سایت فتوکده

جملات زیبای انگلیسی با ترجمه + متن های انگلیسی کوتاه با معنی

عکس و جملات زیبای انگلیسی کوتاه با معنی برای پروفایل

 

جملات زیبای انگلیسی متن های انگلیسی زیبا سخنان بزرگان به انگلیسی تکست های انگلیسی با معنی متن انگلیسی برای پروفایل را در سایت فتوکده می خوانید

 

جملات زیبای انگلیسی کوتاه و با معنی

 

 

If you born poor

it’s not your mistake

But if you die poor it’s your mistake

 

اگر فقیر به دنیا آمده‌اید

این اشتباه شما نیست

اما اگر فقیر بمیرید، این اشتباه شما است

 

____________________

 

In a day

when you don’t come across any problems

you can be sure that you are traveling in a wrong path

 

در یک روز

اگر شما با هیچ مشکلی مواجه نمی‌ شوید

می توانید مطمئن باشید که در مسیر اشتباه حرکت می‌ کنید

 

____________________

 

Three sentences for getting SUCCESS

a) Know more than other

b) Work more than other

c) Expect less than other

 

سه جمله برای کسب موفقیت :

الف) بیشتر از دیگران بدانید.

ب) بیشتر از دیگران کار کنید.

ج) کمتر انتظار داشته باشید.

 

____________________

 

Don’t compare yourself with anyone in this world

If you do so

you are insulting yourself

 

در این دنیا، خود را با کسی مقایسه نکنید

در این صورت

به خودتان توهین کرده‌ اید

 

____________________

 

Winning doesn’t always mean being first

winning means you’re doing

better than you’ve done before

 

برنده شدن همیشه به معنی اولین بودن نیست

برنده شدن به معنی انجام کار

بهتر از دفعات قبل است

 

زیباترین متن انگلیسی برای پروفایل

عکس و متن های انگلیسی زیبا برای پروفایل

 

(متن و ترجمه عکس بالا)

 

A person who always battles

with his/her past, wont have future

 

‎‏آدمی که همیشه با گذشته‌ اش میجنگه

هیچ آینده‌ ای نداره

 

____________________

 

I will not say I failed 1000 times

I will say that I discovered

there are 1000 ways that can cause failure

 

من نمی‌ گویم که 1000 بار شکست خورده‌ام

من می‌ گویم فهمیده‌ ام 1000 راه وجود دارد

که می‌ تواند باعث شکست شود

 

توماس ادیسون

 

____________________

 

Everyone thinks of changing the world

but no one thinks of changing himself

 

هر کس به فکر تغییر جهان است

اما هیچ کس به فکر تغییر خویش نیست

 

لئو تولستوی

 

____________________

 

Believing everybody is dangerous

believing nobody is very dangerous

 

همه را باور کردن، خطرناک است

اما هیچکس را باور نکردن، خیلی خطرناک است

 

آبراهام لینکلن

 

____________________

 

If someone feels

that they had never made a mistake in their life

then it means

they had never tried a new thing in their life

 

اگر کسی احساس کند

که در زندگیش هیچ اشتباهی را نکرده است

به این معنی است که

هیچ تلاشی در زندگی خود نکرده

 

انشتین

 

____________________

 

Never break four things in your life

Trust

Promise

Relation & Heart

Because when they break they don’t make noise

but pains a lot

 

در زندگی خود هیچوقت چهار چیز را نشکنید.

اعتماد

قول

ارتباط و قلب

زیرا شکسته شدن آنها صدائی ندازد

ولی دردناک است

 

چارلز

 

جدیدترین تکست های انگلیسی با معنی

عکس نوشته سخنان بزرگان به انگلیسی که باید بخوانید

 

(متن و ترجمه عکس بالا)

 

If we don’t feel unhappy

we are happy

 

 ما همین که احساس بدبختی نکنیم

خوشبختیم

 

____________________

 

If you start judging people

you will be having no time to love them

 

اگر شروع به قضاوت مردم کنی

وقتی برای دوست داشتن آنها نخواهید داشت

 

مادر ترزا

 

____________________

 

An envious person sustains a loss to himself

before causing a loss to whom he envies

 

