سایت فتوکده

تعبیر خواب اعضای بدن زنده و مرده در شرایط مختلف

تعبیر خواب اعضای بدن زنده و مرده در شرایط مختلف

 

تعبیر خواب اعضای بدن زنده و مرده چیست و تعبیر خواب امعا و احشا و خواب قطع شدن و بزرگ شدن اعضای بدن را می خوانید

 

تعبیر خواب اعضای بدن زنده و مرده

 

 

خواب های مفهومی و رویاهای صادقه ای که می بینیم تلنگری هستند که قصد دارند ما را نسبت به پیراهمون خود آگاه تر کنند تا رفتار و تصمیمات هوشیارانه تری داشته باشیم چراکه حاصل سفر روح ما در خواب به وراء زمان و مکان حاضر سفر می کند.

 

خواب اعضای بدن از رویاهای مرسومی است که هر انسانی در طول زندگی خود به حالت های مختلف میبیند اما قصد داریم به تعابیر مختلف آن بپردازیم

 

نگاه کردن به اعضای بدن در آینه

 

اگر در خواب مقابل آینه عریان و مشغول تماشا اعضا بدن خود بودید نشانه این است که باید دست از قضاوت خود برداشته چراکه برخی از این قضاوتها اشتباه است و باید خود را همانگونه که هستید دوست داشته و بیشتر به فکر خود باشید

 

تعبیر قطع شدن اعضای بدن

 

قطع شدن یکی از اعضای بدن در خواب می تواند نشانه این باشد که یکی از اعضای خانواده یا دوستان شما به مسافرت می رود و یا اینکه به شهر یا کشوری دیگر مهاجرت می کند و اگر دیدید که یکی از اعضای بدن خود را قطع می کنید نشانه دور افتادن شما از خانواده است

 

دیدن استخوانهای بدن

 

استخوان ها ستون و بخش داخلی اندامهای ما هستند و اگر در خواب استخوانهای خود را مشاهده کردید نشانه آن است که به زودی رازی را از درون و گذشته خود یا خانواده خود کشف خواهید کرد

 

تعبیر خواب اعضای بدن قطع شده دیگران

 

اگر کسی ببیند که عضو یا اعضای بدن شخص دیگری قطع شده نشانه آن است که بیننده با خود صادق نیستد و یا اینکه دیگران شما را دیوانه می کنند و می خواهید از آنها پنهان شوید

 

دیدن دستها در خواب

 

دیدن دست راست در خواب نشانه قدرت تاثیر گذاری شما بر دیگران و دست چپ نیز نشانه روابط عاطفی شما می باشد و بلند کردن چیزی با دستها نشانه کمک کردن شما به دیگران و دیدن دستهای زخمی نشانه مورد حمله واقع شدن هویت شما است

 

دیدن انگشتان دست

 

انگشتها نماد استعداد و توانایی بیننده می باشند و اگر انگشتهای خود را قطع شده یا زخمی ببینید یعنی توانایی و استعداد خود را باور نداشته و یا از آن به درستی استفاده نمی کنید

 

همچنین اگر ببینید با انگشت به کسی اشاره می کنید اخطاری است تا دیگران را قضاوت نکنید و دیدن انگشت حلقه در خواب نیز می گوید که باید به تعهدات خود در زندگی عمل کنید

 

دیدن پاها در خواب

 

پا نماد حرکت و پیشروی است و اگر ببینید که راه می روید یا می دوید و به پاهای خود نگاه می کنید نشانه پیشرفت است و اگر پاهای خود را بسته دیدید یعنی از پیشرفت هراس داشته و خود را محدود کرده اید

 

از طرفی اگر ببینید که کسی در خواب پای شما را می بوسد یعنی شما به قدر کافی به خود اعتماد ندارید و دوسا دارید که برای ادامه زندگی از دیگران الگوبرداری کنید

 

تعبیر خواب دیدن پیشانی

 

پیشانی در خواب نشانه غرور و کسب پول و ثروت فراوان برای بیننده است

 

دیدن امعا و احشا در خواب

 

امام صادق (ع) می گوید: دیدن دل و روده در خواب بر شش وجه و شامل موارد زیر است

 

● مال حرام

● حرف ناخوش

● مهربانی و دلسوزی

● فرزند

● زندگی

● کار کردن و نتیجه گرفتن

 

دیدن خواب روده 

 

منوچهر مطیعی می گوید: روده در خواب غم یا چیزی است که وبال گردن ببیننده شده و به این زودی دست از سر او بر نمی دارد و اگر روده گشوده باشد تعبیر آن بدتر است و اگر ببینید روده در شکم کسی نیست یعنی دچار تنگی معاش می شوید

 

تعبیر خواب قلب

 

ابن سیرین می گوید: دیدن قلب نشانه مالی است که به تو رسیده یا خواهد رسید و اگر ببینی قلب خود را با هر دو دست گرفته ای کارهایت را با موفقیت انجام می گیرد و اگر با دست راست گرفته باشید به بیماری دچار می شوید و بیرون بودن قلب از بدن نشانه سلامتی است

 

تعبیر خواب کلیه

 

از دست دادن هر دو کلیه نشانه سخت شدن قلب است و دیدن خارج شدن کلیه از بدن نشانه نزدیک بودن مرگ یکی از نزدیکان و نارسایی کلیه در خواب نشانه بروز بحران روانی برای بیننده است

 

دیدن پیوند کلیه نشانه عبور کردن ببیننده از اوضاع بدی است که در آن قرار دارد و گواه غلبه بر مشکلات می باشد

 

تعبیر خواب چشم

 

در کتب پیامبران آمده که اگر کسی ببیند چشم او از بدن خارج شده چیزی که برای او بسیار عزیز است را از او خواهند گرفت

 

لیلا برایت نیز می گوید اهدای چشم در خواب نشانه شنیدن سخنان زشت است

 

تعبیر خواب جگر (کبد)

 

از نظر امام صادق (ع) دیدن جگر در خواب بر سه وجه می باشد و نشانه اولاد و ثروت، علم و دوست می باشد

 

منوچهر مطیعی می گوید: اهدای جگر در خواب نشانه هدر دادن اموال خود است و ذره ذره کردن جگر خود و دادن آن به گربه نشانه آن است که زنی اموال شما را از بین می برد

 

خوردن اعضای بدن خود

 

خوردن گوشت اعضای بدن خود در خواب نشانه آن است که پس انداز و اندوخته خود را خرج می کنید و خوردن زبان خود یعنی سخرانی که با او صحبت می کنید را ترک کرده و صحبت خود را قطع می کنید

 

اگر کسی گوشت شخص دیگر را بپزد یا کباب کند و بخورد یعنی پول مردم را می خورد و اگر گوشت خام دیگران را بخورد به دیگران یا یکی از اعضای خانواده خود طعنه می زند

 

اگر زنی ببیند که گوشت اعضای خود را می خورد ممکن است نشانه این باشد که آن زن مرتکب زنا شده و از این کار غذا می خورد و کسی که ببیند فرزندان خود را می خورد یعنی مورد ستایش همه نیست

 

حرف زدن اعضای بدن

 

جابر مغربی می گوید: اگر کسی ببیند عضوی از بدن او با او سخن می گوید نشانه رسوا شدن او در میان خلق می باشد

 

قطع شدن اعضای بدن دیگران

 

ابن سیرین می گوید: اگر ببینید که اعضای بدن دیگری بریده شده یا از تن او افتاده نشانه آن است که آن شخص به سفر می رود و دوستان و خویشان او پراکنده می شوند و همچنین ننشانه عدم ارتباط و هماهنگی در زندگی می باشد

 

اعضای بدن مرده

 

بدن مرده در خواب تابو است و دیدن، بریدن و ربودن اعضای بدن مرده در خواب نشانه گمراهی و کفر می باشد عملی از بیننده را بیان می کند که عرفی و شرعی نیست

 

خریدن اعضای بدن در خواب

 

دیدن چنین خوابی نشانه نیاز بیننده به کمک است و شدت بحران و رنج او در زندگی را نشان می دهد و گویای بدهی و بار مسئولیتی است که بر روی دوش بیننده قرار دارد

 

دزدیدن اعضای بدن در خواب

 

دزدیدن اعضای بدن در خواب گواه ظلم و ستم می باشد و بیننده ممکن است به غیبت و دروغی بیفتد و ممکن است که بیننده دچار سوگند دروغ باشد و گاهی نماد مردی دروغگو که به وعده های فریبنده خود عمل نمی کند باشد

 

بریدن اعضای بدن

 

بریدن اعضای بدن در خواب گواه تغییراتی است که در زندگی بیننده اتفاق می افتد و به نگرانیها و دغدغه هایی که بیننده در زندگی خود دارد اشاره می کند

 

بزرگ شدن اعضای بدن

 

بزرگ شدن اعضای بدن می تواند نشانه بروز مشکلات باشد و این خواب تا حد زیادی وابسته به وضعیت روحی روانی ببینده است که شامل حالت های زیر است:

 

● بزرگ شدن شکم نشانه حرفها و احساسات ناگفته دارد

 

● بزرگ شدن بینی نشانه احساس و شم کنجکاوی و هوشیاری است

 

● بزرگ شدن شکم مرده نشانه عادات، افکار و عقاید متوقف شده در زندگی بیننده است

 

● بزرگ شدن بیش از اندازه اعضا نشانه تولد فرزند پسری ناقص الخلقه است

 

● همچنین دیدن قوی و بزرگ شدن اعضا بدن می تواند نشانه صحت و سلامتی، پتانسیل پیشرفت، خوشبختی و… باشد

 

تعبیر خواب اهدا عضو

 

اهدا عضو بدن در خواب نشانه این است که شما چیزی را می بخشید و اگر قلب یا خون خود را اهدا کنید احتمالا به زودی عاشق خواهید شد و اگر کلیه خود را اهدا کنید کسی را تکسین خواهید داد و اگر اعضای بیرونی مانند دست و پا باشد یعنی به دیگران کمکی خواهید کرد

 

اضافه بودن اعضای بدن

 

ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند که یکی از اندامهای او افزون شده خانواده او بزرگ تر خواهد شد

 

منوچهر مطیعی می گوید: کسی که ببیند دو دهان دارد یعنی می تواند فردی طماع و آزمند باشد و داشتن چشم اضافی نیز نشانه چشم داشتن به مال دنیا می باشد و اضافه شدن تعداد دست نیز نشانه بیشتر شدن اعمال نیک و بد است

 

تعبیر خواب اعضای بدن عبدوس

 

● اعضای بدن نوک تیز مانند دندان، انگشت، بینی، زبان و… نشانه آلت مردی است

 

● دیدن هر سوراخی مانند دهان، بینی و… مربوط به فرج و مقعد است

 

● اعضای داخلی شکم مانند جگر و معده نشانه امیال و عواطف سرکوب شده است

 

شکستن اعضای بدن

 

شکستن یکی از اعضای بدن مانند دست و پا مربوط به کسی از بستگان است که به سبب او ضرر و زیانی به شما خواهد رسید

این مطلب کامل بود ؟ 1 0

مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران