تعبیر خواب زندان و زندانی شدن با تمام تفاسیر و شرایط

تعبیر خواب زندان و زندانی شدن با تمام تفاسیر و شرایط

تعبیر خواب زندان و زندانی شدن با تمام تفاسیر و شرایط و دیدن زندان در خواب نشانه چیست با تعابیر زندان رفتن را می خوانید

تعبیر خواب زندان و زندانی شدن

خواب های مفهوهمی و واضح یا همان رویاهای صادقه آگاهی روح و ابعاد پیچیده مغز را نسبت به زمان ها و مکان هایی در گذشته یا آینده نشان می دهند و به نحوی قصد دارند که شما را هوشیار و مطلع کنند

یکی از رایج ترین خواب هایی که اکثر افراد ممکن است ببینند زندان است و اگر شما هم به تازگی خواب زندان را دیده اید بهتر است تا پایان همراه باشید

دیدن زندان در خواب نشانه چیست

دیدن زندان در خواب نشانه چیست

خواب زندان از نظر امام صادق (ع)

امام صادق (ع)؛ اگر در خوب ببینید در زندان بودید و زندانبان مشخص بودند، نشانه آزادی و عاقبت خوب است و اگر زندانبان مجهول باشد نشانه غم و اندوه می باشد

زندان در خواب همچنین نشانه شاد شدن دشمنان، بلا و آزمایش دوستان است و اگر به زندان افتاده و زود رها شوید یعنی قدرت خدا را به زودی با تمام وجود حس می کنید

تعبیر خواب زندان از دید یوسف پیامبر

از دیدگاه حضرت یوسف پیامبر (ع) دیدن خواب زندان، نشانه ایمن ماندن در برابر دشمنان و کامیابی و پادشاهی می داند

تعبیر خواب زندان ابن سیرین

ابن سیرین می گوید، زندانی بودن در زندانی ناشناس خبر از هلاکت می دهد و تعبیر زندان ناشناس یا مجهول امان قبر است

تعبیر خواب زندان لوک اویتناهو

از نظر لوک اویتناهو زندان نشانه بازار شایعات و غیب است و نشانه اینست که در مورد شما شایعاتی به راه است و پشت سر شما غیبت می شود

تعبیر خواب فرار از زندان

فرار کردن از زندان اگر با گریه و زاری نباشد نشانه شادی در زندگی است و اگر ببینید که از زندان فرار کرده اید به بزرگی می رسید و تعبیر دیگر آن ایمن شدن از بالاها می باشد

تعبیر خواب زندانی شدن شوهر

زندانی شدن همسر در خواب به این معنی است که رابطه خوبی در زندگی پیش رو ندارید و ممکن است زن و شوهر به یکدیگر خیانت کنند و خبر از مجازات گناه می دهد

تعبیر خواب زندانی شدن دیگران

اگر کسی را در خواب زندانی ببینید نشانه آن است که مشکلی برای او پیش آمده و نیازمند کمک است و اگر دشمن خود را در زندان دیدید نشانه کسب موفقیت و پیروزی است

تعبیر خواب محکوم شدن به زندان طولانی

اگر زندانی را دیدید که محکوم به حبس طولانی مدت باشد خبر از مال و ثروت می دهد و اگر زندانی هایی ببینید که در حال کار هستند اتفاق های خوشایندی برای شما خواهد افتاد

تعبیر خواب زندانی شدن بی گناه

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: اگر بی گناه اما به دلیل قتل زندانی شود ممکن است در اثر حیله اطرافیان دچار مشکل شود

همچنین اگر چنین خوابی ببیند ممکن است در اثر یک رابطه عاطفی نا متعارف دچار دردسرهایی شود

تعبیر خواب زندان آنلی بیوتن

آنلی بیوتن تعبیر خواب زندان را تمام شدن کارها به ضرر ببیننده می داند و زندانی شدن را عدم رضایت از خانواده و از دست دادن شغل تعبیر می کند و فرار از زندان را غلبه بر مشکلات و آزادی از زندان را غم و اندوه می داند

تعبیر خواب گریه کردن در زندان

اگر دختر مجرد ببیند در زندان است و گریه می کند نشانه ازدواج با مردی ثرومند است و تعبیر آن ازدواج با شخصی مقتدر می باشد

همچنین اگر شخصی خود را در حال گریه کردن در زندانی ببیند خبر برخورداری از شادی، خوشبختی و لذت را می دهد نشانه رزق و روزی و شادی پس از بحرانی است که شخص از آن رنج می برد

تعبیر خواب دیدن مرده در زندان

ابن سیرین می گوید: دیدن شخصی که مرده است در زندان نشانه گناهان آن مرده است که مانع ورود او به بهشت می شود و شاید تلنگری است که با خیرات و فاتحه به آن مرده کمک کنید

تعبیر خواب زندان مادر

زندانی بودن مادر در خواب خبر از فرصتی نیکو می دهد که پیش روی شما قرار می گیرد و باید از آن به خوبی استفاده کنید

تعبیر خواب زندان برادر

از نظر معبران مختلف دیدن خواب زندانی شدن برادر نشانه بروز مشکلاتی است که ممکن است باعث شود شما در زندگی فشار و سختی زیادی را متحمل شوید

تعبیر خواب زندان خواهر

این خواب نشانه آن است که احتمالا در یک دوره مشخص از زندگی که غم و رنج زیادی به شما وارد می شود و به شدت احساس تنهای و بی یاوری خواهید کرد

تعبیر خواب زندانی شدن در خانه

اگر کسی ببیند خانه اش به زندان تبدیل شده خبر از اخلاق بد همسرش و نگرانی نسبت به او می باشد و دیدن حبس شدن در خانه نشانه بحران شدید مالی برای بیننده است و حبس داخل یک قصر یا کاخ نشانه لذت های دنیوی و از دست دادن آخرت است همچنین تعهد محکم زناشویی را نیز نشان می دهد

تعبیر خواب دیدن زندان از نزدیک

چنین خوابی نشانه آن است که احتمالا به دلیل داشتن رفتارهای بی ملاحضه و جسورانه خود را به دردسر خواهید انداخت و احتالا با گفتار و رفتار خود شخصی را آزرده و به او توهین کرده اید که برای شما تنش درست می شود

تعبیر خواب دیدن زندان از دور

دیدن زندان از دور خبر از مشکلات، چالش ها و موانعی می دهد که شما قادر هستید از بروز آن ها جلوگیری کنید و باید مهارت های ارتباطی و هوش خود را به کار گیرید تا مانع آن ها شوید

تعبیر خواب دیدن اقوام در زندان

اگر شخصی از نزدیکان و اقوام خود را در خواب زندانی دیدید یعنی در موقع نیاز به آن فرد کمکی خواهید رساند و دقت کنید از کمک به فرد مورد نظر دریغ نکنید زیرا اون نیز در موقع نیاز به شما کمک خواهد کرد

تعبیر خواب لباس زندان

ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند که جامه زندان بر تن دارد در روزهای آینده مصیبتی سخت بر او وارد می شود و دیدن لباس زندان نشانه آنست که ببیننده در دین غفلت دارد باید به خداوند نزدیک شود و به طور کل دلیل بر بدی و بحران است

تعبیر خواب آزاد کردن کسی از زندان

دیدن آزاد کردن کسی از زندان نشانه شما در برقرار کردن ارتباط با دیگر به شدت استرس و مشکل دارید و بهتر است افرادی را پیدا کنید که علایق مشترکی با شما دارند

تعبیر خواب ملاقات رفتن به زندان

اگر به ملاقات کسی در زندان رفتید به زودی از کاری که شخص در آن ماندگاری دارد آگاه می شوید و اگر زندان آشنا آن شخص به موفقیت می رسد و اگر زندان مجهول باشد دچار غم و اندو خواهد شد

تعبیر خواب زندان افتادن پدر

خواب به زندان افتادن پدر چندان نیکو نمی باشد و اگر پدر بی گناه به زندان بیفتد خبر از دوست نماها و حسودان اطراف شما می دهد و به طور کل دیدن پدر در زندان نشانه دردسر، بدهکاری و مشکلات است

تعبیر خواب نگاه کردن از پنجره زندان

تعبیر این خواب بیهوده و بی نتیجه بودن تلاش شما برای حل مشکلات و رهایی از آن است و اگرچه چاره به نظر در دسترس باشد اما توانایی به کار بستن آن را ندارید

تعبیر خواب نگهبان زندان

ابن سیرین می گوید: تعبیر نگهان زندان در خواب آن است که طرز فکر و اعتقاد شما مانع و محدود کننده رشد شما است و ترس از اشتباه مانع از زندگی شما است

تعبیر خواب مردن در زندان

کسی که ببیند در زندان مرده است در حرفه و شغلی که دارد پایدار خواهد بود و عمر طولانی خواهد داشت و این تعبیر در مورد دیدن کسی دیگر که در زندان نیز مرده است صدق می کند

تعبیر خواب زندان در کتاب سرزمین رویاها

در کتاب سرزمین رویاها نیز تعابیری برای حالت های مختلف خواب زندان آمده است که به شرح زیر می باشند

(۱) اگر خود را در زندان ببینید مورد احترام مردم قرار می گیرید و علی رغم مشکلات موفق خواهید شد

(۲) اگر ببینید مدت طولانی زندانی هستید عاقبت خوبی نخواهید داشت

(۳) اگر دیدید که از زندان آزاد شده اید در اقدامات کاری خود محتاط باشید

(۴) اگر دیدید که در زندانی تاریک به سر می برید یک نفر مخفیانه با شما دوستی خواهد کرد

(۵) اگر خود را در زندان ابد دیدید محبتی بزرگ بر سر راه شما است

(۶) اگر زنی خود را در زندان ببیند در زندگی رنج های زیادی متحمل خواهد شد

(۷) اگر یک زندانی از زندان فرار کند رفاقتی استوار و محکم خواهد داشت

(۸) اگر کسی اعدام شدن یک زندانی را ببیند بیماری سلامتی او را تهدید می کند

مطلب مفید بود ؟ ۵ ۰

شما هم بخوانید