حسود اول به خود ضرر ميزند

قبل از اينكه به ديگری ضرر برساند 

 

____________________

 

Your worst friends are those who

flatter and talk with you glibly

and conceal your faults

 

بدترين دوستان تو كسانی هستند كه

از تو با چاپلوسی تمجيد كرده

و خطاهای تو را می پوشانند

 

___________________

 

If people pay rights of each other 

and fulfill requirements of the poor 

they will enjoy a good and satisfactory life

 

اگر مردم به حقوق يكديگر احترام بگذارند

و نياز فقرا را برآورند

از يک زندگی لذت بخش بهره خواهند برد

 

____________________

 

The people of paradise have four signs

open face

eloquent

clear tongue 

merciful heart

and bountiful hand

 

اهل بهشت چهار نشان دارند :

روی گشوده

زبانی فصيح

قلبی رؤوف

و دستی سخاوتمند

 

زیباترین سخنان بزرگان به انگلیسی با عکس

عکس پروفایل و تکست های انگلیسی با معنی

 

(متن و ترجمه عکس بالا)

 

Never be ashamed of

yourself because everyone

is unique for his/her

own behaviours

 

هیچ وقت از خودت بودن خجالت نکش

‏چون هر کسی با اخلاقیات و رفتار خودشه

که منحصر به فردِ

 

____________________

 

When you overcome your enemy

put forgiveness

and pardon as the gratitude for this victory

 

وقتی بر دشمن خود پيروز شدی

او را ببخش

كه اين يک شكرگذاريست برای اين پيروزی

 

____________________

 

Truth is heavy and difficult but pleasant

and falsehood is light and easy

but painful and dangerous

 

حقيقت، سنگين و تلخ است

اما لذت بخش و دروغ سبک و آسان است

اما دردناک و خطرناک

 

____________________

 

Slander

is the last effort of weak people

 

غيبت

آخرين سلاح مردم ضعيف است

 

____________________

 

God has not given any disease

unless He has created a remedy for it

 

خداوند هيچ بيماری را نازل نكرده

مگر اينكه برای آن دوايی هست

 

____________________

 

Work for the world as if you would be alive forever

and work for the Hereafter

as if you would die tomorrow

 

به گونه ای برای دنيا تلاش كن كه گويی برای هميشه زنده ای

و به گونه ای برای آخرت خود تلاش كن

كه انگار فردا خواهی مرد

 

____________________

 

The best favor is health

and the best thing which could fill man’s heart

I belief in God

 

بهترين نعمت سلامتی است

و بهترين چيز در قلب مومن

اعتقاد به خداست

 

عکس و متن های انگلیسی زیبا برای پروفایل

متن انگلیسی برای پروفایل کوبنده

 

(متن و ترجمه عکس بالا)

 

I keep my personal life

quiet, so don’t think you know me

you only know what

I allow you to

 

من زندگی شخصی ام رو

آروم و بی صدا نگه میدارم پس فکر نکن

که من رو میشناسی

تو فقط چیزهایی میدونی که من اجازه ی دونستنش رو میدم

 

____________________

 

Let’s learn something from other mistakes

because life is not too long

for us to experience all thing

 

از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم

چون زندگی آنقدر طولانی نیست

تا همه آن ها را خودمان تجربه کنیم

 

____________________

 

There are three types of hands

begging hands

keeping hands

and bountiful hands

and the best hands are bountiful hands

 

سه نوع دست داريم : دست گدايی كننده

دست حفظ كننده مال

و دست بخشنده

و بهترين آنها دست بخشنده است

 

____________________

 

The best heritage which fathers

leave for their children

is courtesy

 

بهترين ارث كه پدر

برای پسر باقی می گذارد

ادب است

 

____________________

 

If the doors of heavens and earth are closed to someone

then he chooses piety 

God shall relieve him

 

اگر در های آسمان و زمين به روی كسی بسته باشد

اما آن شخص تقوا پيشه كند

خداوند به ياری او خواهد شتافت

 

____________________

 

Easy is to make mistakes difficult is to learn from them

 

ایراد گیری از دیگران آسان است عبرت گرفتن از آنها مشکل است

 

____________________

 

