تعبیر خواب شیرینی از خوردن تا خریدن با شرایط مختلف

تعبیر خواب شیرینی از خوردن تا خریدن در شرایط مختلف

تعبیر خواب شیرینی چیست و دیدن خواب شیرینی خامه ای نشانه چه تعبیری دارد و تعبیر خواب شیرینی امام صادق را می خوانید

تعبیر خواب شیرینی از خوردن تا خریدن

گاها ما خواب هایی می بینیم که مفهومی و نشانه دار هستند به صورتی که پس از بیداری کاملا آن را به یاد می آوریم و ذهن ما را درگیر خود می کنیم و در واقعا به خوبی حس می کنیم که خوابی که دیده ایم پیامی برای ما دارد و این خواب ها و رویاهای صادقه به علت آگاهی روح ما و سفر آن در مکان و زمان اتفاق می افتد

دیدن شیرینی و هر خوردنی که بتوان آن را جزء شیرینی ها طبقه بندی کرد نیز مفهوم و معنایی دارد و ما در ادامه اینومطلب قصد داریم مفصلا به تعابیر مختلف خواب شیرین در حالت های مختلف بپردازیم پس با ما همراه باشید

تعبیر خواب شیرینی خوردن امام صادق

امام صادق (ع) تعبیر دیدن شیرینی در خواب را بر شش وجه می داند (۱) ثنا و مدح نیکو (۲) کنیز خوب رو (۳) کسب علم و حکمت (۴) فرهنگ (۵) کسب منفعت (۶) کسب مال و روزی حلال

تعبیر خواب شیرینی حضرت یوسف

حضرت یوسف (ع) می فرماید اگر کسی در خواب شیرینی بخواهد به این این معنی است که او زن می خواهد و یا اینکه به عبارتی قصد ازدواج دارد به شرط آنکه مجرد باشد

تعبیر خواب شیرینی آنلی بیتون

آنلی بیتون می گوید: دیدن شیرینی گواه آن است که فردی حیله گر و مکار به شما نیرنگ خواهد زد خوردن آن نشانه پیدا کردن روابط دوستانه با دیگران می باشد

اگر دختری ببیند که در حال پختن شیرینی است باید بداند که نمی تواند با حیله و نیرنگ خود دیگران را فریب دهد

تعبیر خواب شیرینی شیخ طوسی

شیخ طوسی می گوید: کسی که ببیند در حال خوردن شیرینی و کیک خامه ای است و برای او شیرین و لذیذ می باشد خیر و نیکو بوده و احتمالا خبرهای بسیار خوبی از معشوق خواهد شنید و بیشتر معبران دیگر نیز همین عقیده را دارند

تعبیر خواب شیرینی شیخ مفید

شیخ مفید می گوید: دیدن شیرینی در خواب برای جوانانی که هنوز ازدواج نکرده اند نیکو و پر مفهوم است و احتمالا زندگی روی خوش خود را به او نشان می دهد و اگر فرد با معشوق خود دچار اختلاف و قهر است این کدورت از میان خواهد رفت

همچنین دیدن خواب شیرینی می گوید اگر وابسته و دلبسته کسی هستید و در انتظار وصل به سر می برید پیوند و وصل شما حاصل می شود و مراسم، شادی و پایکوبی در راه است و در واقع طعم شیرین شیرینی نوید تغییرات بزرگ و بهتر شدن حال شما را خواهد داد

تعبیر خواب شیرینی منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی می گوید: بر اساس نفایس الفنون و عرایسالعیون دیدن شیرینی در خواب نیکو، خبر خوش، مال و منفعت است و شکلات نیز شامل این تعبیر می شود اما اگر شیرینی و شکلات با طعم کاکائو یا قهوه باشد تعبیر آن متفاوت است

تعبیر خواب شیرینی ابن سیرین

ابن سیرین می گوید: دیدن شیرینی در خواب نشانه کسب روزی حلال و شادی می باشد و اگر ببینید کسی به شما شیرینی می دهد به شما ناراحتی می رسد

