انواع وصیت نامه + طریقه و شرایط نوشتن وصیت نامه

شرایط نوشتن وصیت نامه چگونه است

انواع وصیت نامه با شرایط نوشتن

وصیت نامه انواع مختلفی داشته و طریقه نوشتن وصیت نامه نیز شرایط خاصی دارد، بصورت کلی وصیت در ۲ گروه اصلی تملیکی و عهدی طبقه بندی می شود

طبق وصیت تملیکی با خواسته موصی مال یا منعفتی از اموال وی پس از فوتش به تملک دیگری در می آید

این نوع وصیت نامه دارای دو قسم وصیت تملیکی خاص با ذینفع خاص و محصور و عام با صاحب نفع عام مانند فقرا، دانشجویان دانشگاه و … می باشد

برطبق امور حسبی وصیت نامه دارای سه نوع اصلی می باشد که در ذیل با انواع و نحوه نوشتن آن آشنا می شویم

آشنایی با انواع وصیت نامه و طریقه نوشتن آن

انواع وصیت نامه و طریقه نوشتن :

۱- وصیت نامه خود نوشت

کل متن وصیت نامه خود نوشت توسط خود فرد و به دستخط وی نوشته می شود.

در صورت عدم رعایت این شرط وصیت نامه خود نوشت فاقد اعتبار قانونی در دادگاه می باشد. بنابراین افراد بی سواد و نابینا قادر به تنظیم این نوع وصیت نامه نیستند

این وصیت نامه به سادگی و بدون هزینه و حتی به صورت مخفیانه و دور از چشم دیگران برای واگذاری اموال فرد پس از مرگ به دیگران قابل تنظیم است

وصیت نامه خود نوشت یک نوع سند عادی تلقی می شود. افراد ذینفع می توانند در خصوص اصالت خط و امضاء وصیت نامه اظهار شک کنند

در این شرایط موصی له (شخصی که به نفع او وصیت شده) باید اصل بودن دستخط و امضاء یا انتساب وصیت نامه به شخص موصی را اثبات کند.

نحوه نوشتن وصیت نامه خود نوشت

● وصیت نامه خود نوشت باید دارای تاریخ کامل شامل روز، ماه و سال به خط موصی (وصیت کننده) باشد

● با توجه به ضرورت نوشته شدن کل وصیت نامه توسط موصی و به خط وی تنظیم وصیت نامه خود نوشت توسط وکیل امکان پذیر نیست

● این وصیت نامه حتماً باید توسط موصی امضا شود، اثر انگشت و مهر به عنوان جایگزین امضا تلقی نمی شوند

● جای امضاء در وصیت نامه خود نوشت در پایان متن وصیت نامه است. اما امضاء کردن در آغاز وصیت نامه خود نوشت بلامانع است

● در صورت امضاء روی پاکت وصیت نامه خود نوشت باید این مورد قید شود که پاکت هم جز این وصیت نامه است

● امضاء چند نفر شاهد در وصیت نامه خود نوشت یا امضا توسط موصی در حضور مأمور رسمی اعتبار آن را افزایش می دهد

● جهت جلوگیری از نابودی یا تغییر و تحریف وصیت نامه باید آن را در محلی امن نگهداری کرد. افرادی که وصیت نامه به آنها سپرده شده باید پس از اطلاع از تاریخ فوت موصی، وصیت نامه را به مرجع ذیربط ارائه نمایند

۲- وصیت نامه سری

وصیت نامه سری به علت سختی در رعایت تشریفات تنظیم و امانت گذاردن آن نسبت به سایر انواع وصیت نامه ها رواج کمتری دارد.

این نوع وصیت نامه ترکیبی از وصیت نامه خود نوشت و رسمی است که وصیت نامه سری پس از تنظیم به صورت غیر رسمی باید مطابق با موازین قانون ثبت اسناد به امانت گذاشته شود.

نوشتن متن وصیت نامه سری به خط موصی ضرورت ندارد. اما افراد بی سواد صلاحیت تنظیم وصیت نامه سری را ندارند.

نحوه نوشتن وصیت نامه سری

● نوشتن وصیت نامه سری به خط موصی و درج تاریخ در آن ضرورت ندارد

● امضا توسط وصیت کننده در این نوع وصیت نامه هم الزامی است، مهر و اثر انگشت جایگزین امضا نیست

● موصی در صورت عدم قدرت تکلم باید کل متن وصیت نامه سری را به دستخط خود بنویسد و پس از امضاء در حضور مسئول دفتر رسمی روی نوشته درج کند که این برگ وصیت نامه اوست، مسئول دفتر هم باید روی پاکت وصیت نامه بنویسد که این جمله را موصی در حضور او نوشته است

● وصیت نامه سری بعد از لاک و مهر شدن باید در یک پوشش و لفاف پیچیده شود

● مطابق با قانون ثبت موصی باید بعد از بردن وصیت نامه به اداره ثبت محل زندگی خود در حضور مسئول دفتر تاریخ تسلیم امانت را به صورت کامل با حروف بنویسد. با این کار وصیت کننده در مرجع رسمی به درستی وصیت اقرار می کند.