Easy is to show victory

difficult is to assume defeat with dignity

 

نشان دادن یپروزی آسان است

قبول کردن شکست مشکل است

 

جملات زیبای انگلیسی کوتاه برای پروفایل

جملات زیبای انگلیسی کوتاه برای پروفایل

 

(متن و ترجمه عکس بالا)

 

Pretending happy is
more painful than
tolerating unhappiness

 

تظاهر به خوشبختی

دردناک تر از

تحمل بدبختیه

 

____________________

 

A real friend is one who walks in

when the rest of the world walks out

 

یک دوست واقعی اونی هستش که

وقتی میاد که تموم دنیا از پیشت رفتن

 

____________________

 

I am not afraid of tomorrow

for I have seen yesterday and I love todayWhite

 

از فردا نمی ترسم

چرا که دیروز را دیده ام و امروز را دوست دارم

 

ویلیام وایت

 

____________________

 

Victory is not never to fall

It is to rise after every fall

 

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری

آن است که بعداز هر زمین خوردنی برخیزی

 

مهاتما گاندی

 

____________________

 

The illiterates of The 21st century

are not those who can’t write and read

but those who are not able to learn

get rid of old learnings, and learn again

 

بی سوادان قرن 21

کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند

بلکه کسانی هستند که نمی توانند بیاموزند

آموخته های کهنه رادور بریزند و دوباره بیاموزند

 

الوین تافلر

 

____________________

 

A clever person solves a problem

But a Wise one prevents facing it

یک فرد باهوش مسئله را حل می‌ کند

اما یک فرد خردمند از رودررو شدن با آن دوری می‌ کند

 

انیشتین

 

____________________

 

The most immodest rulers are those who

attribute their faults and insufficiency to their people

 

بی شرم ترین فرامانروایان آنهایی هستند که

ناکارآمدی و اشتباهات خود را به مردم نسبت می دهند

 

سخنان بزرگان به انگلیسی در مورد زندگی

زیباترین جملات کوتاه انگلیسی جدید با ترجمه

 

(متن و ترجمه عکس بالا)

 

in life whit twinkle in your eye

and a smile on your face

but whit great and strong purpose in your heart

 

زندگی رو با درخششی در چشمت

و لبخندی روی صورتت ادامه بده

همراه با هدفی بزرگ و قوی در قلبت

 

____________________

 

You can cure racism and hate

by injecting music and love into people’s lives

 

می توان نژادپرستی و نفرت را

با تزریق موسیقی و عشق در زندگی مردم درمان نمود

 

باب مارلی

 

____________________

 

If a nation expects to be ignorant and free

it expects what never was and never will be

 

اگر ملتی توقع داشته باشه که هم نادان باشه و هم آزاد

چیزی رو انتظار داره که نه بوده و نه هیچ وقت خواهد بود

 

توماس جفرسون

 

____________________

 

It is wise to keep in mind

that neither success nor failure is ever final

 

عاقلانه است که در ذهن داشته باشیم

که نه موفقیت و نه شکست به منزله پایان نیستند

 

روجر بابسون

 

____________________

 

It is only intelligence that is divided equally between people

because everybody thinks he/she is enough wise

 

در بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده

زیرا همه فکر می‌کنند به اندازه کافی عاقلند

 

رنه دکارت

 

____________________

 

My father chose my name

and my last name was chosen by my ancestors
That’s enough

I myself choose my way

 

نامم را پدرم انتخاب کرد

نام خانوادگی ام را اجدادم

دیگر بس است

راهم را خودم انتخاب می کنم

 

دکتر شریعتی

 

جملات زیبای انگلیسی عاشقانه با ترجمه

جملات زیبای انگلیسی عاشقانه با ترجمه

 

(متن و ترجمه عکس بالا)

 

Having someone

like your is life

داشتن یکی مث تُ یعنی زندگی

 

____________________

 

The country which forgets its own legends

tries to satisfy itself by other countries’ legends

Children of such a dynasty are open and vulnerable

 

سرزمینی که اسطوره های خویش را فراموش کند

به اسطورهای کشورهای دیگر دلخوش می کند

فرزندان چنین دودمانی بی پناه و آسیب پذیرن

 