تعبیر خواب شیرینی کارل یونگ

کارل یونگ می گوید: خوردن و دیدن شیرینی نشانه لذت های ممنوعه، هوس رانی و زیاده روی می باشد و اینکه شما خود را از لذت ها محروم کرده اید و این نشانه ای می باشد که به خود پاداشی دهید

همچنین این خواب نشانه معشوق یا شخص خاصی در زندگی شما می باشد و اگر ببینید به معشوق خود شیرینی می دهید نشانه تمایل شما به ارتباط عاشقانه تر به شیوه دیگر با این فرد است

تعبیر خواب خوردن شیرینی

اگر کسی در خواب ببیند که در حال خوردن شیرینی و کیک است از بستگان خود هدیه ای را دریافت می کند که ارزشمند می باشد اما اگر مزه شیرینی به کام او بد باشد این هدیه در ازای انجام کاری خواهد بود

تعبیر خواب بریدن و تقسیم کردن شیرینی

تعبیر خواب تقسیم کردن و بریدن کیک و شیرینی در خواب دیدار بیننده با بستگان خود می باشد و البته این دیدار نتیجه خوبی را به همراه دارد

تعبیر خواب شیرینی خامه ای

به نقل از معبران ایرانی تعبیر دیدن شیرینی خامه ای بزرگ در خواب دعوت شدن به عروسی دیگران و وصلت دو جوان از نزدیکان است و اگر ببیند که شیرینی را کامل خورده است از بیماری سخت بهبود می یابد

اگر کسی شیرینی را دور بیندازد یا در آن اصراف کند پس از شادی غم می یابد و اگر شیرینی را روی زمین بیندازد و یا از جایی بیفتد و خراب شود نشانه حسرت و اندوه دوست می باشد

تعبیر خواب شیرینی خریدن

خریدن شیرینی در خواب نشانه رسیدن به خواسته و آرزو می باشد و اگر چنین خوابی ببینید به زودی به مراد خود می رسید

اگر ببینید که از قنادی شیرینی می خرید شیفته و دلباخته کسی یا چیزی خواهید و شد و بعدا می فهمید برای شما غیر مفید است و خارج شدن با جعبه شیرینی از قنادی نشانه انجام دادن کار بیهوده است

تعبیر خواب فروختن شیرینی

اگر کسی در خواب ببیند که شیرینی می فروشد نشانه این می باشد که شخصی از اطرافیان و نزدیکان او دچار گرفتگی و مشکلات مالی خواهد شد و شما در این زمینه به او کمک خواهید کرد

تعبیر خواب شیرینی گرفتن از دیگران و خوردن

تعبیر خواب گرفتن شیرینی از کسی نشانه آن است که شما تحت تاثیر احساسات و عواطف آن شخص قرار گرفته اید و ممکن است به خاطر رفتار یا کار او خوشحال و یا ناراحت شوید، بنابراین نباید خود را بیش از حد وابسته و تحت تاثیر کسی قرار دهید چراکه مانع موفقیت شما خواهد شد

تعبیر خواب شیرینی سوخته

تعبیر دیدن شیرینی سوخته در خواب از دست رفتن آمال و آرزوهای مادی و معنوی بیننده می باشد و بیننده نسبت به آینده بسیار نا امید خواهد شد

تعبیر خواب خریدن و خوردن شیرینی

دیدن خریدن و خوردن شیرینی نشانه رضایت ببیننده از وضعیت فعلی خود است نیازی به تغییر در سبک و وضعیت آن ندارید و از طرفی چنین خوابی نشانه ایجاد آرامش روحی و امنیت روانی می باشد

تعبیر خواب شیرینی بد مزه و ترش

اگر کسی در خواب ببیند که شیرینی ترش و بد مزه می خورد نشانه خوبی نمی باشد و ممکن است بیننده دچار اندوه و افسردگی شود

