اگر موهایتان خشک است، هفته ای یکی دو بار از ماسک موی عسل استفاده کنید و اگر موهایتان چرب است هفته ای یکبار از آن استفاده کنید