حکیم آرد بزرگ

 

____________________

 

Put your hand on a hot stove for a minute

and it seems like an hour

Sit with a pretty girl for an hour

and it seems like a minute

That’s Relativity

 

دستت را برای یک دقیقه روی بخاری بگذار

این یک دقیقه برای تو مثل یک ساعت می گذرد

با یک دختر زیبا یک ساعت همنشین باش

این یک ساعت برای تو به سرعت یک دقیقه می گذرد

و این همان قانون نسبیت است

 

انیشتین

 

____________________

 

Man would indeed be in a poor way

if he had to be restrained

by fear of punishment and

hope of reward after death

 

انسانی که به خاطر ترس از مجازات

یا امید گرفتن پاداش بعد از مرگ زندگی کند

در مسیر اشتباهی گام بر می دارد

 

____________________

 

Don’t wait for extraordinary opportunities

Seize common occasions

and make them great

منتظر فرصت های طلایی نمانید

فرصت های معمولی را از دست ندهید

و آنها را به شرایط استثنایی تبدیل کنید

 

____________________

 

If you don’t design your own life plan

chances are you’ll fall into someone else’s plan

And guess what they have planned for you?

Not much 

 

اگر تو برای زندگی ات طرحی نداشته باشی

احتمالا جز طرح یکی دیگه هستی

و حدس بزن اونها چه چیزهایی برای تو در نظر گرفتن؟

چیز زیادی نیست !

 

جملات ناب انگلیسی با معنی برای پروفایل

متن کوبنده انگلیسی برای پروفایل

 

(متن و ترجمه عکس بالا)

 

If you kick me

when i’m down

you better pray i don’t get up

 

اگر وقتی افتادم

بهم ضربه بزنی

بهتره دعا کنی که بلند نشم

 

____________________

 

You learn more from failure than from success

Don’t let it stop you

Failure builds character

 

تو از شکست بیشتر از موفقیت یاد می گیری

اجازه نده شکست تو را متوقف کنه

شکست ها شخصیت را میسازن

 

____________________

 

Who looses today

won’t find tomorrow
There is nothing important as today

 

آن که امروز را از دست می دهد !

فردا را نخواهد یافت

هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیس

 

____________________

 

There is an American proverb that says:

If you face a problem try to find the solution

not the reason

 

یک ضرب المثل آمریکای هست که میگه :

اگر مشکلی بوجود آمد بگرد راه حل را پیدا کن

دنبال اینکه چرا بوجود آمده نگرد

 

____________________

 

When an egg breaks by external power

life ends

When an egg breaks by internal power

life begins

General changes

always begin with internal power

 

وقتی یک تخم مرغ با نیرویی خارجی شکسته می شود

یک زندگی پایان می یابد.

وقتی یک تخم مرغ با نیرویی داخلی شکسته می شود

یک زندگی آغاز می شود

تغییرات مهم

همیشه با نیرویی درونی و داخلی شروع می شوند 

 

____________________

 

Tips to be successful in life

Appreciate those who love you

Help those who need you

Forgive those who hurt you

Forget those who leave you

 

نکاتی برای موفقیت :

از کسانی که دوستت دارند قدردانی کن

به کسانی که به تو نیاز دارند کمک کن

کسانی که آزارت دادند ببخش

کسانی که تو را تنها گذاردند فراموش کن

 

متن های انگیزشی انگلیسی زیبا برای پروفایل

متن انگلیسی برای پروفایل برای زندگی

 

(متن و ترجمه عکس بالا)

 

You can’t stop the waves

but you can learn to surfing

 

تو نمیتونی موج ها رو متوقف کنی

ولی میتونی موج سواری یاد بگیری ….