تعبیر خواب شیرینی تازه

شیرینی تازه و گرم در خواب نشانه ترقی در زندگی و کار است و تعبیر شیرینی خام نزدیک بودن به موفقیت و آرامش می باشد

تعبیر خواب شیرینی فاسد و خراب

دیدن شیرینی گندیده و فاسد نشانه وجود شخصی در زندگی شما است که با رفتار و اعمالش آسایش و آرامش روحی روانی شما را صلب کرده و مانع پیشرفت شما در زندگی شده است

تعبیر خواب انواع شیرینی

● تعبیر خواب شیرینی گردویی کسب مال، پول و ثروت فروان است

● تعبیر خواب شیرینی نارگیلی تلاش زیاد شما برای رسیدن به اهداف است و آینده روشنی در انتظار شما می باشد

● تعبیر خواب شیرینی شکلاتی جدیت لازم شما در کارها را نشان می دهد

● تعبیر شیرینی میوه ای بسته به نوع میوه است اما به طور کل نشانه مسیر انتخاب شده شما برای زندگی است که باید با قدرت آن را ادامه دهید

تعبیر خواب جعبه شیرینی

دیدن جعبه شیرینی در خواب نشانه این است اتفاق خوبی در زندگی شما خواهد افتاد که منتظر آن هستید و یا اینکه این اتفاق افتاده است و نوید لحظات لذت بخش و شیرین را در زندگی شما می دهد

تعبیر خواب خوردن شیرینی خشک

خوردن شیرینی خشک و سفت در خواب نشانه آن است که شما برای گذر از وضعیت حاضر و رسیدن به آرامش و خواسته های خود باید مسیر سختی را طی کنید

تعبیر خواب شیرینی خوردن زن متاهل

دیدن شیرینی برای زن متاهل گواه ثبات و خوشبختی در زندگی و خانواده است

اگر زن متاهلی ببیند که با همسر خود شیرینی شریک می شود نشانه تفاهم، سعادت و عشق بین آن ها است و اگر زن متاهلی در بین خویشاوندان خود شیرینی بخورد نشانه قدرت رابطه آن ها و و حفظ روابط رحیم بین آن ها می باشد

تعبیر خواب شیرینی برای زن مطلقه

دیدن شیرینی در خواب برای زن مطلقه نشانه به پایان رسیدن دوران سخت و بهبود شرایط می باشد و خوردن شیرینی برای ببینده پایان غم، اندوه و افسردگی است و اگر ببیند با شوهر سابق خود شیرینی می خورد احتمال بازگشت به زندگی وجود دارد

تعبیر خواب شیرینی برای زن باردار

شیرینی در خواب زن باردار بیانگر زایمان آسان و بارداری بدون درد است و خوردن شیرینی برای زن باردار نشانه جنین پسر است 

اگر ببیند کسی جعبه شیرینی به او داد به زودی خبر خوبی دریافت خواهد کرد و خوردن مقدار زیادی شیرینی بخورد نشانه به دنیا آوردن دختری زیبا است و خدا بهتر می داند

تعبیر خواب خوردن شیرینی برای دختر مجرد

دیدن شیرینی برای دختر مجرد نشانه تغییر و تحول مثبت در زندگی و پذیرش آنچه تاکنون نپذیرفته است و خوردن آن گواه کسب موفقیت در حرفه خود و رسیدن به هدف است

همچنین نشانه ازدواج با فردی خوب و داشتن زندگی زناشویی همراه با خوشبختی است

تعبیر خواب شیرینی های رنگارنگ

اگر کسی در خواب شیرینی های عالی و رنگارنگ ببیند و بخورد نشانه پیشرو داشتن روزهای هیجان انگیز است و در روزهای آینده با افراد جدیدی آشنا خواهد شد و احتمالا رابطه عاطفی جدیدی را شروع خواهد کرد

مطلب مفید بود ؟ ۱۶ ۵

شما هم بخوانید