تعبیر خواب برف و برف بازی + کامل ترین تعبیر برف در خواب

.تعبیر خواب برف و برف بازی + کامل ترین تعبیر برف در خواب

 

  تعبیر برف زیاد در خواب

 


 
سایت فتوکده : سایتی برای همه
 
 

تعبیر خواب برف و برف بازی + کامل ترین تعبیر برف

خواب دیدن برف تعابیر مختلفی دارد که باید بر اساس خوابتان تعبیر آن را بخوانید اگر برف غیر از فصل خود ببینید غم و اندوه است اما اگر در فصل باشد روزی و خیر و برکت دارد

در این مطلب بصورت کامل تعبیر خواب برف را می خوانید

تعبیر برف زیاد در خواب

تعبیر خواب خوردن برف و برف بازی

تعبیر خواب برف در زمستان

اگر در فصل زمستان هستید و در خواب برف دیده اید، تعبیر آن این است که به شما روزی و خیر و برکت خواهد رسید، اگر ببینید در زمستان برف جمع می کنید یعنی زندگی و معیشت خوبی دارید و منفعت زیادی بدست می آورید

دیدن خواب برف زیاد در منطقه سردسیر خیر و برکت و شادی است

تعبیر خواب برف در تابستان

اگر در خواب ببینید در تابستان برف جمع می کنید تعبیر آن سود و منفعتی برای ببینده خواب است که از جایی که انتظار ندارد نصیبش می شود

اگر در جای گرمسیری می بینید برف می بارد، دلیل بر غم و اندوه می باشد

طوفان و برف در خواب

آنلی بیتون می گوید اگر خواب می بینید که در میان طوفان و برف راه می روید نشانه آن است که در اثر نرسیدن به آرزوها نا امید و اندوهگین خواهید شد

تعبیر پارو کردن برف

اگر در زمستان دیدید که برف پارو می کنید و دور می ریزید، تعبیر آن زدایش کسالت و غم و اندوه از خود است و اگر از خانه دور می ریزید، دور کردن غم خانوادگی است

دیدن برف با رعد

اما صادق (ع) می فرماید : اگر در خواب ببینید هم رعد می زند و هم برف می بارد و هم اینکه هوا هم تاریک است، یعنی پادشاه ستمگری حکومت خواهد کرد

تعبیر خواب برف بازی با دیگران

اگر در خواب می بینید برف بازی می کنید، تعبیر آن این است که شما در یک موضوع داوری خواهید کرد، اگر شما داوری درستی نکنید، حتما شکست خواهید خورد

تعبیر خواب برف بازی با خود

اگر در خواب می بینید با خود برف بازی می کنید دو تعبیر دارد:

۱- شما نیاز به زمانی برای آرامش و شادی دارید، ۲- شما یک فرصت دارید که اگر از آن فرصت استفاده نکنید، از بین خواهد رفت

تعبیر خواب خوردن برف

آنلی بیتون گفته است اگر فردی در خواب ببینید برف می خورد، نشانه آن است که به آرزو و زندگی ایده ال خود دست نخواهد یافت

تعبیر خواب آدم برفی در خواب

تعبیر آدم برفی دلالت بر عشق و احساس است، ممکن است برای مدتی روبط سردی و نه چندان خوبی با دیگران تجربه کنید

آب شدن برف

اگر در خواب ببینید برف ها آب می شوند، نشانه آن تبدیل دلهره شما به شادی است

برای خواب بد چیکار کنیم ؟

اگر خوابی که دیدید تعبیر مناسبی و خوبی نداشت، برای دفع بلا و گرفتاری صدقه بدهید و اگر امکان دارد آیت الکرسی بخوانید، خداوند ارحم راحمین است

تعبیر برف زیاد در خواب چیست | سایت فتوکده

مطلب مفید بود ؟ ۱۷۱ ۳۲

شما هم بخوانید