تعبیر خواب موش + تعبیر دیدن موش در خواب نشانه چیست

.تعبیر خواب موش + تعبیر دیدن موش در خواب نشانه چیست

 

  تعبیر خواب موش در خانه

 


 
سایت فتوکده : سایتی برای همه
 
 

تعبیر خواب موش + تعبیر دیدن موش در خواب چیست

تعبیر دیدن موش در خواب خبر از زنی با ظاهر مقبول و باطنی گناهکار و فریبنده است، تعبیر خواب موش، موش صحرایی، موش خرما و موش خانگی یکسان است

در این مطلب تعبیر خواب موش را بصورت کامل می خوانید

تعبیر دیدن موش در خواب

بطور کلی دیدن موش در خواب، به علت زنی است که به ظاهر ساده و مقبول نشان می دهد و در باطن گناهکار و فریبنده است

تعبیر موش در خواب (گرفتن موش)

اگر در خواب موشی را می گرفتید، تعبیر آن این است که زنی با ظاهر خوب و باطن فاسق نصیبات خواهد شد

اگر موش های زیاد با رنگ یکسال دور شما جمع بود که تعبیر آن این است که به همان اندازه موش ها زنان در خانه او جمع می گردند

تعبیر موش از سوراخ بینی و گوش

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر در خواب موشی از سوراخ بینی یا گوش او بیرون می آمد، او صاحب دختری نابکار است و یا می شود و اگر از گلوی او موش بیرون می آید او صاحب پسر می شود

تعبیر موش در مقعد

اگر فردی در خواب ببینید از مقعد او موشی بیرون می آمد، تعبیر آن تولد دختری نابکار است

تعبیر موش در بستر

جابر مغربی می گوید اگر در خواب دیدی موشی در بستر شما بود، تعبیر آن این است که با زنی رابطه نامشروع کنید

تعبیر خواب خوردن موش

اگر فردی در خواب ببینید موش می خورد، تعبیر آن خوردن مال زن مفسده است

تعبیر خواب دیدن لانه موش

منوچهر مطیعی می گوید، موش دزد، خائن و زیانکار است

اگر لانه یا سوراخ موشی ببینید، مالی از شما برده می شود که می دانید چه کسی برده ولی نمی توانید ثابت کنید

افتادن موش از پاچه شلوار

اگر در خواب موشی از پاچه شلوار شما افتاد و فرار کرد، تعبیر آن زنی فاسد و فاجر را از خود می رانید و دور می کنید

موش مرده

دیدن موش مرده یا کشتن موش در خواب نشانه پیروزی بر دشمنان است،

تعبیر خواب موش در غذا

اگر در خواب بینید در غذای شما موشی افتاده، یا در حال پختن موش هستید یا پخته شده است نشانه رسیدن مالی به شما است که حلال نیست

موش در لباس و کفش

اگر در خواب موشی را ببینید که در لباس، کفش، یا سر و صورت شماست، نشانه این است که همسر یا فرزندانتان کاری (خوب یا بد) رو بصورت مخفیانه بدون آگاهی شما انجام می دهند

بچه دار شدن موش

اگر در خواب دیدید موشی بچه دار می شود نشان این است که اتفاقی در اطراف شما رقم می خورد که می تواند دزدی باشد، مراقب خود و داشته هایتان باشید

موش زخمی

دیدن موش زخمی در خواب یا موشی که خونریزی دارد نشانه دزدی است که به دام افتاده است

تعبیر خواب تصادف

تعبیر خواب دیدن موش چیست | سایت

مطلب مفید بود ؟ ۳ ۰

شما هم بخوانید