تعبیر خواب مورچه + تعبیر دیدن مورچه در خواب و رویا

.تعبیر خواب مورچه + تعبیر دیدن مورچه در خواب و رویا

 
  تعبیر خواب مورچه

 


 
سایت فتوکده : سایتی برای همه
 
 

تعبیر خواب مورچه + تعبیر دیدن مورچه در خواب و رویا

دیدن مورچه در خواب بیانگر نارضایتی کلی شما از زندگی روزمره تان است شما حس می کنید که فراموش شده اید، نادیده گرفته می شوید و مهم نیستید

یا چیزهای کوچک، شما را در روز آینده آزار خواهند داد

تعبیر خواب دیدن مورچه در خواب

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ : ﺩﻳﺪﻥ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ، ﻧﺸﺎنه آﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ طی ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ، ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺁﺯﺍﺭ ﻭ اذیت های ﺟﺰئی ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺠﻮﻡ ﺍﺿﻄﺮﺍب های کوچک ﻭ ناخشنودی ﺩﺭﺑﺎﺭه زندگی

تعبیر وارد شدن مورچه به خانه

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ :

ﺩﻳﺪﻥ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ، ﺑﻪ ﺧﻴﺮ ﻭ ﺑﺮﮐﺖ ﻭ ﺭﻭﺯﯼ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺒﻴﺮ می شود ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻭ ﻣﻴﺸﻮد، ﺑﻪ ﺧﻴﺮ ﻭ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ می شود

در کتاب سرزمین رویاها آمده است اگر در خواب ببینید مورچه ها در خانه شما هستند خبر از بیماری در خانواده را دارد

دیدن مورچه توسط بیمار

دیدن مورچه ها در خواب بر عده ای ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺿﻌﻴﻒ ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ مورچه ها ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺪﻥ ﺍﻭ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ، ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻴﺮﻭﺩ

مورچه در حالات مختلف

ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ :

● ﻣﻮﺭﭼﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﺭ : ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ

● ﻣﻮﺭﭼﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﺎﻻ می ﺭﻭﻧﺪ : بی ﺁﺑﺮﻭئی ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ

● ﻣﻮﺭﭼﻪ ﻫﺎ ﺭﻭی ﺧﻮﺭﺍکی : ﺧﻮشبختی

تعبیر خواب مورچه و موریان

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ مطیعی ﺗﻬﺮﺍنی می ﮔﻮﻳﺪ :

ﻣﻮﺭﭼﻪ ﻭ ﻣﻮﺭﻳﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﻭ ﺯﻳﺎﻧﮑﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ  ﺭﻭی ﻫﻢ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﻳﺪﻥ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﺏ ﻧﺒﺴﺖ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ اگر تعدادشان فراوان باشد ﺁﺳﻴﺐ ﻭ ﮔﺰﻧﺪ ﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﺁﻓﺖ ﻭ ﺑﻼ ﻭ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ

تعبیر خواب مورچه خوار

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﺩﻳﺪﻥ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺧﻮﺍﺭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ، ﻧﺸﺎنه ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﻮﺷﻴﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻀﺎیی ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ ﻧﮕﺎﻫﺪﺍﺭﻳﺪ

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ :

● ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺧﻮﺍﺭ : ﻭﺭﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ

● یک ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺧﻮﺍﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻣﻮﺭﭼﻪ : ﺍﻣﻼک ﻭ ﺛﺮﻭﺗﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ می ﺭﻭد

● ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺧﻮﺍﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻛﺮﻡ ﻭ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ : ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ می ﺩﻫﻴﺪ

تعبیر خواب مکه و حج

تعبیر خواب دیدن مورچه | سایت فتوکده

مطلب مفید بود ؟ ۴ ۳

شما هم بخوانید