تعبیر خواب دزد + ۳۴ تعبیر خواب دزدیدن خواستگار طلا و ماشین

تعبیر خواب دزد در خانه + تعبیر خواب دزدیدن طلا خواستگار و ماشین

تعبیر خواب دزد در خانه دیدن خواب دزدیدن طلا تعبیر خواب دزد خواستگار  تعبیر خواب دزد بودن خودم دزدین ماشین و مغازه را در سایت فتوکده می خوانید

تعبیر خواب دیدن دزد و دزدی کردن

به طور کلی دزد در خواب، نماد دوست یا مسافر یا مهمان ناخوانده است و اگر در خواب از دزد بترسید، یعنی به زودی خبری از مسافر یا دوست خود می شنوید که باعث شادی و خوشحالی شما می شود.

تعبیر خواب دزدی کردن

اگر دزد در خواب پول های ما را به سرقت می برد، یعنی به زودی از غم و غصه رها می شویم و اگر خواب دیدیم پول های کسی دیگر را به سرقت می برد، آن شخص از غم و اندوه رها خواهد شد

اگر دزد به جای سرقت پول، وسیله آسایش کسی را بدزدد، رسیدن ناراحتی به آن شخص تعبیر می شود

تعبیر خواب دزد از دیدگاه ابن سیرین

ابن سیرین می گوید : اگر کسی در خواب دید که مال و نعمت دیگران را به تاراج می برد، به معنی زیان و غم و اندوهی است که به او می رسد اما به اندازه ای که از آن شخص ربوده است

تعبیر دزدی کردن، امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می فرمایند: دیدن دزدی کردن در خواب چهار وجه است :

● جنگیدن

● زیان مالی

● غم ‌و اندوه

● نرخ های ارزان

تعبیر خواب گرفتن دزد

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: دزد در خواب بر سه وجه است: ۱- دوست ۲- مهمان است ۳-مسافر و آن چه دزد می دزدد مهم نیست و تعبیر خاصی ندارد بلکه برداشت شخص بیننده رویا از دیدن دزد اهمیت دارد

وقتی صاحب خانه خواب ببیند که در خانه اش دزد آمده و می‌ ترسد تعبیر این است که به زودی از دیدن یک دوست، شاد و خوشحال می ‌شود.

اگر خواب دید که دزدی به خانه وارد شده است، یعنی به زودی مهمان یا مسافری از راه می رسد. اگر به بیننده خواب بگویند که دزد آمده است یعنی به زودی از دوستی به او خبر یا نامه ای می رسد به طور کل دزد در خواب تعبیر بدی ندارد

دیدن دزد از منظر روانشناختی

دزد در خواب، نماد ترس بابت از دست دادن چیزی می باشد که بسیار برای ما ارزشمند است مانند زمان، انرژی و محبت و… که ممکن است به علت توجه نکردن و بی احتیاطی ما با دیگران اشاره نماید

یا اینکه شاید خود ما دزدی باشیم که انرژی و زمان افراد را، از خودشان می گیریم همچنین به احساس آزردگی یا خشم در وجودمان می تواند اشاره کند.

رنگ پوست دزد

معبرین غربی اعتقاد دارند که دیدن دزد زرد پوست در خواب نشانه بیماری، کمبود یا ناراحتی جسمانی می دانند

دزد سیاه پوست در خواب را به معنای درد و بیماری از ناحیه صفرا و دزد سرخ پوست در خواب نشانه بیماری های مربوط به خون است مانند قند خون و فشار خون و …

تعبیر خواب فرار کردن از دزد

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب ببینید که دزدها به دنبال شما هستند به معنی دشمنان خطرناکی است که با شما در رقابتند بهتر است که در حشرونشر با دیگران احتیاط نمایید

تعبیر خواب دزدی کردن از خانه

اگر شما دزد را در حال غارت کردن چیزی مشاهده کنید به معنای عقده ها و کمبود های روانی و بدشانسی شما می باشد.

