سیاه در خواب نماد وجود شخصی بدخواه، بد طینت و حسود است که قصد دارد بیننده را فریب دهد، به او آسیب برساند یا از او کلاهبرداری کند

تعبیر خواب حمله روباه

ابن سیرین می گوید: حمله روباه در خواب نشانه احساس بی ثباتی، نا امنی و ترس ببیننده است

همچنین تعبیر آن می تواند نشانه رسیدن ببینده به خواسته و آرزوی خود باشد و گاهی نشانه وجود دشمنانی در زندگی ببینده باشد که می توانند او را شکست دهند

حمله روباه در خواب در تعبیری دیگر از دست دادن دوستان، شغل، پول، شکست در تحصیل و… باشد همچنین اگر روباه حمله کند و بیننده را آزار دهد خبر بد و ناراحت کننده ای به او می رسد

تعبیر خواب روباه زخمی

تعبیر دیدن روباه زخمی و تلاش برای مداوای آن به این معنی است که در آینده فردی به زندگی شما وارد خواهد شد که مناسب نیست و باعث اذیت و آزار شما می شود

تعبیر خواب تبدیل شدن به روباه

اگر کسی در خواب ببیند که به شکل روباه در آمده است این خواب نیکو می باشد و نشانه آن است که شما توسط شخصی به میهمانی دعوت می شوید که در آن به شما بسیار خوش خواهد گذشت

تعبیر خواب تعقیب کردن روباه

اگر کسی در خواب ببیند که به دنبال و در تعقیب روباهی می باشد تعبیرش این است که با گرفتن تصمیمات به موقع و درست در زندگی دشمنان خود را شکست خواهد داد

تعبیر خواب روباه در حال فرار

تعبیر دیدن روباهی که می دود و حالتی شبیه به فرار کردن دارد این است که دشمنانی دارید که از شما می ترسند و در هر حال سعی می کنند از شما دوری کرده و اطراف شما را ترک کنند

تعبیر خواب گذشتن روباه از کنار شما

اگر در خواب دیدید که روباهی از کنار شما می گذرد نشانه آن است که باید هوشیار تر بوده و بیشتر مراقب خود باشید زیرا دشمنانی دارید که از وجود آن ها احتمالا بی خبر هستید

تعبیر خواب روباه خال دار

ابن سیرین می گوید: دیدن روباه خالدار یا فنک نشانه مردی غریب و ثروتمند است

گوشت پوست و استخوان آن نشانه مال و ثروت و جنگیندن با فنک نشانه خصومت با فردی غریب است و اگر روباه خالدار را بکشید و پوست آن را بکنید یعنی مال و اموال غریبه ای را تلف می کنید

تعبیر خواب روباه از سرزمین رویاها

در کتاب سرزمین رویاها نیز دیدن روباه در خواب، تعابیر مختلفی دارد که با توجه به حالت خواب به تعابیر زیر شرح داده است

(۱) دیدن روباه در خواب نشانه وجود دشمن در بین آشنایان شما است

(۲) دیدن روباهی با پوست زیبا نشانه آن است که باید از دوستان خیانتکار و مزدور دوری کنید

(۳) در تله انداختن روباه نشانه آن است که نزاعی با دوستان خود خواهید داشت

(۴) اهلی کردن روباه نشانه آن است که علاقه ای برای ارتباط با افراد کامل و فهمیده ندارید

(۵) اگر بچه های شما با روباهی بازی کنند نشانه آن است که دیگران از خوبی شما سوء استفاده می کنند

(۶) اگر ببینید که روباه را می خرید دشمان شمار را گول خواهند زد

(۷) اگر ببینید که روباهی را کشته اید بر آنچه که شما را تهدید می کند غلبه می کنید

مطلب مفید بود ؟ ۵ ۳

شما هم بخوانید