● مسئول دفتر باید پس از تأیید تاریخ تقدیم سند، تعیین نمره ترتیب امانت، مهر پاکت یا لفاف و ثبت تاریخ امانت و نام گواهان (درصورت حضور) در دفتر مخصوص نام امانت گذار به موصی رسید بدهد.

۳- وصیت نامه رسمی

وصیت نامه رسمی معتبرترین نوع وصیت نامه می باشد که این نوع وصیت نامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت می شود.

به همین علت وصیت نامه رسمی با موضوع مال منقول یا غیر منقول بدون نیاز به دریافت حکم از دادگاه قابل اجرا می باشد.

این وصیت نامه مفقود و نابود نمی شود و در صورت تنظیم درست آن هیچگونه شک و تردیدی از طرف ورثه نسبت به محتویات و امضا های آن قابل پذیرش نیست.

نحوه نوشتن وصیت نامه رسمی

● وصیت نامه رسمی در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود و تنظیم، تشریفات، مقررات و اعتبار آن تابع همان شرایط اسناد رسمی است

● علاوه بر عدم نیاز به نوشتن این وصیت نامه به دستخط موصی افرای بی سواد و ناتوان در نوشتن هم از طریق مراجعه به اسناد رسمی قادر به تنظیم این وصیت نامه برای خود می باشند و مسئول دفتر وصیت نامه را تنظیم می کند

● وصیت نامه رسمی توسط موصی امضا می شود

● این وصیت نامه به مهر دفتر اسناد رسمی مهمور می شود

● به این سند شماره ثبت دفتر اسناد رسمی تعلق می گیرد

سایر انواع وصیت

۴- وصیت شفاهی در زمان اضطرار

رعایت تشریفات وصیت نامه در زمان وقوع موارد غیرعادی و اضطراری مانند جنگ، خطر مرگ فوری و … امکان پذیر نیست.

به همین خاطر وصیت نامه های نظامی، موارد خطر فوری، هنگام شیوع امراض و مسافرت در دریا بدون رعایت تشریفات تنظیم می شود.

بعد از پایان وضعیت غیر عادی موصی باید حداکثر ظرف مدت یک ماه وصیت نامه خود را به یکی از روش های معتبر قانونی تنظیم کند.

نحوه نوشتن وصیت شفاهی

● فرد باید در موارد اضطراری مثل جنگ و زلزله با حضور ۲ شاهد در خصوص واگذاری مال خود به دیگران وصیت کند

● یکی از شاهدان باید وصیت نامه را تنظیم کند

● وصیت نامه باید دارای تاریخ کامل شامل روز، ماه و سال باشد. با این کار آخرین وصیت نامه موصی به عنوان مرجع اعتبار اصلی مشخص می شود

● یکی از شاهدان باید بعد از تنظیم وصیت نامه طبق وصیت شفاهی موصی، آن را به حضار ارائه کند.

وصیت عهدی و وظایف وصی

وصیت کننده در وصیت عهدی از یک فرد انجام عمل یا اعمال خاصی را در زمان بعد از مرگ خویش درخواست می نماید.

از جمله این اعمال می توان به وقف اموال موصی، پرداخت دیون و بدهی های وی بعد از مرگ و … اشاره کرد.

شخصی که به عنوان مجری انجام وصیت یا وصی تعیین شده است، در زمان حیات موصی می تواند این مسئولیت را نپذیرد. اما پس از مرگ وصیت کننده انجام موضوع وصیت متوفی توسط وصی ضروری است.

وصی حکم امین اموال موصی را دارد ولی مسئول خسارات وارده به اموال وصیت کننده جز در موارد تعدی و زیاده روی از جانب وی نیست

وصیت نامه دارای موضوع باطل

محروم کردن یک یا چند نفر از ورثه از ارث در وصیت نامه به علت مخالفت با قواعد توصیه شده در این مورد موجب باطل شدن آن می شود

در صورت تنظیم وصیت نامه رسمی افراد نمی توانند بیشتر از یک سوم مال خود را جهت واگذاری به دیگران بعد از مرگ وصیت کنند

در صورت وصیت بیش از یک سوم اموال تنها تا یک سوم اموال وصیت نامه صحیح و نافذ می شود و مشروط به اجازه وارث است. این اجازه در زمان حیات موصی نیز کافی است

طریقه نوشتن وصیت نامه چگونه است | سایت فتوکده

مطلب مفید بود ؟ ۵ ۱

شما هم بخوانید