تعبیر خواب انواع گاو سیاه ، زرد و سفید تا وحشی و اهلی

تعبیر خواب گاو سیاه ، زرد و سفید بصورت کامل

تعبیر خواب گاو سیاه وحشی و خواب گاو زرد اهلی و شیرده تا دیدن خواب گاو مرده چه تعبیری دارد با تعبیر خوردن گوشت گاو سفید و … را می خوانید

تعبیر خواب انواع گاو با جزئیات کامل

تعبیر کلی گاو

دیدن گاو در خواب به طور کلی خوب است ولی اگر در خواب گاو وحشی و شاخ دار ببینید که حالت تهاجم دارد و شما از دیدنش متوحش شوید تعبیر دیگر حیوانات وحشی را دارد زیرا گاو در صورتی نعمت و روزی و خوبی است که اهلی و رام باشد

تعبیر خواب گاو و گوساله

ار دیدگاه امام صادق: دیدن گاو بر شش وجه است: ۱- فرمانروایی، ۲- مال، ۳- بزرگی، ۴- ریاست، ۵- سال نیکو، ۶- منفعت بسیار

از دیدگاه یوسف پیامبر: دیدن گاو در خواب نشانه سال است به گونه ای که دیدن گاو فربه یعنی آن سال خوب میگذرد و دیدن گاو لاغر یعنی اینکه قحطی در پیش است

تعبیر خواب گاو نر و ماده

منوچهر مطیعی: اگر در خواب ببینید گاوی دارید و متعلق به شماست ، به نعمت می رسید و اگر ببینید گاو ماده ای به شما دادند ، از جانب اهدا کننده نعمت میابید و اگر گاو نری به شما داد از دهنده گاو شما را به کاری سود بخش تشویق و هدایت میکند

اگر ببینید سوار بر گاو میشوید ارتقا مقام میابید و اگر از گاو پایین آمدید موقعیت و نعمت را از دست میدهید 

آمدن گاو نر به خانه در خواب

دانیال نبی میگوید: اگر کسی دید گاو نری به خانه او آمد نشانه آن است که خداوند در رحمت را به رویش می شود

تعبیر خواب شخم زدن گاو

جابر مغربی میگوید: اگر کسی ببیند گاوها زمین را میشکافند نشانه این است که به ثروت بسیاری دست میابد

در سرزمین رویاها آمده: اگر گاو ها در حال شخم زدن با گاو آهن باشند پول فراوانی نصیب شما میشود

تعبیر خواب آبستن گاو

ابن سیرین میگوید: دیدن گاو آبستن در خواب نشانه این است که در زندگی و کار نا امید نخواهید شد

در افتادن با گاو ماده در خواب

اگر مردی در خواب ببیند که با ماده گاوی در افتاده نشانه این است که در آینده به زنش خیانت خواهد کرد

تعبیر خواب گاو وحشی

منوچهر مطیعی میگوید: گاو وحشی و مهاجم که بیننده خواب از دیدنش دچار وحشت شود دشمنی است که اصالت ذاتی دارد که می توانسته خوب و مهربان باشد ولی در شرایطی قرار گرفته که خطر می آفریند و زیان میرساند

تعبیر خواب گاو سیاه و سفید

امام صادق: تعبیر خواب گاو سیاه و سفید ماده در خواب خیلی خوب است و نشانه یک مژده بزرگ میتواند باشد ، از دیگر معانی این خواب به دست آوردن عزت و مقام بالا است

گاو زرد در خواب

دیدن گاو هایی به رنگ سیاه و زرد در خواب معنای خوشبختی دارد و میتواند به معنای به دست آوردن چیز های گرانبها از جمله طول عمر باشد

دیدن گاو نر سیاه در خواب

معنی این خواب این است که گرفتار مصیبت میشوید و اگر متاهل هستید نشانه این است که به زودی از همسر جدا میشوید و گرفتار مشکلات مالی نیز میشوید اما اگر ببینید که گاو نر سیاهی را خریده اید خودتان یا اطرافیانتان به زودی ازدواج میکند

