سایت فتوکده

تعبیر خواب مکه رفتن + تعبیر خواب رفتن به حج

.تعبیر خواب مکه رفتن + تعبیر خواب رفتن به حج

 
  خواب حج و مکه

 


 
سایت فتوکده : سایتی برای همه
 
 

تعبیر خواب مکه رفتن + تعبیر خواب رفتن به حج

 

 

دیدن حج و رفتن به مکه در خواب نشانه خوبی است، همیشه دیدن این نوع خواب های زیارتی در خواب نیز انرژی خوبی به آدم می دهد، در زیر تمام تعابیر معتبر را بخوانید

 

تعبیر خواب مکه

 

ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ : ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﮑﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﻭ ﺍﻳﻤﻦ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﻭ ﺑﻴﻢ، ﺭﺯﻕ ﻭ ﺭﻭﺯﯼ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ ﺍﺳﺖ

 

تعبیر خواب حج رفتن

 

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ : اگر شخصی در خواب ببیند به حج می رود دلیلی آن است که خدای متعال او را حج روزی کند، اگر بیمار باشد عافیت یابد و اگر بدهی دارد، بدهی اش پرداخت می شود

 

اگر ترس دارد، آرامش پیدا می کند و اگر در سفر است به سلامت باز می گردد، و اگر به حج رفت و ﺣﺞ ﺍﺯ ﻭﻱ ﻓﻮﺕ ﺷﺪ، ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻋﻤﺮﺵ ﺩﺭﺍﺯ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻛﺎﺭﺵ ﺑﻪ درستی ﺑﻮﺩ

 

تعبیر لبیک در حج

 

اگر شخصی در خواب ببیند در احرام لبیک می گوید ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﺮﺱ ﻭ ﺑﻴﻢ ﺍﺳﺖ،  اگر ببیند حج بر او واجب شد اما نمی خواهد به حج برود دلیل که در امانت خیانت کند

 

تعبیر روز عرفه در خواب

 

ﺍﮔﺮ شخصی در خواب ﺑﻴﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﻋﺮﻓﻪ ﺍﺳﺖ، ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺎ کسی ﺻﻠﺢ ﻛﻨﺪ

 

تعبیر خواب نماز در کعبه

 

ﺍﮔﺮ شخصی در خواب ببیند ﺩﺭ ﻛﻌﺒﻪ ﻧﻤﺎﺯ می خواند، ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﺘﺮﺍﻥ ﻛﺎﺭﺵ ﻧﻴﻜﻮ ﺷﻮﺩ

 

تعبیر خواب طواف کعبه

 

ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺣﺞ ﺭﺍ به جا می اورد ﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﮐﻌﺒﻪ؛ ﻃﻮﺍﻑ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺣﺞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻴﺂﻭﺭد، نشانه ای ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺩﻳﻨﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪﻡ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻭ ﺑﺮ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺍﻟﻬﯽ، ﭘﺎﺩﺍﺷﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻴﮏ ﺍﻭ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻴﺘﺮﺳﺪ و ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﻗﺮش هایش …

 

تعبیر خواب حج همسر

 

ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﺎﺭﺕ می ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪی ﺻﺎﻟﺢ می ﺁﻭﺭﻳﺪ

 

تعبیر خواب حاجی شدن خود یا دیگران

 

ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ حاجی ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﺍﺯ ﺷﺮ ﻭ ﺗﺮﺱ ﻭ ﺑﻼ ایمنی می ﻳﺎﺑﻴﺪ

 

ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺩﻳﮕﺮی حاجی ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻫﻢ برای ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻢ برای ﺁﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺣﺞ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﺸﺮ ﺧﻴﺮ ﻭ ﺻﻼﺡ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺳﺖ

 

برای کسی ﮐﻪ ﺍﺯ ﺣﺞ ﺁﻣﺪﻩ اگر آشنا باشدﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺣﺎﺻﻞ می ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻭ ﻧﺎﺁﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ

 

تعبیر خواب حج امام صادق

 

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ : ﺣﺞ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮ ﻫﻔﺖ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﺖ

 

● ﺍﻭﻝ : ﺗﺰﻭﻳﺞ (ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ) ﻛﺮﺩﻥ

● ﺩﻭﻡ : ﻛﻨﻴﺰک ﺧﺮﻳﺪﻥ

● ﺳﻮﻡ : ﺯﻳﺎﺭﺕ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻛﺮﺩﻥ

● ﭼﻬﺎﺭﻡ : ﻧﻴﻜﻮیی ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ

● ﭘﻨﺠﻢ : سعی ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﺧﻴﺮ

● ﺷﺸﻢ : ﻣﺰﺩ ﻭ ﺛﻮﺍﺏ ﻧﻤﻮﺩﻥ

● ﻫﻔﺘﻢ : ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻭ همنشینی ﺍﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﺍﺳﺖ

 

تعبیر خواب بچه و نوازد + زایمان چیست

 

تعبیر خواب مکه و حج چیست | سایت فتوکده

این مطلب کامل بود ؟ 40 8
مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران