سایت فتوکده

تعبیر خواب انواع خون ، خون دماغ شدن و خون قاعدگی

تعبیر خواب انواع خون ، خون دماغ شدن و خون قاعدگی

 

تعبیر خواب خون چیست و دیدن خون در خواب چه تعبیری دارد با تعبیر خون دماغ شدن و تعبیر خون قاعدگی و حیض از امام صادق را می خوانید

 

تعبیر خواب انواع خون چیست

 

تعبیر کلی دیدن خون

 

رنگ هایی هستند که در خواب دیده نمی شوند از جمله «سرخی خون» ، البته که بسیار اتفاق افتاده در خواب های خود خون دیده ایم ولی سرخی خون را ندیده ایم !

 

در خواب فقط احساس کرده ایم خون است و اکنون نیز اگر به خاطر خویش مراجعه کنید به یاد می آورید که هرگز «سرخی» خون را در خواب ندیده اید ولی خواب خون فراوان دیده اید

 

پس ما در خواب ، خون را می فهمیم ولی نمی بینیم و همین است که تفاوت هایی را در تعبیر خواب بوجود می آورد

 

به هر حال دیدن خون در خواب به توجه به تعریف بالا نشانه گناه و آلودگی به آن است ، بخصوص اگر ببینم که دست و پایمان یا لباس هایمان نیز به خون آلوده است

 

از دیدگاه یوسف پیامبر

 

یوسف نبی می گوید: دیدن خون در خواب نشانه این است که دچار غم و اندوه خواهید شد

 

تعبیر خون از دید سایر معبران

 

آنلی بیتون میگوید: دیدن خون در خواب نشانه این است که باید از معاشرت با دوستان ناپسند پرهیز کنید

 

ابن سیرین میگوید: اگر دیدید که از بدن شما خون جاری میشود نشانه این است که ضرر و زیان به شما خواهد رسید

 

جاری شدن خون بدون جراحت

 

ابن سیرین میگوید: اگر در خواب ببینید که بدون جراحت خون از بدن شما جاری شده ، اگر رشوه گیر باشید به زودی به شما رشوه میدهند در غیر این صورت به شما زیان میرسد

 

امام صادق میفرماید: اگر در خواب ببینید که بدون جراحت از بدن شما خون جاری است نشانه این است که در آینده چیزی به شما خواهد رسید.

 

جاری شدن خون با جراحت

 

ابن سیرین میگوید: اگر روی بدن شما جراحت بود و از آنها خون جاری بود نشانه این است که به شما زیان و غم میرسد و اگر به ضربه شمشیر از بدن شما خون جاری شد نشانه این است که مردم پشت سر شما حرف میزنند

 

ابراهیم کرمانی میگوید: اگر روی بدن شما سوراخی بود و از آن خون جاری شده به اندازه آن خون مال حرام کسب میکنید

 

منوچهر مطیعی میگوید: اگر ببینید که از بدن شما در اثر جراحت خون جاری شده دچار غم و اندوه خواهید شد و اگر در اثر دعوا و زد و خورد از بدن شما خون جاری شده مردم پشت سر شما بدگویی میکنند

 

تعبیر خواب خون دماغ شدن

 

محد العنبری میگوید: اگر در خواب ببینید که خون دماغ شدید دچار غم و اندوه خواهید شد

 

ابراهیم کرمانی میگوید: اگر در خواب ببینید که خون بسیاری از بینی شما سرازیر شد و بند نیامد ، نشانه این است که به مال حرامی دست خواهید یافت بخصوص اگر لباس شما نیز خونی شود ، اما اگر خون به مرور کم شد نشانه این است که فقیر میشوید و ثروت خود را از دست میدهید

 

منوچهر مطیعی میگوید: اگر در خواب ببینید که از بینی شما خون جاری شده از نظر اجتماعی دچار گرفتاری هایی میشوید و احتمالا شان و شخصیت و آبروی شما از بین خواهد رفت

 

در سرزمین رویاها آمده: خون آمدن از بینی شما نشانه دو موضوع میتواند باشد :یا به شما تحقیر آمیز نگاه میکنند و یا اینکه باید افکار واهی را از سر بیرون کنید

 

خون دماغ شدن دیگران

 

اگر ببینید که خون از دماغ دیگران جاری است نشانه این است که دیگران با شما در یکی از کارهایتان مخالفت میکنند

 

اگر ببینید که از بینی فرزندانتان خون جاری شده باید بیشتر مراقب سلامتی خود باشید

 

اگر ببینید که بینی بستگان شما خون جاری شده نیاز مالی پیدا خواهید کرد

 

اگر ببینید که از بینی دوست شما خون جاری شده به شما هدیه ای میدهند

 

اگر ببینید که از بینی دشمن شما خون جاری شده به زندان خواهید افتاد 

 

خون قاعدگی در خواب

 

محد العنبری میگوید: ﺍﮔﺮ ﺯﻧﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺧﻮﻥ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ می آید ، ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻨﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﺴﺖ، ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻨﺎﻩ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻴﮑﻨﺪ

 

ﺧﻮﻥ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺿﻌﻒ ﺩﻳﻦ ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﻭ ﺭﻭﺯﻩ ﻧﻴﺰ ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ ، ﺍﮔﺮ ﺯﻧﯽ ﻧﺎﺯﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺧﻮﻥ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻣﻴﺂﻳﺪ ف ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ بچه دﺍﺭ ﺷﻮﺩ

 

تعبیر خون پریود در خواب مردان

 

امام صادق میفرماید: اگر زنی در خواب ببینید که حیض شده و خون هم دید نشانه این است که مال و دارییش زیاد میشود ، اگر مردی چنین خوابی ببیند نشانه این است که گناهی انجام میدهد و به جایگاهی پست می رسد ، به طور کلی خواب حیض برای مرد نشانه ارتزاق از راه حرام است

 

ابن سیرین میگوید: اگر مردی در خواب ببینید که خون حیض از او میرود نشانه این است که دچار گناه میشود ، اما اگر زنی این خواب را ببیند نشانه این است که ثروتش زیاد میشود

 

اگر مردی در خواب ببیند که زنش پریود شده نشانه این است که آن مرد از عهده کارهایش بر نمی آید

 

معبرین غربی میگویند: اگر خون حیض لباس شما را خیس کرد نشانه این است که در زندگی دچار نگرانی و غم خواهید شد‌ و اگر خون حیض زیاد باشد نشانه آن است که سریعا باید مشکلی را حل کنید 

 

خون از چشم آمدن در خواب

 

منوچهر مطیعی میگوید: اگر در خواب ببینید که از چشم هایتان خون جاری است نشانه این است که از سمت فرزندان خود به شما غمی میرسد

 

بیرون آمدن خون از مقع

 

ابراهیم کرمانی میگوید: اگر در خواب ببینید که از مقعد شما خون جاری شده به نحوی که بدن شما آلوده شد ، نشانه اینست که به اندازه آن خون به مال حرام دست پیدا خواهید کرد

 

خون آمدن از دهان و دندان در خواب

 

ابراهیم کرمانی میگوید: اگر ببینید که از دندان شما خون جاری شده نشانه این است که از خویشاوندان به شما خبر اندوه ناکی میرسد

 

منوچهر مطیعی میگوید: ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴد ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻧتان ﺧﻮﻥ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻫﻤﺴﺮ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ ﺷﻮﻳد

 

خون آمدن از دست در خواب

 

آنلی بیتون میگوید: اگر در خواب ببینید که روی دستان شما خون جاری شده نشانه این است که مراقب رفتار خود نباشید به زودی دچار بد شانسی خواهید شد

 

در سرزمین رویاها آمده: اگر ببینید که روی دستان شما خون جاری شده باید محتاط باشید زیرا بد شانسی های زیادی گریبان گیر شما خواهد شد

 

لباس خونی در خواب

 

ابراهیم کرمانی میگوید: اگر لباس شما خونی شد نشانه این است که به اندازه خونی که روی لباس ریخته مال حرام به دست خواهید آورد

 

منوچهر مطیعی میگوید: اگر ببینید که لباسهای شما خونی شده نشانه این است که بدنام میشوید و به شما تهمت میزنند

 

آنلی بیتون میگوید: دیدن لکه های خون روی لباس در خواب نشانه این است که دشمنان شما میخواهند که از موفقیتی که به دست خواهید آورد جلوگیری کنند

 

در سرزمین رویاها آمده: دیدن لباس های خونی در خواب نشان از این دارد که موفقیت شما به دست دشمنانتان به عقب خواهد افتاد

 

تعبیر خواب ادرار خونی

 

منوچهر مطیعی میگوید: اگر در خواب ببینید که ادرار شما خونی است ، نشانه این است که به زودی صاحب فرزند خواهید شد و اگر همراه خون چرک نیز باشد به معنای آن است فرزندی که شما صاحبش میشوید دچار معلولیت است

 

خون دادن در خواب

 

اگر در خواب ببینید که در حال انتقال خون هستید به این معنی مسئولیت پذیر نیستید و به دلیل موفق نشدن دچار افسردگی و استرس شده اید

 

خون قربانی در خواب

 

مولف میگوید: دیدن خون قربانی در خواب نشانه بازگشت شما از گناه است

 

خون مردگی در خواب

 

ابراهیم کرمانی میگوید: اگر در خواب خون مردگی دیدید نشانه این است که اتفاقی در گذشته شما را اذیت میکنه که باید آن را فراموش کنید

 

خون بالا آوردن در خواب

 

ابن سیرین میگوید: اگر در خواب خون بالا آوردید نشانه این است که دچار زیان خواهی شد

 

محد العنبری میگوید: اگر در خواب ببینید که خون استفراغ میکنید به خاطر گناه های خود توبه میکنید

 

تعبیر خواب درخت

این مطلب کامل بود ؟ 3 1

مطالب پیشنهادی
نظــرات کاربران