سایت فتوکده

تعبیر خواب گریه کردن برای پدر و مادر تا شهید و مرده

تعبیر خواب گریه برای پدر و مادر تا مرده و شهید چیست

 

تعبیر خواب گریه کردن برای پدر و مادر و یا گریه برای مرده یا خواب دیدن گریه کودک و نوازد چه تعبیری دارد و تعبیر خواب گریه برای شهید را می خوانید

 

تعبیر خواب گریه کردن با جزئیات کامل

 

تعبیر خواب کلی گریه

 

گریه در خواب دو نوع است و خارج از این دو نوع به ندرت اتفاق می افتد خواب گریه ببینیم

 

یک وقت هست که در خواب گریه می کنیم و این گریه فیزیکی است ، چنان هق هق می گرئیم که خودمان به سبب گریستن بیدار می شویم یا اطرافیانم ما را بیدار می کنند

 

روانکاوها دریافته اند که این گریه یک تحریک شدید عصبی است و از نظر علم تعبیر خواب ، به هیچ وجه تعبیر ندارد و صرفا تحریکات عصبی است

 

اما گریه دیگری هست که روانی و روحی و صرفا رویاست ، یعنی در خواب خودمان را می بینیم که گریه می کنیم یا دیگری اشک می ریزد ، این نوع گریستن در خواب تعبیر دارد

 

گریستن در خواب شادی و خرمی و فرح و انبساط است ، چنانچه در خواب ببینیم گریه می کنیم د روزهای آینده خوشحال می شویم و حادثه ای خوب برایمان اتفاق می افتد

 

گریه از دید امام صادق تا یوسف نبی

 

● امام صادق میفرماید: گریه در خواب سه وجه دارد که شامل: شادی و خرمی یا غم و اندوه و یا نعمت برای شما است

 

● ابن سیرین میگوید: گریه در خواب نشانه این است که خداوند از شما خوشنود است

 

● آنلی بیتون میگوید: گریه کردن در خواب نشانه آن است که بین افراد خانواده شما خبر غم انگیزی منتشر خواهد شد

 

● یوسف نبی میفرماید: گریه در خواب نشانه این است که در آینده ای نزدیک صاحب همسر و فرزند خواهید شد

 

تعبیر خواب گریه دیگران

 

آنلی بیتون میگوید: ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺮﻳﺴﺘﻦ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ، ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ جدایی ﻏﻢ ﺍﻧﮕﻴﺰ ، آشتی ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ

 

ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺮﻳﺴﺘﻦ ﺑﺒﻴﻨﺪ ، ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ گذشتگی ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ

 

ﺍﮔﺮ ﺗﺎﺟﺮی ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺮﻳﺴﺘﻦ ﺑﺒﻴﻨﺪ ، ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭﺭﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

 

تعبیر خواب گریه کودک و غریبه ها

 

در سرزمین رویاها آمده: اگر دیدید که کودکی گریه میکند نشانه خوشبختی و شانس برای شماست و اگر دیدید که دوستانتان گریه میکنند یعنی به زودی هدیه ای غیر منتظره دریافت میکنید و اگر دیدید که غریبه ها گریه میکنند نشانه این است که خبر های بد ولی بی اهمیتی به شما میرسد

 

گریه به درگاه پروردگار در خواب

 

خالد ابن علی ابن محد العنبری میگوید: اگر گریه شما به علت ترس از خدا و یا پشیمانی از گناهان باشد به شادمانی و خوشحالی و از بین رفتن غم شما دلالت دارد

 

ابن سیرین میگوید: اگر ببینید که در مجلس قرآنی به خاطر گناهان خود گریستید نشانه این است که لطف و رحمت خدا شامل حال شما میشود

 

گریه کردن و سپس خندیدن در خواب

 

امام صادق میفرماید: اگر در خواب دیدید که اول گریه میکنید و سپس میخندید و یا بالعکس نشانه این است که اجل شما به زودی فرا میرسد

 

منوچهر مطیعی میگوید: ﺍﮔﺮ ﺩﺭ خواب ﺑﺒﻴﻨﻴد ﮐﻪ کسی می ﺧﻨﺪﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻴﮑﻨﺪ و سپس ﺑﻪ ﻗﻬﻘﻬﻪ می خندد تعبیرش خوب ﻧیست ، ﻧﻪ ﺑﺮﺍی ﺁﻥ کسی ﮐﻪ می ﺧﻨﺪﺩ ﻭ ﮔﺮﻳﻪ می ﮐﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺑﺮﺍی شما ﮐﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺍﺏ ﻫﺴﺘﻴد

 

تعبیر خواب گریه کردن مرده

 

منوچهر مطیعی میگوید: اگر در خواب ببینید کسی که مرده است گریه می کند خواب خوبی است و نشانه بدی ندارد

 

ابن سیرین میگوید: اگر در خواب کسی که مرده است را ببیند که گریه و زاری میکند نشانه آن است که شخص فوت کرده در زمان حیاتش بد کردار بوده است

