تعبیر خواب خرگوش از بزرگی تا انواع رنگ ها و شرایط

تعبیر خواب خرگوش بزرگ و سفید و بیمار و مریض

تعبیر خواب انواع خرگوش از ائمه و از دیدگاه ابن سیرین و دیدن خواب خرگوش بزرگ و زحمی و مریض تا خرگوش سفید را می خوانید

تعبیر خواب خرگوش با انواع ویژگی

خواب ها بعد عجیب و ماورائی از مغز و روح هستند، برخی از خواب ها به نام رویای صادقه خبر از مکان و زمان هایی می دهند که روح در آن بوده یا قرار است باشد

نمی توان از کنار برخی از خواب های واضح و مفهومی براحتی گذشت اگرچه بعضی از خواب های آشفته حاصل تجزیه رویدادهای روزمره و مرور آن ها در مغز است

عکس انواع تعبیر خواب خرگوش

تعبیر کلی خواب خرگوش

به طور کلی دیدن خرگوش در خواب خوب نیست و معبران نوشته اند بد یمن است

خرگوش در خواب های ما نشانه اعمال گمراهانه ایست که انجام میدهیم و آن کار ها به ما لذت میبخشند در حالی که ثمره و نتیجه آنها منفی می باشد

از دیدگاه ابن سیرین

ابن سیرین میگوید:خرگوش دیدن در خواب نشانه زنی بد خو و بداخلاق اما زیباست که روزی سر راه زندگی شما قرار خواهد گرفت‌‌

از دیدگاه حضرت یوسف

یوسف نبی می فرماید: دیدن خرگوش در خواب نشانه دست یافتن به چیزی است که شما را خوشحال میکند

تعبیر خواب خرگوش سفید

لیلا برایت میگوید: خواب خرگوش سفید نشانه اینست که خبر های خوشی دریافت خواهید کرد، این خواب همچنین به شما میگوید در راهی که هستید بمانید زیرا مسیر درستی است

آنلی بیتون میگوید: خرگوش سفید در خواب نشانه وفادار ماندن شما یا طرف مقابل در این رابطه عاشقانه است

تعبیر خرگوش خاکستری

خرگوش خاکستری در خواب نشانه اینست که کسی در زندگیتان است که شمه را وادار به کارهایی که دوست ندارید، می کند، پس قبل انجام هر کاری فکر کنید و به هر کس اعتماد نکنید

تعبیر خواب خرگوش قهوه ای

خرگوش قهوه ای در خواب نشانه این است که اوضاع مالی شما بهتر میشود، همچنین این خواب میتواند نشان دهنده دستیابی شما به اهداف مالی از طریق سرمایه گذاری باشد

تعبیر خواب خرگوش سیاه

لیلا برایت میگوید: دیدن خرگوش سیاه در خواب نشانه اینست که خبر های ناگواری به گوش شما خواهد رسید

خرگوش سیاه در خواب نشان دهنده این است که در رابطه شما با شریک عشقیتان مشکل پیش می آید که احتمالا باعث به وجود آمدن مشکلاتی در این رابطه میشود

تعبیر خرگوش مرده

آنلی بیتون میگوید:خرگوش مرده در خواب نشان دهنده این است که خبر مرگ یک دوست را خواهید شنید،

همچنین هشداریست برای شما که در روابط با نزدیکان خود بیشتر دقت کنید تا دچار پشیمانی نشوید، این خواب به رابطه ای تمام شده و یل در حال تمام نیز اشاره دارد.

تعبیر خواب خرگوش صحرایی

آنلی بیتون میگوید:ا گر در خواب ببینید که خرگوش صحرایی از دست شما فرار میکند نشانه اینست که به شکل اسرار آمیزی چیز با ارزشی را از دست میدهید

اما اگر خرگوش صحرایی را بگیرید در بحث با دیگران پیروز خواهید شد

تعبیر خواب خرگوش عروسکی

به طور کلی بگویم؛ دیدن خرگوش عروسکی در خواب اگر بد نباشد خوب و خوش یمن هم نیست

تعبیر غذا دادن به خرگوش

اگر در خواب ببینید که به خرگوشی غذا میدهید که کسی در زندگی شما هست که میخاهد چیزی را از شما بگیرد

تعبیر دیگر این خواب اینست که به سود و منفعت زیادی در زندگی خود می رسید

تعبیر خواب خوردن گوشت خرگوش

منوچهر مطیعی میگوید: اگر در خواب ببینید که گوشت خرگوش میخوردید، تعبیر خوبی ندارد و خبر از کارهای حرامی میدهد که انجام خواهید داد

در سرزمین رویاها آمده:خوردن گوشت خرگوش در خواب نشانه اینست که با یکی از دوستان خود مشاجره خواهید کرد

تعبیر خواب بچه خرگوش

ابن سیرین میگوید: اگر در خواب ببینید که بچه خرگوش دارید نشانه این است که دچار رنج و اندوه فراوان خواهید شد.

منوچهر مطیعی میگوید: اگر در خواب ببینید که خرگوشی در خانه شما بچه به دنیا آورده نشانه اینست که زنی در خانه شما مقیم میشود و میماند و ریشه می دواند

گرفتن خرگوش در خواب

ابن سیرین میگوید: اگر در خواب ببینید که خرگوشی گرفته اید نشانه این است که با زن بدی ازدواج خواهید کرد

لیلا برایت میگوید: اگر در خواب ببینید که خرگوشی گرفته اید نشانه این است که با دوستان جدیدی آشنا خواهید شد

کشتن یا شکار خرگوش درخواب

جابر مغربی میگوید: اگر در خواب ببینید که خرگوشی را کشته اید نشانه این است که به خاطر همسر خود دچار مصیبت و گرفتاری خواهید شد

 زایمان یا آبستنی بودن خرگوش

خواب خرگوشی را در حال زایمان ویا آبستن نشان از یکی از سرمایه گذاری هایتان است که برای شما بسیار سودمند خواهد بود، این خواب نشانه سعادت مندی زیاد است

تعبیر خرگوش زخمی

خرگوش زخمی در خواب نشانه اینست که شما به صورت کاملا غیر عمد به یکی از نزدیکان خود آسیب وارد خواهید کرد

تعبیر خرگوش مریض

خرگوش مریض (بیمار) در خواب نشانه این است که یکی از نزدیکانتان شما را آزار میدهد در حالی خود نمیدانید چیست

تعبیر خواب خرگوش سخنگو

ابن سیرین میگوید: اگر در خواب ببینید که با خرگوشی صحبت میکنید معنی خواب زنی زیبا رو است و اگر در خواب ببینید کسی که مرده با خرگوشی صحبت میکند معنی خواب این است که بر مردی پر قدرت پیروز میشوید

مطلب مفید بود ؟ ۴ ۱

شما هم بخوانید