تعبیر خواب مریضی (بیماری) در شرایط و حالات مختلف

تعبیر خواب مریضی (بیماری) در شرایط و حالات مختلف

تعبیر خواب مریضی خود و نزدیکان و دیدن خواب مریضی نشانه چیست و تعبیر خواب عیادت بیمار و خواب بیماری را می خوانید

تعبیر خواب مریضی (بیماری) 

روح ما انسان ها در خواب به وراء زمان و مکان حاضر سفر می کند و تصاویر و رویدادهایی را می بیند که در مغز تحلیل و به شکل خواب های مفهومی و رویاهای صادقه در می آیند از این رو کمک می کنند ما نسبت به پیرامون خود آگاه تر باشیم و هوشیارانه تر عمل کنیم

یکی از خواب های رایجی که اکثر افراد در طول زندگی خود می بینند خواب مریضی یا مریض شدن است و ما نیز در ادامه این مطلب قصد داریم مفصلا به تعابیر مختلف حالت های متفاوت این خواب بپردازیم پس تا پایان با ما همراه باشید

تعبیر خواب مریضی امام صادق

از نظر امام صادق (ع) تعبیر مریضی و ناخوشی که در آن ناله و شکایت کنید نیکو است و نشانه رهایی از غم، اندوه، نگرانی و ماتم است و قانع بودن و شکرگزاری در عین بیماری نیز نشانه سلامت است

همچنین اگر کسی خواب ببیند بیمار و برهنه است نشانه فرا رسیدن اجل او می باشد و به زودی از دنیا خواهد رفت

تعبیر خواب مریضی جابر مغربی

جابر مغربی مریض شدن و بیماری های مختلف در خواب را نشانه خوار و بی ارزش شدن سنت ها و فریضت ها می داند

تعبیر خواب مریضی ابن سیرین

ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند که مریض شده است نشانه دروئی بیننده در برخورد با مردم و گمراهی و فساد او در دین است همچنین ممکن است در آن سال بیننده از دنیا برود

تعبیر خواب بیماری منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی نیز تعبیر خواب مریضی و مریض شدن را بر چند وجه می داند که به شرح زیر هستند

(۱) دیدن بیماری در خواب نشانه کذب و دروغ و فسق و فجور است

(۲) کسی که خود را رنجور و مریض ببیند یعنی با مردم صادق نیست و خیانتکار و دروغگو است

(۳) کسی که ببیند با وجود بیمار قانع و شکر گذار است نشانه نیکی و صحت می باشد

(۴) کسی که ببیند از بیماری خود ناله می کند از غم و غصه در امان خواهد بود

(۵) کسی که ببیند در خانه خود بیمار و در بستر است از جانب خانواده خود رنج و آزار می بیند

(۶) اگر کسی ببیند در خارج از خانه خود بیمار است و حرف نمی زند بیمار می شود و بیماری او طولانی خواهد شد اما اگر حرف بزند بیمار می شود و زود شفا می یابد

تعبیر خواب مریضی لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو بیماری و مریض شدن در خواب را نشانه کسب مثال و ثروت از راه های کثیف می داند

تعبیر خواب مریضی آنلی بیتون

آنلی بیتون می گوید: کسی که ببیند بیمار شده این خواب هشداری است که بیش از حد معمول باید مراقب سلامتی خود باشد

تعبیر خواب مریضی سرزمین رویاها

کتاب سرزمین رویاها تعبیر بیماری و مریض شدن در خواب را نشانه ناکامی در عشق می داند

تعبیر خواب مریض شدن دیگران

آنلی بیتون دیدن دیگر افراد بیمار را نشانه راه افتادن بیماری در بین خانواده است و کتاب سرزمین رویاها مریض شدن دیگران را نشانه به زندان افتادن شخصی که شما او را می شناسید می داند و دیدن تعدادی بیمار در بیمارستان را شادی و منفعت مالی می داند

کتاب سرزمین رویاها همچنین دیدن بچه های مریض را آرامش خاطر و خوشبختی می داند و دیدن مریض شدن دشمن را وسوسه ای بزرگ می داند که عاقبت خوشی ندارد

تعبیر خواب مریضی نزدیکان

آنلی بیتون می گوید: دیدن بیماری و رنگ پریدگی یکی از اعضای خانواده نشانه اتفاق غیر منتظره ای است که کانون گرم خانواده را پریشان می کند و بیماری بستگان نشانه بدبختی است و همچنین دیدن مریضی یا نامزد و معشوق نشانه صرف نظر کردن شما از یک خوشی است

تعبیر خواب بیماری دوستان

دیدن یک دوست مریض در خواب می تواند نشانه بیماری واقعی آن دوست در زندگی باشد دیدن دوستی که از بیماری رنج می برد همچنین نشانه دوستی واقعی و احترام و محبت بین آن دو دوست است

تعبیر خواب عیادت مریض رفتن

بر اساس کتاب سرزمین رویاها اگر کسی ببیند که به عیادت بیماری رفته نشانه آن است که هر طور شده به هدف و خواسته خود خواهد رسید

تعبیر خواب مریضی کشنده

تعبیر دیدن یک بیماری خطرناک و کشنده در خواب نشانه ای از ترس، اضطراب، واهمه، نگرانی و هچنین مشکلاتی در ارتباط یا نشات گرفته از اعتماد به نفس است

تعبیر خواب مریضی و مردن

اگر کسی ببیند که به یک بیماری دچار شده و بیماری به مرور پیشرفت و باعث مرگ او شده نشانه آن است که به دلواپسی و نگرانی دچار خواهد شد

تعبیر خواب مریضی مسری

دیدن شیوع یک بیماری مسری در خواب خوب نیست و نشانه پیش آمدن روابط ناپایدار و همچنین جنگ و نزاع می باشد و اگر کسی ببیند به یک بیماری واگیر مبتلا شده نشانه تحلیل رفتن قوای روحی او در اثر تحمیل وظایف ناخوشانید است

تعبیر خواب مریض شدن در سفر

اگر کسی ببیند که در طول سفر مریض شده است نشانه مرگ و بدبختی می باشد

تعبیر خواب بیماری ایدز

اگر در خواب ببینید که به بیماری ایدز دچار شده اید نشانه آن است که به زودی با شخصی آشنا خواهید شد که بی دلیل قصد آسیب زدن به شما را دارد اما نگران نباشید چراکه کاری از پیش نخواهد برد و همچنین نشانه خبر بد و اتفاق ناگوار نیز می تواند باشد

تعبی خواب مریضی و گریه کردن

ابن سیرین می گوید: کسی که ببیند مریض است و گریه می کند نشانه به پایان رسیدن یک رابطه عاطفی، جدایی از معشوق، شکست عاطفی و احتمالا خیانت دیدن است

تعبیر خواب بیماری لاعلاج

تعبیر بیماری لاعلاج می تواند مشکلات غیر قابل حل و طولانی مدت در زندگی باشد که باید برای حال آنها بکوشید و یا اینکه احساس گناه در اثر اتفاقی در گذشته را نشان می دهد و می تواند سمبل نا امیدی، غم، احساس گناه، زشتی و پشیمانی نیز باشد

تعبیر خواب مریض شدن همسر

اگر در خواب دیدید که همسر شما بیمار است می تواند نشانه این باشد که شما انتظارات همسر خود را برآورده نمی کنید و احساس نا امنی و نارضایتی می تواند رابطه شما را به خطر بیندازد

تعبیر خواب مریض شدن پدر

دیدن مریضی پدر در خواب می تواند نشانه یک فرصت تجاری خوب باشد و ممکن است پیشنهادی را قبول کنید و یا مجبور به مهاجرت شوید و قبول کردن این پیشنهاد می تواند باعث رسیدن به آروزهای شما شود

تعبیر خواب بیماری مادر

دیدن مریضی مادر در خواب می تواند نشانه کم توجهی و کم محبتی شما نسبت به او باشد و این مسئله می تواند ناشی از تلاش شما برای حفظ اعتماد به نفس و شجاع نشان دادن خود باشد

تعبیر خواب مریض شدن خواهر و برادر

دیدن مریض شدن خواهر یا برادر می تواند نشانه ملاقات شما با فردی تاثیرگذار باشد که کمک می کند به اهداف خود برسید و یا تجارت خود را شروع کنید یا گسترش دهید

تعبیر خواب مریضی سرطان

بر اساس تعبیر حضرت یوسف دیدن بیماری سخت در خواب نشانه به پایان رسیدن غم ها است که سرطان نیز می تواند جزء آن باشد همچنین خواب تومور و سرطان می تواند نشانه مفاهیمی همچون اندوه، ترحم، نا امیدی، احساس کافی و مفید نبودن، الگوی فکری منفی و… باشد

تعبیر خواب بیماری الزایمر

بر اساس تعبیر خواب سرزمین رویاها بیماریهای مربوط به مغز ازجمله آلزایمر نشانه لوس شدن شانس و همچنین روی آوردن اقبال برای شما می باشد

تعبیر خواب مریضی عجیب و ناشناخته

رویارویی با یک بیماری ناشناخته و عجیب در خواب می تواند نشانه عدم قدرت شما در برقراری ارتباط با شخص مورد علاقه است همچنین می تواند نشانه ترس و نگرانی برای روزهای آینده باشد

تعبیر خواب مریض شدن شخص سالخورده

این خواب هشداری و تلنگری برای شما است چراکه احتمالا شخص سالخورده ای در اطراف شما بیمار است و لازم است که شما مراقب او باشید

تعبیر خواب بیماری فرزند

اگر فرزند شما در واقعیت هیچ مشکلی ندارد دیدن چنین خواب می تواند نشانه نگرانی شما بابت آینده فرزند خود خصوصا از نظر تامین مالی باشد و شاید از مشکلات مالی و بدهی های خود شما و نگرانی و نا امیدی شما در این باره می گوید

تعبیر خواب بیماری ویروسی

مبتلا شدن به یک بیماری ویروسی هشداری در مورد سلامتی و در صورت چنین خوابی حتما باید در عادتهای غذایی خود تجدید نظر کنید و مواد غذایی سالم تر را جایگزین کنید

همچنین اگر ببنید یک بیماری ویروسی شیوع پیدا کرده و بسیاری از افراد را از پا انداخته نشانه آن است که باید در برخورد و رفتار خود با دیگران تغییراتی را ایجاد کنید

تعبیر خواب بیماری عفونی

مبتلا شدن به یک بیماری عفونی در خواب و اگر فرد دیگری به شما منتقل شود نشانه شیوه برقراری ارتباط شما با دیگران است و احتملا در حال حاضر در ارتباط خود دچار مشکل هستید

اگر در خواب ببینید که حشره ای یک بیماری عفونی را به شما انتقال داده است نشانه خارج شدن افسار زندگی از دست شما می باشد و کنترلی بر امور خود ندارید و باور شناختی که بود دارید ته کشیده است

این مطلب کامل بود ؟ ۴ ۰

شما هم بخوانید