تعبیر خواب سگ + خواب دیدن سگ چه تعبیری دارد

.تعبیر خواب سگ

 

  خواب دیدن سگ چه تعبیری دارد

 


 
سایت فتوکده : سایتی برای همه
 
 

تعبیر خواب سگ + خواب دیدن سگ چه تعبیری دارد

سگ حیوانی نجیب باوفا و مهربان است

اگر در خواب سگ دیده اید می تواند تعابیر مختلفی از دشمنی تا تا حمایتگری باشد، سگ آشنا بیشتر حمایتگر و دوست است و سگ غریبه، دشمن و خطرناک می باشد

در این مطلب تعبیر خواب سگ را می خوانید

خواب دیدن سگ چه تعبیری دارد

تعبیر کلی خواب دیدن سگ

بطور کلی معبران شرق و غرب نیز برای تعبیر خواب سگ اتفاق نظر ندارند، معبران شرقی به علت اینکه سگ را نجس می دانند تعابیر منفی کردند که در معبران غربی برعکس می باشد

بطور کلی اگر در خواب سگ آشنا باشد بیانگر دوست و حامی می باشد، و اگر سگ در خواب غریبه باشد نشان دشمنی است

تعبیر خواب صدای سگ و گاز گرفتن سگ

اگر در خواب دیدید سگی بر شما پارس میکند یا فقط صدای سگ می شوید نشانه اینست که از طرف دشمن حرف های زشتی می شنوید و یا به نوعی دیگران از شما غیبت می کنند و توطئه ای می چینند

اگر سگ شما را گاز بگیرید نشانه متضرر شدن از ناحیه دشمن است

پاره کردن لباس توسط سگ

اگر کسی در خواب ببینید سگی لباس او را به دندان گرفته نشانه این است که مالی مکروه بر بیننده خواب می رسد و اگر سگ لباس او را پاره کرد، در مال او نقصی، مشکلی پدید می آید

حمله سگ ماده

اگر در خواب سگی ماده (زن) به شما حمله می کند نشانه ای از آزار و خطر از طرف یک زن فرومایه می باشد، کلا دیدن حمله سگ در خواب خوب نیست

تعبیر خواب سگ بزرگ و کوچک

خواب دیدن سگ درنده و بزرگ نشانه ای از دشمن قوی پنجه و بسیار خطرناک است و اگر سگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی ناتوان بوده که قادر به آزار رساندن نیست

تعبیر خواب فرار سگ

طبق تعبیر محمدبن سیرین اگر در خواب سگ از بیننده خواب فرار می کرد، نشانه ان است که دشمن از مقابله با او می ترسد و خطری وجود ندارد

تعبیر خواب سگ شکاری و سک چوپام

سگ شکاری در خواب نشانه دشمن خوب است

دیدن سگ شکاری یا سگ چوپان در خواب نشانه خیر و منفعت از جانب دشمن است و اگر در خواب سگ شکاری را از خود دور کنید نشانه جدا شدن از دشمن با منفعت است

تعبیر غذا دادن به سگ در خواب

تعبیر دیدن خواب سگی که به او غذا می دهد نشانه فراغت فرد بیننده خواب از غم و غصه است اگر سگ غذایی از دست شما را قاپید و خورد، زیان مالی در انتظار فرد است

تعبیر خواب خوردن گوشت سگ

خوردن گوشت سگ در خواب نشانه اینست که فرد بیننده دشمنی را با یک دشمن دیگر دفع می کند

تعبیر خواب سگ سیاه و سفید

● سگ سیاه نشانه ای از دشمن از نسل، عرب (خارجی یا غریبه ها)

● سگ سفید دشمنی است از نسل، عجم (ایرانی یا نزدیکان)

تعبیر خواب سگ قهوه ای و زرد

● دیدن سگ قهوه ای و زرد در خواب دوست یا دشمنیست که حسود است و به کارهای شما حسادت می کند، از او دوری کنید تا متضرر نشوید

تعبیر خواب هدیه گرفتن سگ

اگر در خواب سگی را هدیه می دهید، نشانه اینست که بزودی دختری از آشنایان به خانه بخت می رود و اگر سگ هدیه بگیرید بزودی یکی از دختران یا پسران فامیل ازدواج می کنند

تعبیر خواب رابطه با سگ

اگر در خواب با سگی نزدیکی یا رابطه داشتید باید مراقب رفتارهایتان با دوستان و نزدیکان جنس مخالف باشد زیر برای شما بسیار گران تمام می شود

تعبیر خواب شیر دادن به سگ

اگر در خواب به سگی شیر می دهید، او را می شویید یا نوازش می کنید یا حتی می بوسید همگی نشان از آرامش و وفاداری از ناحیه دوستان و اطرافیان است

تعبیر خواب سگ مرده

اگر در خواب سگی دیدید که کشه می شود یا مرده است اگر از این موضوع ناراحت بشید نشان از دست دادن یکی از نزدیکان است و اگر خوشحالی باشد نشان از دفع دشمنی می باشد

تعبیر خواب سگ باردار

به زودی کسی وارد زندگیتان می شود که برای شما شادی و آرامش به ارمغان می آورد

دیگر تعابیر خواب

● اگر سگی را به بند بسته اید یعنی با کسی دوست کرده اید که در شان شما نیست

● اگر در خواب ببینید که سگی در خانه خود دارید کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد

● اگر شما از سگ می ترسیدید دشمن است و اگر سگ با شما کاری نداشته باشد دوستتان هست

● زوزه ای که سگ هنگام درد می کشد، به اعلان خطر آدم های خیرخواه گوش کنید

کامل ترین تعبیر خواب سگ چیست | سایت فتوکده

مطلب مفید بود ؟ ۱۳ ۴

1 نظر برای این مطلب ثبت شده است:

بابک

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸


سلام من چند روز پیش خواب سگ دیدم که 10 یا 15 تا سگ بودن در منطقه غریبه منم از کنارشون رد میشدم میرفتم به خانه ای که هیچ کس در ان نبود... امروز خوابی که دیدم فرق میکنه ... خواب دیدم که تو حیاط عموم دو تا سگ وحشی با زنجیر به دو تا درخت خشک با ریشه قوی بستن این سگ ها واقعا قصد حمله به من داشتن از چشماشون میفهمیدم که آزاد بشن تیکه پاره میکنن....بعد من و یکی این سگ ها رو تصمیم گرفتیم فریبشون بدیم با سنگ ، اول سنگ انداختیم سگه رفت یه دور به درخت زد ولی باز اومد در این حال یه دختر از حیاط اومد فک کنم گفت کاریتون نباشه با اینا بعد ما اونو ترسوندم رفت تو خونه دوباره ما به سگه سنگ اندختیم بره ولی اینبار از خونه عموم یک دختر با قیافه ترسناک شبیه خون خارا بود حیکلش ترمیناتور.... واقعا ترسناک بود اومد جلوی من که میخواست بزنه بدجور از شدت صدای خودم تو خواب بیدار شدم.. واقعا ترسیدم.. این دومین باره که خواب سگ میبینم نمیدونم دشمنم کیه لطفا اگه میشه تعبیرش رو بگین

شما هم بخوانید