اگر در خواب به شما اتهام دزدی بزنند، دیگران برداشت اشتباهی از رفتارهای شما دارند که برایتان آزار دهنده است اما سوء تفاهم آنها به نفع شما خواهد بود

خواب اتهام دزدی

اگر در خواب کسی متهم به دزدی می شود تعبیر آن اینست که به خاطر دلیلی عجولانه با شخصی گلاویز می گردد اگر در خواب خود شما را متهم به دزدی می کنند یعنی انسان بی اراده ای هستید

دستگیری دزد

اگر در خواب دزدی را تعقیب کرده و دستگیر نمایید، یعنی به دشمنان خود پیروز می شوید

تعبیر خواب دزدیدن طلا

تعبیر خواب دزدیدن طلا در کتاب جامع اینگونه آمده است :

اگر در خواب طلای شما را بدزدند، چون طلا به معنای غم و اندوه است پس دزد آن دوست ما می باشد که ما را از غم و اندوه دور می سازد

تعبیر خواب دستگیری دزد در خانه

ابن سیرین می گوید: اگر دزدی را در حال دزدی در خانه خود دستگیر کردید روزی و نعمت بر شما افزون گردد اگر شخصی در خواب دید که از دزد به او صدمه می رسد، از اقوام نزدیکش به او زیان خواهد رسید

فرار کردن دزد

دیدن فرار کردن دزد یعنی یکی از اعضای خانواده یا دوستان از شما ناراحت است

حمله کردن به دزد

خواب حمله کردن به دزد و کتک خوردن از او برخلاف ظاهر بد و منفی که دارد، تعبیرش اینست که به زودی خبر خوشی از خانواده یا دوستان می شنوید یا برای شما سوغاتی و هدیه می آورند.

دیدن دزد مسلح

دیدن دزد مسلح در خواب به معنای اتفاقی شگفت انگیز و دلچسب است که به زودی آن روبرو می شوید پس به تلاش خود ادامه دهید

مشاهده دزد در خیابان

اگرخواب ببینید که از خیابان دزدی عبور می کند تعبیرش اینست به زودی دوست قدیمی خود را ملاقات می کنید

تعبیر خواب دزد بودن خود

اگر دزد باشید و پلیس ها شما را تعقیب کنند یعنی در روابط اجتماعی خود مشکل خواهید داشت

کارل یونگ پروفسور سوئیسی می گوید:

دزد بودن خودتان در خواب به معنای ترس از دست دادن چیزی است که تصور می کنید سزاوار آن نیستید یا بیانگر این است که از موقعیت یا رابطه ای که دارید سوء استفاده می کنید، اگر در خواب به دزدی شهادت دادید یا قربانی دزدی شده اید تعبیر این است که کسی، انرژی و ایده شما را می دزدد

لیلا برایت می گوید: اگر در خواب خودتان را در حال دزدیدن الماس ببینید، به معنی ضرری عظیم است.

تعبیر خواب دزدی از مغازه

آنلی بیتون می ‌گوید:

اگر خواب ببینید که دزد از محل کار یا خانه شما دزدی کرده است بدین معنی است که کسی قصد تخریب شهرت اجتماعی شما را دارد ولی شما دلیرانه از اعتبار خود در مقابل مردم دفاع می نمایید

تعبیر خواب دزد خواستگار

اگر دختر مجردی خواب ببیند که دزدی وارد خانه شده است، نشان از اینست که به زودی برای او خواستگار می آید

تعبیر خواب آدم ربایی

اگر در خواب ببینید دزدی آدم ربایی می کند و آن را دستگیر کردند به زودی مبلغ هنگفتی پول ، دستتان می رسد

تعبیر خواب دزدین ماشین

معبران بر این باورند دزدن دزدیده شدن ماشین در خواب می تواند نشانه این باشد که شما در زندگی خود انگیره و احساس رو به جلو بودن و رشد را کمتر احساس می کنید و نمی دانید که چگونه باید به مسیر خود ادامه دهید

همچنین می تواند به این معنی باشد که شما احساس می کنید تحرک و پویایی از زندگی شما دوره شده و دیگر انگیز گذشته را ندارید

تعبیر خواب دزدیده شدن

دزدیده شدن در خواب، تعبیرش تغییراتی غافل گیر کننده و غیر منتظره در زندگی است

تعبیر خواب دزدیدن دختر بچه

دزدیدن دختربچه در خواب، تعبیرش ناکامی در زمینه عشقی و عاطفی خواهد بود

تعبیر خواب دزدیدن پسربچه

اگر پسر بچه ای در خواب دزدیده شود، مصیبت و بلای بزرگی در پیش است

خواب دزدی کردن پدر و مادر

اگر خواب دیدید که پدر و مادرتان از شما دزدی می کنند یعنی در زندگی حقیقی خود با آنها مشکلی خواهید داشت یا اینکه به زودی به سزای اعمال گذشته خود می سید

گاهی ما در واقعیت نسبت به پدر یا مادر خود احساس بدی داریم که در اثر دعوا یا کدورتی به وجود آمده است و استرس و فشار این موضوع آن ‌ها را به شکل دزد نشان می دهد

خواب دزدی از پدر و مادر

اگر در خواب از پدر یا مادر خود دزدی می کنید، به معنای دعوا و گفتن حرف های زشت و ناپسند است که از آن پشیمان هستید یا شخصی باعث شده است که در زندگی خود به مشکل بخورید

دزدی از همسر

اگر در خواب، همسرتان از شما دزدی می کند یعنی در زندگی حقیقی با همسر خود به مشکل یا اختلاف می خورید

دزدی کردن فرزند

اگر فرزندتان در خواب از شما دزدی می کند نشان دهنده نگرانی های شما در مورد فرزندتان است

دزدیدن پول

اگر خواب ببینید که کسی از شما پول می دزدد یعنی او میخواهد از قدرت شما سوء استفاده کند همچنین به معنای ولخرجی شخص بیننده رویا نیز می باشد

دزدیدن خوار و بار

دزدین خواروبار در خواب نشان دهنده ی دوره ای مثبت و پر بار خواهد بود که در پیش روی شما قرار دارد

دزدیدن موقعیت شغلی

اگر کسی در خواب موقعیت شغلی شما را تصاحب می کند یا ترفیع رتبه ای که قرار است به شما بدهند را او دریافت می کند یعنی خواب دارد به شما هشدار می دهد که بیش تر مراقب رفتار و گفتار اطرافیان خود باشید زیرا که حسودان در کمین هستند

دزدیدن ساعت مچی

دزدین ساعت مچی شما در خواب به معنای استرس و فشار زیادی است که به علت پروژه کاری خود تحمل می کنید یا اینکه شما از تلف کردن وقت خود می ترسید

در کل این خواب تعبیر منفی دارد و اخطاری برای شما خواهد بود بهتر است با هر کسی معاشرت نکنید

دزدیدن کتاب

دزدیده شدن کتاب در خواب به معنی دزدیدن علم یا مهارتی است زیرا که کتاب نماد علم و دانش است و دزد کتاب شما، همان کسی است که به علم و مشاوره شما نیاز دارد ولی اگر شما در خواب کتاب کسی را می دزدید یعنی اطلاعات مهمی از آن شخص به دست می آورید که سود و منفعت زیادی دارد اما کار شما غیر اخلاقی خواهد بود

دزدیدن غذا

غذا نشانه نیازهای عمیق عاطفی است و کسی که در خواب غذایتان را می دزدد بدین معنی است که شما احساس خلاء درونی می کنید یا از نیازهای عاطفی خود می ترسید یا اینکه گرفتار پیچیدگی های زندگی هستید

تعبیر خواب دزدیدن طلا و ماشین | سایت فتوکده

این مطلب کامل بود ؟ ۶ ۴

1 نظر برای این مطلب ثبت شده است:

آوا

۰۹ خرداد ۱۳۹۹


سلام، من ۲۶ سالمه. خواب دیدم که کسی که میشناسمش ماشینمو دزدید. بعدش من یک ماشین دیگه خریدم، با این ماشین رانندگی کردم، مادرم هم تو ماشین بود رو صندلی شاگرد نشسته بود. ممنون میشم کمکم کنید

شما هم بخوانید