 

ادوارد میگوید: اگر در خواب ببینید که یکی از بستگان فوت کرده (پدر،مادر ،خواهر،برادر) گریه میکند نشانه ناراحتی و غم و اندوهی است که دچارش خواهید شد

 

تعبیر خواب گریه و زاری برای مرده

 

مولف میگوید: اگر در خواب ببینید که برای مرده ای اعم از (پدر ، مادر ، برادر ، خواهر ، همسر و یا فرزندان) گریه میکنید تعبیرش هم برای شما خوب است و هم برای آن شخص مرده و میتواند نشانه شادی برای شما باشد

 

تعبیر خواب گریه کردن برای مادر

 

علامه طباطبایی میگوید: اگر در خواب به خاطر مرگ مادر خودتان گریه سر میدهید تعبیرش این است که به مقام والایی دست میابید ، اگر گریه شما برای مادرتان به این دلیل است که کسی او را میکشد نشانه آن است که در راه رسیدن به موفقیت با موانع بزرگی روبه رو میشوید و اگر در کنار افراد سرشناس برای مادر خود گریه کنید نشانه این است که به مقام معتبر و ارزشمندی دست پیدا میکنید 

 

گریه بدون اشک در خواب

 

ابن سیرین میگوید: اگر در خواب ببینید که گریه میکنید اما از چشمتان اشک نمی آید نشانه زیان و ضرری است که سر راه شما قرار میگیرد

 

تعبیر خواب خون گریستن

 

ابن سیرین میگوید: اگر در خواب ببینید که به جای اشک از چشمتان خون می چکد نشانه این است که از کاری که در گذشته انجام داده اید دچار اندوه و نگرانی خواهید شد

 

گریه برای مرده ای که در واقعیت زنده است

 

اگر در خواب دیدید برای شخص مرده ای گریه می کنید که در واقعیت زنده است ، نشانه اینست که به همان میزان که اشک میریزد به عمر کسی که در خواب مرده و شما برایش گریه میکنید افزوده میشود

 

گریه برای معشوق در خواب

 

ابن سیرین میگوید: گریه کردن برای معشوق و کسی که دوست اش دارید ، در خواب معناهای نیکو و خوشایندی را در دنیای واقعی دارد

 

تعبیر خواب گریه کردن پدر

 

اگر در خواب ببینید که پدر شما گریه میکند نشانه این است که امید ها و آرزو های شما به حقیقت می پیوندد و اگر ببیند که گریه پدر شما از سر خوشحالی است نشانه این است که به هدف خود می رسید

 

گریه بخاطر بی وفایی یا خیانت

 

اگر ببینید که به خاطر بی وفایی یا خیانت معشوق خود گریه میکنید نشانه این است که وفاداری معشوقتان نسبت به شما و خانواده اتان بیشتر از قبل خواهد شد و اگر ببینید که معشوق شما در بستر بیماری است نشانه این است که از درد و بلا دور خواهد شد

 

گریه دیگران برای معشوقشان

 

خالد اصفهانی میگوید: اگر در خواب ببینید که دیگران برای معشوقشان گریه میکنید و شما تنها شاهد باشید کامیابی و خوشبختی های زیادی به زندگی شما وارد میشود و اگر در کنار خانواده برای معشوق خود گریستید نشانه آن است که چند خبر خوب به شما میرسد

 

گریه در آغوش آشنا یا غریبه

 

لیلا برایت میگوید: اگر در خواب ببینید که کسی را بغل کرده و گریه میکنید نشانه این است که شادی به شما میرسد و غم هایتان از بین میرود

 

تعبیر خواب گریه در حرم امام رضا

 

امام صادق میفرماید: این خواب خوب است و بر چهار وجه دلالت دارد که شامل توبه و بازگشت از گناه ، داشتن دین درست ، شادی و یا عاقبت به خیر شدن است و اگر در کل بگوئیم معنی این خواب حاجت روا شدن و برآورده شدن آرزوی شماست

 

تعبیر خواب گریه نوزاد

 

اگر در خواب ببینید که نوازدی گریه می کند ، به معنای اینست که بعضی از جنبه های زندگی شما دچار مشکل می شود

 

اما شنیدن گریه نوزاد در خواب بدون اینکه نوزاد را بشناسید یا ببینید ، بازتاب دهنده مهارت و استعدادهایی خارق العاده ای در وجودتان است که از آن بی اطلاع هستید که می تواند با شناخت و پرورش این مهارت ها شما به یک فرد متخصص تبدیل شوید

 

تعبیر خواب گریه برای شهید

 

گریه کردن برای کسی که شهید شده یا گریه در مزار و مزار شهدا نشانه اینست که بزودی اتفاق های خوبی برای شما خواهد افتاد و هر چه هست خیر است

این مطلب کامل بود ؟ 41 6

مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران