تعبیر خواب وضو + تعبیر وضو گرفتن در خواب چیست

.تعبیر خواب وضو + تعبیر وضو گرفتن در خواب

 
  تعبیر وضو گرفتن


 
سایت فتوکده : سایتی برای همه
 
 

تعبیر خواب وضو + تعبیر وضو گرفتن در خواب چیست

ﻭﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﻴﮑﻮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﻴﺖ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ، اصولا خواب هایی که در مورد وضو به آب پاک، زیارت، نماز خواندن باشد با تعابیر مثبت و مناسبی خواهد بود

در زیر از تعابیر بزرگان در این مورد نوشته شده است

ﻣﻌﺒﺮﺍﻥ ﮐﻬﻦ :

ﺍﮔﺮ کسی ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺻﺎﻑ ﻭ ﺯﻻﻝ ﻭﺿﻮ می گرفت ﺍﺯ ﻏﻢ ﻭ ﺭﻧﺞ ﺭﻫﺎیی می ﻳﺎﺑﺪ

ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺷﻌﺚ :

 

ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺍﺯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺷﻌﺚ ﻧﻘﻞ می ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭی ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻭﺿﻮ ﺑﻪ ﻧﻴﺖ ﻧﻤﺎﺯ می ﮔﻴﺮﺩ، ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭی ﺷﻔﺎ می ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻭﺍﻣﺪﺍﺭی ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺍﺯ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﻦ ﺑﻴﺮﻭﻥ می ﺁﻳﺪ

اﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻭﺿﻮ می ﮔﻴﺮﻳﺪ ﺍﻣﺎ ﺁﺏ ﮐﺪﺭ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﮏ ﻭ ﮔﻞ ﺁﻟﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺏ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎ می ﮔﻮﻳﺪ ﻣﺸﮑﻼتی ﺑﺮﺍی ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺶ می ﺁﻳﺪ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﺪﻩ می ﺷﻮﻳﺪ

ﺑﻪ ﻃﻮﺭ کلی ﺩﻳﺪﻥ ﻭﺿﻮ گرفتن ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﻴﮑﻮ ﺍﺳﺖ

امام صادق (ع) :

اگر شخصی در خواب ببینید وضو می گرفته و کسی به وضو او نگاه می کرده است، دلیل اینکه بیننده به دست او توبه کند ولی اگر ببیند در حالی که وضو می گیرد به صورت شخص عالمی نگاه می کند به دست آن شخص توبه خواهد کرد

ﺗﺎﻡ ﭼﺖ ﻭﻳﻨﺪﻭ می ﮔﻮﻳﺪ :

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺻﺎﻑ ﻭ ﭘﺎﮎ ﻭﺿﻮ ﮔﺮﻓﺖ ﺍﺯ ﻏﻤﻬﺎ ﺧﻼﺹ می ﺷﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻴمی ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﻤﺶ ﺍﺯ میان می ﺭﻭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﻔﺎ می ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻗﺮﺽ ﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮﺿﺶ ﺭﺍ ﺍﺩﺍ می ﮐﻨﺪ

تعبیر نماز خواندن بدون وضو

ابراهیم کرمانی : اگر شخص ببیند بدون وضو نماز می خواند یعنی دین و ایمانش ضعیف است و مال و اموالی که در اختیار دارد از دست خواهد داد یا دنبال چیزی که هست نمی رسد

تعبیر خواب نماز خواندن با وضو

اگر پس از وضو مواردی باعث باطل شدن وضو شود در کسب و کار خود عاجز و ناتوان می شود، اگر دوباره وضو بگیرد و نماز بخواند اما آنرا تمام نکنم یعنی بزودی از دنیا خواهد رفت

اگر بعد از وضو نماز نخواند تعبیر بهتری دارد

تعبیر وضو گرفتن در خواب پیست | سایت فتوکده

مطلب مفید بود ؟ ۸ ۷

شما هم بخوانید