از نظر روانشناسی: دیدن گاو نر سیاه و حمله آن به انسان در علم روانشناسی به همسرانی که ثبات اخلاقی ندارند تعبیر میشود ، این افراد در زندگی به قول خود پایبند نیستند و زود حرفشان را عوض میکنند‌

خواب دوشیدن و خوردن شیر گاو

ابن سیرین میگوید: اگر کسی دید ماده گاوی را دوشید و شیر آن را خورد نشانه این است که ثروتش زیاد میشود ، اگر این خواب را بنده ببیند آزاد شود و اگر ذلیلی ببیند عزیز شود

سخن گفتن با گاو در خواب

ابن سیرین میگوید: اگر کسی ببیند که دارد با گاو سخن میگوید نشانه آن است که عیش زندگانی بر وی فراخ میشود

دیدن اسب و گاو در خواب

دیدن گاو و اسب به تنهایی هم خوب است و با هم دیدن خیلی عالی است ، معنی این خواب به دست آوردن فرمانروایی و مال و ثروت و عزت و احترام و … است

تعبیر خواب گاو برای زن حامله

اگر در خواب گاو ببینید یعنی صاحب یک پسر لایق میشوید ، گاو شاخ دار که حتما نشانه پسر است اما اگر گاوی را ببینید که شاخ ندارد یعنی دختر به دنیا میاوردید

تعبیر طویله ای پر از گاو

منوچهر مطیعی میگوید:  اگر در خواب ببینید طویله ای پر از گاو دارید به نعمت فراوان می رسید اما اگر ببینید طویله ای گاو هست اما از آن میان تنها یک گاو به شما تعلق دارد در کاری سود بخش سهیم و از آن بهره مند میشوید

تعبیر گاو چاق و لاغر

این سیرین میگوید: اگرکسی در خواب بیند که گاو چاق و فربه ای خریده نشانه آن است که با زنی ثروتمند ازدواج میکند

منوچهر مطیعی میگوید :گاو چاق و فربه نعمت فراوان است اما گاولاغر تنگی روزی است

دیدن گاو مرده در خواب

اگر در خواب یک گاو مرده یا بیمار دیدید میتواند به این معنی باشد که شما نگرانی های زیادی در زندگی دارید و حتی ممکن است جانتان در خطر باشد 

به تعبیر معبران غربی: تعبیر خواب گاو مرده بدین معناست که شما برای مدتی در تنگنای مالی شدیدی قرار میگیرید ، گاو نماد سعادت است و مشاهده گاو مرده در خواب نشانه از دست رفتن سعادت است

تعبیر خواب انواع گوشت گاو

● خوردن گوشت گاو به معنای اینست که زندگی راحت و بدون دردسر مالی در پیش دارید

گوشت گاو سرخ کرده نشانه یک زندگی دلپذیر است

گوشت گاو پخته نشانه این است که غرق در یک غم بزرگ خواهید شد

انداختن گوشت گاو در آبجوش نشانه این است که راه لذت بردن از زندگی را پیدا میکنید

خریدن گوشت گاو نشانه این است که در بازی برنده میشوید

خوردن گوشت گاو خام نشانه این است که مرگ شما بسیار نزدیک است

خوردن آب گوشت گاو نشانه این است که خوشبختی طولانی به دست میاوردید

دور ریختن گوشت گاو نشانه این است که خطر بزرگی شما را تهدید می کند

فروش گوشت گاو

ابراهیم ابن عبدالله میگوید:اگر کسی دید گوشت گاو نر می فروشد دلیل بر خرید و فروش در بیداری است

تعبیر خواب زاییدن گاو

خواب زاییدن گاو نشانه خبر خوب است و شما در کاری که آغاز کرده اید موفق خواهید شد و خوشبختی و صمیمیت بین شما و دوستانتان و خانواده قوی تر خواهد شد و در کل این خواب نشانه بسیار مثبتی دارد

این مطلب کامل بود ؟ ۱۵ ۴

شما هم بخوانید