 

____________________

 

The only way to do great work

is to love what you do

 

تنها راه انجام کارهای بزرگ

انجام دادن کاری هست که دوسش داری

 

استیو جابز

 

____________________

 

We can not change the direction of the wind

But remember that we can always adjust our sails

 

ما نمی توانیم مسیر باد را تغییر دهیم

اما یادتان باشد همیشه می توانیم بادبان هایمان را تنظیم کنیم

 

____________________

 

When one door of happiness closes

another opens

but often we look so long at the closed door

that we do not see the one that has been opened for us

 

وقتی یک در از خوشبختی ما بسته میشه

یکی دیگه باز میشه

اما اغلب ما آنقدر به در بسته شده نگاه می کنیم

که نمی تونیم دری که به روی ما باز شده را ببینیم

 

هلن کلر

 

____________________

 

A successful man is one who can

lay a firm foundation

with the bricks others have thrown at him

 

مرد موفق کسی است که

با آجرهایی که به سمتش پرتاب کرده اند

بنایی ماندگار بنا نهد

 

____________________

 

Great minds discuss ideas 

average minds discuss events

small minds discuss people

 

ذهن های بزرگ درباره ایده ها صحبت می کنند

ذهن های متوسط درباره رویدادها حرف می زنند

و ذهن های کوچک درباره دیگران

 

شیک ترین متن های انگلیسی زیبا برای پروفایل

سخنان بزرگان به انگلیسی در مورد زندگی

 

(متن و ترجمه عکس بالا)

 

learn from your mistakes

or you will become one

 

‎از‌شتباهاتت‌ درس بگير

و گرنه‌ خودت‌ ميشی يه‌ اشتباه

 

____________________

 

There are two types of people

who will tell you that you cannot make a difference in this world

those who are afraid to try

and those who are afraid you will succeed

 

فقط دو دسته وجود دارند که

به تو میگن نمی تونی موفقیت ایجاد کنی :

اونهایی که خودشون می ترسن انجامش بدن

و اونهایی که از موفقیت شما می ترسن

 

____________________

 

The future belongs to those

who believe in the beauty of their dreams

 

آینده به کسانی تعلق دارد

که زیبایی رویاهایشان را باور دارند 

 

____________________

 

When you pray for others

God listens to you and blesses them

and sometimes ,when you are safe and happy 

remember that someone has prayed for you

 

زمانی که تو برای دیگران دعا می کنی

خداوند به ندای تو گوش می دهد

پس زمانی که تو خوشحال و ایمن هستی

بدان که کس دیگری برای تو دعا کرده است 

 

____________________

 

The way is not in the sky

The way is in the heart

 

راه در آسمان نیست

راه هر کاری در قلب است

 

____________________

 

Be with ones

who build you and your self – esteem

Break up and move on from the ones

who use you or bring you down

 

با کسانی باش که

تو را و اعتماد به نفس تو را تقویت کنند

و دوری کن از کسانی که

قصد پایین کشیدن و سوء استفاده از تو را دارند

 

جملات زیبای انگلیسی کوتاه و با معنی

عکس نوشته و متن های انگلیسی زیبا برای پروفایل

 

(متن و ترجمه عکس بالا)

 

Trust is the origin of experience

and interest

the effect of feeling 

 

‏اعتماد زاییده تجربه است

و علاقه اثر‌ حس

 

____________________

 

I find that the harder I work

the more luck I seem to have

 

من متوجه شدم هر چه سخت تر تلاش می کنم

بیشتر احساس خوش شانسی می کنم

 

توماس جفرسون

 

____________________

 

Do not put the key to your happiness

in someone else pocket

keep it in your own

 

کلید شادی خودتان را

در جیب کس دیگری قرار ندهید

آنرا نزد خودتان نگه دارید 

 

____________________

 

Do not follow where the path may lead.

Go instead where there is no path and leave a trail

 

به جای عبور از جاده ای که همه از آن عبور می کنند

به جایی برو که جاده ای ندارد

و برای بقیه رد پای خود را بر جای بگذار

 

____________________

 

Men are more mindful

of wrongs than of benefits

 

مردم همیشه اشتباهات شما را

بیشتر از کارهای خوب تان به ذهن خواهند سپرد

 

____________________

 

In order to succeed

your desire for success

should be greater than your fear of failure

 

برای موفقیت

باید اشتیاق تان به آن

بیشتر از ترس تان از شکست باشد

 

عکس پروفایل دست عاشقانه

 

متن های انگلیسی زیبا از بزرگان با ترجمه | سایت فتوکده

این مطلب کامل بود ؟ 426 72
مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران