تعبیر خواب آب با جزئیات از آب زلال تا آب دادن به مرده

تعبیر خواب آب در خانه و دیدن خواب آب روان و زلال تا آب بازی و دادن آب به مرده

تعبیر خواب آب در خانه و دیدن خواب آب روان و زلال تا آب بازی و دادن آب به مرده تا آب ریخته شده روی زمین و جزئیات دیگر را می خوانید

تعبیر خواب آب با جزئیات کامل

تعبیر خواب کلی آب

آب به خصوص آب روانی که خروشان باشد به شرط اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن ، نشانه نیرویی است که با آن روبه رو می شوید

اگر از آب رودخانه نوشیدید در صورتی که کثیف و کدر باشد نشانه آنست که ثروتی از راه نامشروع به شما تعلق میگیرد ‌اما اگر آب پاک و زلال باشد نشانه ثروتی است که از راه حلال صاحب آن میشوید

دیدن آب از دیدگاه سایر معبرین

منوچهر مطیعی میگوید: دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفایی است که وارد زندگی شما میشود و شما را خوشبخت میکند

لوک لوینتهاو میگوید: آب همانند ضمیر ناخودآگاه بیننده خواب است ،آب نشانگر تصاویری از اسطوره ها و رویاهاست

تعبیر خواب آب روان

از دیدگاه حضرت یوسف: دیدن آب روان و روشن در خواب نشانه این است که به زودی به سفری خواهید رفت که برای شما بسیار سودمند است

دانیال نبی می فرماید: اگر جوی آب پاکیزه و گوارایی ببینید نشانه آن است که زندگی شما با آسایش و فراغت همراه است و اگر نیز ببینید که بر روی تخت نشسته اید که در زیر آن آبی جاری است نشانه این است که شانس و اقبال به شما روی می آورد

تعبیر خواب آب خوردن

ابن سیرین میگوید: اگر ببینید که از آب صاف و خوشگواری زیاد نوشیدید نشانه درازای عمر شماست و اگر به اندازه توانایی خود از آب دریا خوردید به اندازه آبی که خورده اید صاحب ثروت و مال خواهید شد

ابراهیم کرمانی میگوید: اگر ببینید که همانند سگ از آب پاکی خوردید نشانه آن است که زندگی شما به شادی میگذرد اما شرایطی پیش می آید که این شادی از شما گرفته میشود و کم کم ثروتتان کاهش میابد

منوچهر مطیعی میگوید: اگر دیدید که با کاسه یا لیوان آب میخوردید نشانه آن است که در جشنی شرکت میکنید که صاحب آن جشن شما نیستید 

دیدن آب گل آلود در خواب

منوچهر مطیعی میگوید: آب گل آلود نشانه مبتلا شدن است ، مبتلا شدن به اموری دست و پا گیر که آرامش را از شما میگیرد

آنلی بیتون میگوید: دیدن آب گل آلود در خواب نشانه آن است که لذت بردنتان از زندگی جای خود را به نا امید شدن از زند گی میدهد و اگر ببینید که در آب گل آلودی افتادید نشانه این است که از نتایج اشتباهات خود رنج خواهید برد

تعبیر خواب آب زلال

حضرت یوسف میفرماید: آب زلال در خواب نشانه این است که ثروت بزرگی سر راه زند گی شما قرار خواهد گرفت

منوچهر مطیعی میگوید: بهترین نوع آب در خواب آب روشن و زلال است ، خواب آب جوی که پاک باشد بهتر از آبی است که راکد باشد زیرا آب روشنی که روان باشد خبر از جریان روشن زندگی در زندگی بیننده خواب دارد ، آب صاف و روشن عیش و شادمانی و عمر دراز است

لیلا برایت میگوید: دیدن آب پاک و زلال در خواب نشانه پیروزی شما در مقابله با مشکلات زندگی و دستیابی به خوشبختی است

تعبیر خواب آب خورشان

منوچهر مطیعی میگوید: اگر از آبی مثل رودخانه پر فشار عبور کردید نشانه آن است که از هول و هراس ایمن میمانید

دیدن آب رودخانه (چشمه) در خواب

امام صادق می فرماید: دیدن آب چشمه در خواب بر پنج وجه است که شامل ۱- بزرگی و جوانمردی ۲- غم و اندوه ۳- مصیبت ۴- جوانمردی ۵- طول عمر و زندگی میباشد.

