تعبیر خواب خروس رنگ سفید ، قرمز وحشی با خوردن گوشت

تعبیر خواب خروس قرمز حنایی و سفید

تعبیر خواب خروس از دیدگاه امام صادق و حضرت یوسف با تعبیر خواب خروس قرمز وحشی حنایی یا رنگ سفید برای دختر مجرد و زن باردار را می خوانید

تعبیر خواب خروس

بسیاری از معبران دیدن خروس در خواب را ، اتفاقی خیر و نیکو یا شنیدن خبری خوش تلقی می کنند ولی کشتن یا دیدن خروس مرده در خواب چندان مناسب نمی باشد

یکی از بارزترین صفات خروس، جنگندگی و استقامت بالا در مبارزه و عدم تسلیم آن می باشد

تعبیر کلی خواب خروس

از دیدگاه گوستاو یونگ ، خروس در خواب نمایانگر مردانگی، غرور، شجاعت، گستاخی و تکبر می باشد همچنین نشان دهنده ی خودنمایی و توجه نکردن به دیگران است

ممکن است گاهی به معنای شوخ طبعی یا غیرعادی بودن نیز باشد

از دید تهرانی و حضرت محمد

مطیعی تهرانی می گوید: خروس در خواب، ندا و بشارت از خیر و نیکی و صلح می دهد.

حضرت محمد (ص) می فرمایند: خروس، نماد دوست می باشد زیرا انسان را به اقامه نماز دعوت می نماید ، در مجموع دیدن خروس در خواب خیر و نیکو است و به زودی به شخص بیننده خواب، خبر های خوش مادی و معنوی خواهد رسید.

داشتن خروس در خواب

ابن سیرین داشتن خروس در خواب را، به معنای یک مرد عجمی می داند که غلام یا بنده شخص بیننده خواب می باشد و با او قهر خواهد کرد

جابر مغربی می گوید: اگر کسی در خواب ببیند خروسی دارد، یعنی او را پسری آید یا با مردی او را صحبت افتد.

خروس از دید امام جعفر صادق

امام می فرمایند: اگر کسی بیند خروسی یافته است، علتش این است که بر مهتر زاده ای از اصل خود دست یابد و بر وی چیره گردد.

خروس از دید حضرت یوسف

حضرت یوسف (ع) می فرمایند: مشاهده ماکیان و خروس زیادی، نعمت افزون می باشد

لوک اویتنهاو می‌گوید: دیدن خروس در خواب یعنی در زندگی ، افرادی به بیننده رویا شک خواهند کرد

خروس روی تخم در خواب

لیلا برایت می گوید: اگر در خواب، خروس روی تخم خوابیده باشد یعنی به زودی به بیننده رویا، ضرر و زیانی می رسد

اگر کسی در خواب خروس را با مرغ ببیند، یعنی اینکه در زندگی حقیقی به جنس مخالف خود علاقه مند می شو ،  مشاهده خروس اخته در خواب، به معنای خستگی از انجام کارهای زیاد است

کشتن و خوردن خروس

ابن سیرین مشاهده کشتن خروس در خواب ر، نشان از ظفر بر بندگان می داند

مطیعی تهرانی می گوید: گم کردن و کشتن خروس در خواب، تعبیر خوبی ندارد و به زودی زیان و خسارت به بیننده رویا می رسد اما خوردن گوشت خروس نیکو است

اگر کسی خواب ببیند که خروس خود را می کشد، تعبیرش مغلوب کردن برده یا غلامی خواهد بود

اگر کسی خروسی را در خواب بدست آورده و بکشد، انسانی بزرگ و مهم مانند رئیس یا سرور یا موذن را، مغلوب خود می کند

حمله خروس در خواب

اگر کسی در خواب ببیند که با خروس می جنگد به گفته ی ابن سیرین به زودی با مردی از عجم هم صحبت می شود ولی اگر از خروس گزندی به او می رسد از آن، مرد عجم نیز گزندی می رسد.

اگر خروس بر روی شخص می جست، غم و اندوه از کسی به او می رسد

اگر شخص در خواب ببیند خروسی به روی او پریده است یعنی کسی باعث ناراحتی و غم و اندوهش خواهد شد

جنگ با خروس

کارل یونگ پروفسور سوئیسی می گوید: جنگ با خروس در خواب، به معنی یک رقابت تلخ در زندگی حقیقی خواهد بود

آنلی بیتون می گوید: دیدن جنگ خروس ها در خواب، نشانه دعوا و اختلاف و ترک خانواده می باشد

تعبیر خواب صدای خروس

شنیدن صدای خروس در خواب، نشان دهنده رجزخوانی و خود ستایی خواهد بود ، محمد بن سیرین، بانگ خروس در خواب را، راه خیرات و نیکی تعبیر می کند

آنلی بیتون می گوید: شنیدن آوای خروس در زمان سپیده دم، نشانه ازدواجی زودهنگام است و ملکی مجلل و با شکوه به او می رسد ولی بانگ خروس در شب، نماد گریه کردن و ناامیدی در زندگی می باشد

تعبیر خواب خروس رنگی و سفید

مطیعی تهرانی می گوید دیدن خروس رنگی در خواب، نشانه تردید و ظاهرنمایی است ولی تعبیر خروس سفید بهتر است، چرا که خبر از شادی و روشنی اقبال می دهد.

خروس حنایی یا قرمز رنگ

علامه طباطبایی می گوید: اگر مردی در خواب، خروس لاری بزرگی دید که رنگش سرخ (قرمز) باشد تعبیر این خواب، جنگ و دعوایی بی اساس است که خود آن مرد بیننده رویا عامل آن می باشد

این حیوان خانگی در خواب نشانه شرارت و ظلم کردن و یا داد و فریاد خواهد بود

دیدن خروس وحشی

دیدن خروس وحشی در خواب، تعبیرش قناعت و خرسندی از بدست آوردن ثروت یا مالی اندک خواهد بود

خروس بیمار

دیدن خروس مریض یا خروس وحشی و بیمار در خواب دلالت بر طوفان و مشکلات سخت و زیان مالی دارد همچنین به معنای اتفاقاتی ناخوشایند در آینده ای نزدیک خواهد بود

هدیه گرفتن خروس

اگر بچه خروسی در خواب به شخص هدیه دهند یا آن را از کسی دریافت نماید، یعنی به زودی غلام یا برده ای به او می بخشند.

پیدا کردن خروس

پیدا کردن خروس و کشتن آن در خواب، به معنی غلبه و پیروزی بر مهتر یا موذنی خواهد بود که با او قهر می نماید

 خروس برای زن باردار

تعبیر دیدن خروس در خواب برای زن باردار، نشان از به دنیا آوردن فرزند پسر می باشد.

خروس برای دختر مجرد

دیدن خروس در خواب برای دختر مجرد، نماد خواستگاری و ازدواج خواهد بود.

گل تاج خروس

ابن سیرین گوید: دیدن گل تاج خروس در خواب، به معنی شادی و خوشحالی است اما تعبیر این خواب، از جهت دین و ایمان بد خواهد بو

د اگر در خواب ببینی که تاج خروس بدست می آوری یا کسی آن را به تو می دهد یعنی در زندگی حقیقی شاد و بانشاط خواهی شد اگر تو در خواب به کسی تاج خروسی می دهی یعنی باعث شادی و خرمی آن شخصی می شوید

تعبیر خواب دندان

مطلب مفید بود ؟ ۷ ۴

شما هم بخوانید