این سیرین میگوید: چشمه در خواب نشانه جوانمردی شخص بیننده خواب است اما اگر آب چشمه کدر باشد نشانه آن است که دچار بیماری میشود و اگر از آب چشمه مسح کشیدید نشانه رهایی از غم و رنج شماست

ابراهیم کرمانی میگوید: اگر ببینید که چشمه ای کنار خانه شما پدید آمد نشانه این است که به اندازه ای آن چشمه دچار غم و اندوه میشوید ، اگر ببینید که در آن آب دست و صورت خود را شستید اگر غمگین باشید از غم رهایی پیدا میکنید

دیدن آب کثیف در خواب

لیلا برایت میگوید: آب کثیف و کار نشانه روابط مشکوک نامطمئنی است که بیننده خواب درگیرشان میشود

خواب آب گرفتگی خیابان یا سیلاب

ابن سیرین میگوید: اگر در یک منطقه سرد سیر ، سیل ببینید نشانه غم و اندوه برای اهالی آن منطقه است اما اگر در یک منطقه گرمسیر ، سیل ببینید نشانه منفعت و شادکامی است که به اهالی آن منطقه می رسد

امام صادق میفرماید: دیدن خواب سیل آب چند نشانه میتواند داشته باشد که یکی از نشانه های آن دشمن بزرگی است که با شما درگیر میشود ، تعبیر دیگر آن وارد آمدن بلا و گرفتاری در منطقه ای است که خواب دیده اید سیل آنجا اتفاق افتاده و تعبیر دیگر آن نشانه حاکمی است که به مردم خودش ستم روا میدارد

آنلی بیتون میگوید: اگر در خواب دیدید سیل آمده و قسمتی از شهر را نابود کرده نشانه این است که دچار بیماری میشوید و در رابطه با مسائل مالی نیز دچار زیان میشوید

تعبیر خواب آب در خانه

جابر ابن مغربی میگوید: اگر زنی خواب ببیند که آب وارد منزلش شده و در میان آب غرق میشود و میمیرد نشانه این است که آن زن به واسطه انجام یک گناه کبیره بی آبرو خواهد شد و اگر دید که همسرش به این بلا گرفتار میشود تعبیرش این است که شوهرش وار کار خلاف میشود و زندگیش از هم می پاشد و اگر این خواب را برای دیگران دید تعبیرش رسیدن خبر ناگوار از جانب بستگان است

خالد اصفهانی میگوید: اگر در خواب ببینید که خانه شما را آب گرفته نشانه آن است که بر شرو ناامیدی غلبه میکنید

علامه طباطبایی میگوید: اگر مردی در خواب ببیند که خانه اش را آب گرفته نشانه ضرر مالی جبران نشدنی یا مبارزه سخت برای پیروز شدن در زندگی آن مرد است

تعبیر خواب آب دادن به مرده

حضرت دانیال نبی می فرماید: اگر در خواب دیدید که به مرده ای آب میدهید نشانه این است که دین و روش زندگی شما درست است ، علاوه بر این میتواند نشانه خیری باشد که از شما به مرده رسیده است

ابراهیم کرمانی میگوید: اگر خواب دیدید که به مرده و زنده آب میدهید نشانه این است که خیر شمابه همه میرسد که خیر دنیا و آخرت را هم شامل میشود

تعبیر خواب آب گرفتن از مرده

اگر در خواب مشاهده کنید که از مُرده ای آب می گیرید معنی خواب شما خیلی خوب است و به زیاد شدن نعمت و برکت در زندگی تان اشاره دارد

آب بازی در خواب

آنلی بیتون میگوید: اگر در خواب خود را مشغول آب بازی با دیگران ببینید به معنی آن است که ناگهان به مسائل عاشقانه علاقه مند خواهید شد ، همچنین اگر ببینید که کسی بر روی سر شما آب می پاشد نشانه آن است که به معشوق خود خواهید رسید

دیدن آب جوش در خواب

منوچهر مطیعی میگوید: جوشاندن آب فتنه انگیزی است ، سمار پر از آب جوش در خواب نشانه همسر بدخلق و خشمگین است

لوک لوینتهاو میگوید: دیدن آب جوش در خواب نشانه این است که کینه و دشمنی بین شما و اطرافیانتان در خواهد گرفت

دیدن آب گرم در خواب

ابراهیم کرمانی میگوید: اگر ببینید که آب گرم بدون اطلاع شما ریخته شد یا بیمار میشوید یا اندوه بزرگی گریبان گیر شما میشود

ریختن آب روی سر در خواب

منوچهر مطیعی میگوید: چنانچه در خواب ببینید که کسی بر روی سر شما آب پاشید دچار بیماری میشوید و اگر ببینید که شما روی کسی آب گرم ریختید اگر آن شخص از بستگان شما باشد در حق او ظلم انجام خواهید داد و اگر غریبه باشد نیت شومی به فکر شما وارد میشود که بهتر است از آن پرهیز کنید

دانیال نبی می فرماید: اگر شخصی در خواب به روی شما آب پاک ریخت نشانه آن است که از طرف آن شخص به شما سودی میرسد

تعبیر خواب پا آب ریخته روی فرش

منوچهر مطیعی میگوید: اگر ببینید که آبی روی زمین یا فرش ریخته شده و جمع شده اما همچنان که پا میگذارید پای شما خیس میشود نشانه آن است که به طور ناخواسته در کاری شریک میشوید اما اگر اکراه داشتید که روی آب ریخته پا بگذارید کاری برایتان پیش میاید که مورد پسند شما نیست و دست و پا گیر است ولی اگر با اشتیاق روی آن آب ریخته گذشتید؛ کاری سرگرم کننده سر راه شما قرار میگیرد که از انجام آن ضرر نمیکنید

مطلب کامل بود ؟ ۵ ۵

شما هم بخوانید